Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

other [ˈʌðə]pronomenannan, annat, andra; ytterligarethe other day häromdagenevery other week varannan veckait was no other than the King el. it was none other than the King det var ingen annan än kungensomehow or other på ett eller annat sättamong others bland andra, bl.a.among other things bland annat, bl.a.
outstay [ˌaʊtˈsteɪ]verbstanna längre än <outstay the other guests>
sometime [ˈsʌmtaɪm]adverbnågon gångsometime or other någon gång, någon gång i framtiden
unlike [ˌʌnˈlaɪk]adjektivolik
[ˌʌnˈlaɪk]prepositionolikttill skillnad från, i motsats till <unlike most other people, he is…>
suited [ˈsu:tɪd, ˈsju:tɪd]adjektivlämplig, passande, lämpad <for, to för>they are well suited to each other de passar bra ihopanpassad, avpassad <to efter>
somebody [ˈsʌmbədɪ]pronomennågonsomebody or other någon, någon vem det nu är (var)
[ˈsʌmbədɪ]substhe thinks he is somebody han tror att han 'är något
somehow [ˈsʌmhaʊ]adverbsomehow el. somehow or other på något sätt, på ett eller annat sättav någon anledning <she never liked me, somehow>
somewhere [ˈsʌmweə]adverbnågonstanssomewhere else någon annanstanssomewhere or other någonstanssomewhere about Christmas el. somewhere round Christmas vid jultiden
bump [bʌmp]subststöt, dunsbula, knölojämnhet på väg; gupp
[bʌmp]verbstöta, dunkabump into a) stöta till b) stöta på <I bumped into her the other day>
something [ˈsʌmθɪŋ]pronomen och substnågot, någontingsomething or other någonting, någonting vad det nu är (var)something of the kind el. something of the sort någonting ditåt, något åt det hålletyou’ve got something there! där sa du någonting!
© NE Nationalencyklopedin AB