Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

much [mʌtʃ] (more most)adjektiv och adverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmycket <much older>very much older betydligt äldrewithout much difficulty utan större svårighethe doesn’t look much like a clergyman han ser knappast ut som en prästit looks very much like it det ser nästan så utthank you very much tack så mycketmuch to my delight till min stora förtjusningmuch too low alldeles för låg2pretty much alike ungefär likait is much the same to me det gör mig ungefär detsamma
[mʌtʃ]substmyckethe is not much of a writer han är inte någon vidare författaremake much of göra stor affär avI don’t think much of jag ger inte mycket förhis work is not up to much det är inte mycket bevänt med hans arbeteas much lika (så) mycket <as som>I thought as much var det inte det jag troddeit was as much as he could do to keep calm det var knappt han kunde hålla sig lugnhow much is this? vad kostar den här?how much does it all come to? hur mycket blir det?so much så mycketso much the better så mycket bättre, desto bättreso much for that så var det med det, så var det med den saken
much-advertised [ˌmʌtʃˈædvətaɪzd]adjektivuppreklamerad
much-needed [ˌmʌtʃˈni:dɪd]adjektivvälbehövlig
oblige [əˈblaɪdʒ]verbförpliktigabe obliged to vara tvungen atttillmötesgå <I do my best to oblige him>; stå till tjänstI’m much obliged jag är mycket tacksammuch obliged! tack så mycket!
thus [ðʌs]adverbsålunda, , så här <do it thus>alltså, såledesthus far så långtthus much så mycket
surprise [səˈpraɪz]substöverraskning; förvåning <at över>take by surprise överrumpla, överraskamuch to my surprise till min stora förvåning
[səˈpraɪz]verböverraska, förvånaöverrumpla <surprise the enemy>
difference [ˈdɪfrəns]substskillnad, olikhetit makes no difference to me det gör mig detsammait doesn’t make much difference det spelar inte så stor rollmeningsskiljaktighet
suspect [səˈspekt]verbmisstänka <of för>I suspected as much jag anade det, jag misstänkte det
[ˈsʌspekt]substa suspect en misstänkt person, en misstänkt
fag [fæg] (-gg-)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasslita, knoga; trötta ut, tröttköra
[fæg]substslit, knogit’s too much of a fag det är för jobbigtvard. cig, tagg cigarettamer., sl. bög
engage [ɪnˈgeɪdʒ]verbanställa, engagera, anlita (i passiv)be engaged förlova siguppta <work engages much of his time>engage in engagera sig i, ägna sig åt <engage in business>
© NE Nationalencyklopedin AB