Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

officer [ˈɒfɪsə]substofficerpl. officers befälpolice officer (vid tilltal vanligenofficer) polis, polisman
liaisonli:ˈeɪzənsubsti kärlek förhållandemil.liaison officer sambandsofficer
non-commissioned [ˌnɒnkəˈmɪʃənd]adjektivnon-commissioned officermil.underofficerunderbefäl
commission [kəˈmɪʃən]substuppdrag, orderspec. mil. officersfullmakthand. provisionkommission
[kəˈmɪʃən]verbge officersfullmaktcommissioned officer officerbeställa <commission a portrait>
commanding [kəˈmɑ:ndɪŋ]adjektivbefälhavandecommanding officer mil. chef, befälhavareimponerande <commanding appearance>
recruitrɪˈkru:tsubstrekryt
rɪˈkru:tverbrekrytera, värva; värva rekryterrecruiting officer rekryteringsofficer
probation [prəʊˈbeɪʃən]substprov <two years on probation>jur.be put on probation dömas till skyddstillsyn, få villkorlig domprobation officer övervakare
subordinate [səˈbɔ:dənət]adjektivunderordnad <a subordinate position>; lägre <a subordinate officer>, underlydande; bi- <a subordinate role>subordinate clause gram. bisats
[səˈbɔ:dənət]substunderordnad <his subordinates>
[səˈbɔ:dɪneɪt]verbunderordna <to under>; sätta i andra hand <subordinate one’s private interests>
duty [ˈdju:tɪ]substplikt, skyldighetuppdragoff duty tjänstledigon duty a) i tjänst, tjänstgörande b) vakthavande, jourhavande c) på postthe officer on duty dagofficerenhand. avgift <customs duty>, skatt, tull
careerkəˈrɪəsubstbana, yrke <choose a career>careers guidance yrkesvägledningcareers officer el. career counselor amer. yrkesvägledarekarriärin full career i full fart
kəˈrɪəverbrusa <about, along omkring>
© NE Nationalencyklopedin AB