Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

never [ˈnevə]adverbaldrignever! vard. nej, vad säger du!, det menar du inte!well, I never! jag har aldrig hört (sett) på maken!never mind! det spelar ingen roll!, bry dig inte om det!
never-ending [ˈnevərˌendɪŋ]adjektivoupphörlig, ständig, oändlig
Thamestemzsubstthe Thames Themsenhe will never set the Thames on fire ungefär han kommer aldrig att gå långt
somehow [ˈsʌmhaʊ]adverbsomehow el. somehow or other på något sätt, på ett eller annat sättav någon anledning <she never liked me, somehow>
again [əˈgen, əˈgeɪn]adverbigen, återagain and again el. time and again gång på gångnever again aldrig merover again omigendäremot, å andra sidan
month [mʌnθ]substmånadby the month per månadfor months i månadershe’s in her eighth month hon är i åttonde månadennever (not once) in a month of Sundays vard. aldrig någonsin
regret [rɪˈgret] (-tt-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbeklagawe regret to inform you vi måste tyvärr meddela2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasångra <I regret what I said>
[rɪˈgret]substledsnad <at över>, beklagandemuch to my regret she never came back till min stora sorg kom hon aldrig tillbakaånger <at över>
must [mʌst, obetonat məst]hjälpverbpresensmåste, fårmed negation får <you must never ask>must not el. mustn’t får inte <you must not go>, ska inte <you mustn’t be surprised>
[mʌst]substvard.a must ett måste <that book is a must>
loss [lɒs]substförlustloss of appetite bristande aptitno loss of life inga förluster i människolivloss of sleep brist på sömnloss of time tidsförlustsell at a loss sälja med förlustbe at a loss vara villrådighe is never at a loss han vet alltid rådbe at a loss for words sakna ord
rain [reɪn]substregn, regnväderfreezing rain underkylt regnright as rain vard. prima, frisk som en nötkärna
[reɪn]verbregnahagla <the blows rained on him>; strömma <tears rained down her cheeks>ösa, låta haglarain blows on a person låta slagen hagla över en personit never rains but it pours ordspr. en olycka kommer sällan ensamit’s raining cats and dogs el. it’s raining buckets regnet står som spön i backen
© NE Nationalencyklopedin AB