Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

normal [ˈnɔ:m(ə)l]adjektivnormal, normal-substantivdet normala <below normal, above normal>be back to normal vara som förut (vanligt)trains are back to normal tågen går som vanligt
blood heat [ˈblʌdhi:t]substantivnormal kroppstemperatur
menorrhoea [ˌmenəˈrɪə]substantivmed. menorré, normal menstruationsblödning
standard gauge [ˌstændədˈgeɪdʒ]substantivjärnv. normal spårvidd
twenty-twenty [ˌtwentɪˈtwentɪ]adjektivmed. med normal synhave twenty-twenty vision el. have 20/20 vision ha normal syn
standard rate [ˌstændədˈreɪt]substantivgrundtaxa; enhetstaxa; normaltaxastandard rate of taxation normal skattesats
straightforward [ˌstreɪtˈfɔ:wəd]adjektivenkel, okomplicerad <a straightforward problem>, lättfattlig <in straightforward language>vanlig, normaluppriktig, ärlig <a straightforward answer, a straightforward person>, rättfram; direkt <a straightforward question>
per [pɜ:, obeton. ]prepositionlat. per, genom, medas per hand. enligt, efteras per usual el. as per normal skämts. som vanligt
perpendicular [ˌpɜ:p(ə)nˈdɪkjʊlə]adjektivlodrät, vertikal; geom. vinkelrät; skämts., om person upprätt <be (stå) perpendicular>, stående rätt upp och ner, på stående fot
substantivgeom. normal, perpendikellodrätt plan (läge)a little out of the perpendicular inte riktigt lodrät
standard [ˈstændəd]substantiv a) norm <conform to the standards of society>, mått[stock], mönster b) standard, nivå; kvalitetbe a standard for vara normgivande förbelow [the] standard under det normala, undermåligby Swedish standards efter svenska mått[measured] by our standards med våra mått mättcome (be) up to standard hålla måttet, vara fullgodlikare, standardmått; standard[typ]standar <the royal standard>, fanamyntfot <gold standard>monetary standard myntfotstolpe, stötta; hög fotschlager
adjektivstandard-, normal- <standard measures, standard weights>, normal, fastställd som norm <the standard yard>, norm-, mönster-; fullgod, fullvärdig; [helt] vanlig <a standard pencil>allmänt erkänd, klassiskstandard work standardverk, klassiskt verk
© NE Nationalencyklopedin AB