Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nearer [ˈnɪərə]adjektiv och adverb och preposition (komp. av near); närmare etc.; jfr nearthe nearer den närmare, den hitrea nearer way en närmare vägnearer to närmare
hitch [hɪtʃ]transitivt verbvard.hitch a lift el. hitch a ride lifta, få liftrycka, dra <I hitched my chair nearer>, rycka påbinda fast <hitch a horse to (vid) a tree>, haka (göra) fast, koppla <hitch a trailer to a car>, häkta fast, fästaget hitched vard. gänga sig, gifta sig
substantivhinder, hakethere's a hitch somewhere det finns en hake någonstans, det har hakat upp sig någonstanstechnical hitch tekniskt missödewithout a hitch perfekt, utan problemryck, knyck, dragning; stötsjö. stektransitivt verbmed prep.:hitch updra (hala) upp <hitch up one's trousers>spänna för <hitch up the mare>
edge [edʒ]substantivkant <the edge of a table>, rand <the edge of a precipice>, bryn <the water's edge, the edge of a forest>he needs his edges rubbing off bildl. han behöver slipas avbe on the edge of bildl. just stå i begrepp attegg <the edge of a knife>, skarp kant; tekn. skär; bildl. skärpa, uddgive an edge to slipa egg på, skärpathe knife has no edge kniven är slötake the edge off döva aptiten; ta udden av; förslöa, försvagaon edge på helspänn, otålig, nervösit set my nerves on edge det gick mig på nervernathat sound sets my teeth on edge jag ryser av det där ljudetås, kam, rygg, krönfördelcompetitive edge konkurrensfördel[ar]have an (the) edge on sb ha övertag[et] över ngn
intransitivt verbröra sig <he edged towards the door>, maka (lirka) sig
transitivt verbkanta <houses edged the road>; infatta, besättavässa, slipamaka; flytta <edge one's chair nearer the fire>; tränga, skjuta <edge sb into the background>; lirkaedge oneself (edge one's way) through the crowd tränga sig fram genom folkmassanedge out utmanövrera
that [ðæt, obeton. ðət] (pl. those)demonstrativt pronomen a) sg. den där, det där; denne <that so-called general>, denna, detta; den, det <that happened a long time ago>; de där <where's that five pounds?>; <that is not the case> b)those pl. de där, dessa; de; detta, det, det där <those are my colleagues>spec. översättningar:that is el. that is to say det vill säga, dvs., alltså; rättare sagtand that'sthat! och därmed jämnt (basta)!; och hör sen!; så var det med den saken!⁅carry this for me⁆ that's a dear (a good boy, a good girl) vard. …så är du snällhe is not so stupid as all that så dum är han intewhat of that? än sen då?at that time el. in those days dåförtiden, på den tiden
(pl. those)determinativt pronomen a) sg. den, det <this bread is better than that [which] we get in town> b)those (pl.) de <those who agree are in the majority>, dem <throw away all those [which are] unfit for use>⁅the speed of light is greater⁆ than that of sound …än ljudetsmy car and that of my friend['s] min [bil] och min väns bil⁅he has one merit,⁆ that of being honest …[den] att vara ärlignågot visst (speciellt) <there was that about her which pleased me>så mycket, så storhe has that confidence in her that… äv. han litar så [mycket] på henne att…
(pl. that)relavtivt pronomensom <the only thing (person) that I can see>, vilken, vilket, vilkaall that I heard allt [vad] (allt det, allt som) jag hördevard. som…i, som…med etc., ibl. som <he will not see things in the light that I see them>såvitt, vad <he has never been here that I know of>
konjunktion a) att <she said that she would come> b) litt. för att <she did it that he might be saved>; så att <bring it nearer that I may see it better> c)but (not m.fl.) that, se under but, notm.fl. a) som <it was there that I first saw him> b) när, <now that I think of it he was there>eftersom <what have I done that he should insult me?>omI don't know that I do jag vet inte om jag gör dethögtidl., i utrop att <that it should come to this (gå så långt)!>; om [bara] <oh, that she were here!>
adverbvard. så [pass] <that far, that high, that much>he's not [all] that good a) så bra är han inte b) han är inte så värst bra
© NE Nationalencyklopedin AB