Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

on-the-job [ˈɒnðəˌdʒɒb]adjektivamer.on-the-job training internutbildning på arbetsplatsen
sideline [ˈsaɪdlaɪn]substantivbisysslaa job as a sideline ett jobb vid sidan ˈom, ett extraknäcksport. sidlinjepl. sidelines äv. åskådarplatsfrom the sidelines a) från åskådarplats b) bildl. utifrån [sett]on the sidelines sport. på reservbänken; bildl. som åskådare, passivt
transitivt verbsport. ta ur spel (av banan)bildl. hindra från att deltaga
danger [ˈdeɪn(d)ʒə]substantivfara, risk <of för, med; to för>danger area el. danger zone farligt områdedanger spot farligt ställe, trafikfällahe's in danger of losing his job han riskerar att förlora arbetetbe in danger of losing one's life sväva i livsfarashe's on the danger list hennes tillstånd är mycket kritisktout of danger utom fara
knuckle [ˈnʌkl]substantivknoge; ledgive sb a rap on (over) the knuckles, se under rappå vissa djur knäled; kok. lägg på kalv o. svinknuckle of veal äv. kalvkyl[a bit] near the knuckle vard. på gränsen till oanständig
intransitivt verbmed prep.:knuckle down tovard. hugga i med, ta itu med <knuckle down to the job>knuckle undervard. falla till föga, böja sig <to för>
security [sɪˈkjʊərətɪ]substantivtrygghet <the child lacks security, job security>, trygghetskänsla; säkerhet, skydd <from, against mot>Organization for Security and Cooperation in Europe (förk.OSCE) EU. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europaförk.OSSEsäkerhetsåtgärd[er]; attr. säkerhets- <security guard, security risk>hand. a) säkerhet, borgen <lend money on (mot) security>, garanti b) borgensmanbecome (stand, go) security for sb gå i borgen för ngngovernment security statsobligationpl. securities värdepapper
soft [sɒft]adjektivmjuk <soft pillow>; lösdämpad, soft <soft colour, soft light, soft music>, mjuk <soft outline (kontur)>mild <soft breeze, soft climate, soft words, soft eyes>, blid <soft day, soft winter>; god <soft heart>lätt, lindrig <soft job>vek[lig], pjoskig, beskedliggo soft vard. bli blödig, tappa stingetvard. tokig, fånigbe soft on (about) sb vara småkär i (svärma för) ngnyou have gone a bit soft in the head! du måste ha blivit [alldeles] snurrig!
fat [fæt]adjektivtjock <a fat child, a fat book>, fet, korpulent; späckad <a fat wallet>; [väl]gödd; slakt-, göd-grow fat bli fet (tjock), fetma, lägga på hulletfet, flottig, oljig <fat food>bördig, fruktbar; fetgivande, inbringande <a fat job>, fetfat cat sl. rik kändis, överbetald höjdarefat chance! vard. glöm det!, inte en chans!a fat lot, se under lota fat part teat. en stor (tacksam) rollgrow fat on sth tjäna grova (stora) pengar påplussig <a fat face>
substantivfett; fettämnecooking fat matfettdeep fat flottyrthe fat is in the fire vard. det osar hett (bränt), nu är det kokta fläsket stekt, nu är det klipptchew the fat, vard.se under chewthe fat det fetaste av ngt; det bästalive on the fat of the land leva gott, ha goddagar
spend [spend] (spent spent; se äv. spent)transitivt verb a) ge (lägga) ut pengar, göra av med, lägga ned, offra, använda, spendera <on >, ge <he spent £150 on (för) the coat>; förbruka, göra slut på; slösa [bort]spend a penny, vard.se under penny b) använda tid, krafter m.m., lägga ned, offra <on, in >; förbruka, uttömma <spend one's strength>, ödsla bort, slösa [bort]spend oneself mattas, rasa ut <the storm has spent itself>tillbringa, fördrivaspend a whole evening over ⁅a job⁆ tillbringa (hålla på) en hel kväll med…, använda en hel kväll till…spend the night with sb a) sova över hos ngn b) ha sex med ngn
intransitivt verbgöra av med pengar; slösaspend freely strö pengar omkring sig
pull [pʊl]transitivt verb (se äv. pullsamt fraser med pull under bl.a. face, leg, punch, weight, wire)dra, rycka; hala; dra (rycka) i; dra ut <pull a tooth>pull sb's hair el. pull sb by the hair dra ngn i håretpull to pieces el. pull to bits rycka (plocka) sönder, slita i stycken; bildl. göra ned, kritisera sönderdra för <pull the curtains>, dra ned <pull the blind>med. sträcka <pull a muscle>vard. göra, sätta i gång med <pull a raid>he pulled a fast one [on me] vard. han lurade mig, han drog mig vid näsandon't try to pull that one on me! el. don't try to pull that [stuff] with me! vard. det köper jag inte!
intransitivt verb (se äv. pull)dra, rycka, slita <at, on i>, halaro
substantivdrag[ning], ryck[ning]; taggive a strong pull ta ett kraftigt taggive a pull at dra ett tag i[år]tag; simtag a) klunk b) drag, blosstake a pull at one's pipe dra ett bloss på pipandragningskraft äv. bildl.fördelhave a (the) pull on sb ha övertag över ngnvard. försänkningar, [goda] förbindelser, relationer <he got the job through pull>med. sträckningtransitivt verb och intransitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:pull aheadkomma förethey've pulled ahead de har dragit ifrånpull apartpull awayom fordon köra ut från trottoarkantenpull backdra sig tillbaka (ur spelet)sport. förbättra [med]pull downriva [ned] <pull down a house>; dra ned; bildl. störta <pull down a government>pressa ned <pull down prices>sl. tjänapull inbromsa inpull in at stanna till i (hos)köra in <the train pulled in at the station>; svänga in <pull in to the left>dra in, dra åt; hålla in <pull in a horse>vard. håva in, ta (kamma) hempull offklara [av], greja, fixa <he'll pull it off>; lägga beslag på, lyckas få <pull off a job>köra av <pull off the road>dra (ta) av [sig]pull outdra ut (upp) <pull out a tooth>; dra (hala) fram (upp)dra [sig] tillbaka <the troops pulled out of the country>; bildl. dra sig (backa) urköra ut <the train pulled out of the station>; svänga ut <the car pulled out from the kerb>pull overköra in till trottoarkanten etc. <pull over here>, svänga (köra) över <the car pulled over to the side>pull throughklara sig, gå igenom [krisen] <the patient pulled through>pull togetherhjälpas åt, samarbetapull oneself together ta sig samman; ta sig i kragenpull upstanna <he pulled up the car, the train pulled up>dra (rycka) upp
open [ˈəʊp(ə)n]adjektivöppenin the open air i friska luften, i det friaopen fire öppen eld ej i eldstadopen force öppet våldunder the open sky under bar himmelopen warfare öppet krigwith one's eyes open bildl. med öppna ögon, utan skygglapparwide open vidöppen, på vid gavelthe door flew open dörren flög uppfling open kasta (slänga, slå, rycka) uppkeep one's bowels open hålla magen i gångöppen; offentlig; fri; obegränsad; tillgängligopen championship sport. öppet mästerskapopen competition a) tävling öppen för alla b) t.ex. inom EU allmänt uttagningsprovopen scholarship stipendium som står öppet för allathe open season el. the open time lovlig (tillåten) tid för jakt el. fiskeöppen, öppenhjärtig, uppriktig <with mot>ledig <the job is still open>open to a) upplåten till, tillgänglig för, öppen för <the race is open to all>there are two courses open to you två vägar står öppna för dig b) öppen för, mottaglig för <open to argument> c)open to doubt el. open to question diskutabel, som kan ifrågasättas, tvivelaktig
substantivin the open i det fria, utomhus; bildl. öppet, offentligtcome into the open el. come out into the open a) komma ut, bli offentlig b) tala öppetsport. open tävling öppen för proffs o. amatörer
transitivt verböppnaopen your books at page 21 öppna böckerna på sidan 21open sb's eyes bildl. öppna ngns ögon <to för>open the mind vidga horisontenopen el. open up a) öppna, skära upp <open a wound> b) bryta, röja <open ground>, exploatera, öppna <open undeveloped land>öppna; upplåta, göra tillgänglig; börja, sätta i gång; inleda; inviga <open a new railway>open an account with öppna konto hosopen fire mil. öppna eld <at el. on mot>yppa, uppenbara, öppna, avslöjaopen oneself to sb el. open one's mind to sb öppna sig för ngn
intransitivt verböppnas, öppna sigopen sesame, se under sesameom blomma öppna sig, slå utöppna, börja <the story opens well>; ha premiär <the play opened yesterday>vetta, ha utsikt <the window opened on to (mot, åt) the garden>; leda, föra, mynna <into (to, on to) in till, ut till, ut i>the room opens on the garden el. the room opens on to the garden rummet har förbindelse med trädgården, rummet har utgång mot trädgårdenopen el. open out öppna sig, breda ut sigopen up a) öppnaopen up! öppna dörren! b) öppna sig, bli meddelsam, tala öppet c) öppna eld <on mot>
© NE Nationalencyklopedin AB