Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

morning [ˈmɔ:nɪŋ]substmorgon, förmiddagthis morning i morse, i förmiddagsyesterday morning i går morse, i går förmiddagmorning coat jackett
early [ˈɜ:lɪ]adverbtidigt, för tidigtearly tomorrow morning i morgon bitti
[ˈɜ:lɪ]adjektivtidig, för tidigthe early bird catches the worm ordspr. morgonstund har guld i mundin his early forties några år över fyrtioin the early nineties i början på nittiotalet
yesterday [ˈjestədeɪ, ˈjestədɪ]adverbi gårI wasn’t born yesterday jag är inte född i går
[ˈjestədeɪ, ˈjestədɪ]substgårdagenyesterday evening i går kvällyesterday morning i går morseyesterday night i går kväll, i nattthe day before yesterday i förrgår
stay [steɪ]verbstanna, stanna kvarstay in bed late in the morning ligga länge på morgonentillfälligt bo <stay at a hotel>stay with bo hos, stannaförbli, hålla sig <stay calm>if the weather stays fine om det vackra vädret håller i sigstaying power uthållighethejda <stay the progress of a disease>
[steɪ]verb [steɪ]substuppehåll, vistelse (med adv. o. prep.)stay awayhålla sig bortastay behindstanna kvarstay onstanna kvarstay outstanna ute; utebli, hålla sig bortastay upstanna (vara, sitta) uppe inte lägga sig
in [ɪn]prepositioni <in a box, in April, dressed in black>; <in the street, in the morning, in the 18th century (på 1700-talet), I did it in five minutes, in this way>; om <she will be back in a month>; med <written in pencil, in a loud voice>; hos <in Shakespeare>; vid <in good health>she slipped in crossing the street hon halkade då hon gick över gatanin memory of till minne avin reply to your letter som (till) svar på ditt brevin my opinion enligt min mening
[ɪn]adverbin <come in>; inne, hemma <he wasn’t in>be in for få räkna med <we’re in for bad weather>be in for it få det hett om öronen
[ɪn]adjektivvard. inne modernit’s the in thing to… det är inne att…
good [gʊd] (better best)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgod, bra <a good knife>she has a good figure hon har en snygg figur2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnyttig, hälsosamit is good for colds det är bra mot förkylningar3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasduktig, bra <at i>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvänlig, snäll <it was good of you to help me>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasordentlig, riktiga good hiding ett riktigt kok stryka good while en bra stund6i hälsnings- och avskedsfraser:good afternoon a) god dag b) adjögood day a) god dag b) adjögood evening a) god afton, god dag b) adjögood morning a) god morgon, god dag b) adjögood night a) god natt, god afton b) adjö7 (med subst.)Good Friday långfredagengood gracious! el. good Heavens! kära nån!, du milde!good nature godmodighetall in good time i lugn och roall in good time! ta det lugnt!, sakta i backarna!8make good a) gottgöra <make good a loss>, ersätta, återställa b) hålla <make good a promise>; vard. göra sin lycka
[gʊd]adverbas good as så gott som
[gʊd]substdet godagood and evil gott och ontnytta, gagnit is for your own good det är för ditt eget bästait is no good det tjänar ingenting tillwhat’s the good of that? vad ska det vara bra för?he is up to no good han har något rackartyg för sigfor good för gott, för alltid
get [get] (got gotperf. p. amer. ofta gotten el. getting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknas, lyckas få, skaffa sig <get a job>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfånga, få tag i; få fast, sätta dit <they got the murderer>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. fatta, haja <do you get what I mean?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskomma, lyckas komma <get home>5have got hahave got to vara (bli) tvungen att6get sth done se till att ngt blir gjort; få ngt gjortget sb to do sth få ngn att göra ngtget one’s hair cut klippa sig, klippa håret7get to småningom komma att, lära sig att <I got to like him>get to know få reda på, få veta, lära kännait was getting dark det började bli mörktget going komma i gångget talking börja prata8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbli <get better>get married gifta sig
[get] (got gotperf. p. amer. ofta gotten el. getting)
verb (med adv. o. prep.)get aboutresa omkring, röra på sigkomma ut, sprida sig om rykteget alongklara sig, reda sigI must be getting along jag måste ge mig i vägdo you get along? kommer ni överens?komma åt, , hacka på <you’re always getting at me>syfta på, menawhat are you getting at? vart är det du vill komma?get awaykomma i vägkomma undan, rymmaget away with komma undan medget away with it klara sig, slippa undanget backfå igen, få tillbakaåtervändaget one’s own back ta revansch <she got her own back>get bykomma förbiklara sigget downfå ner, få i siggå ner (av), komma ner (av), göra nedstämddon’t let it get you down ta inte vid dig så hårt för detget down to ta itu medget inta sig in, komma inhinna med, klämma in <they get in all the work they can>get intostiga in i (upp på), komma in i (upp på)råka (komma) i <get into danger>, komma in i, <get into bad habits>get offfå av (upp, loss), ta av (upp, loss)gå av, stiga av, slippa undanhe got off lightly han klarade sig lindrigtge sig av, komma i vägget off on bli tänd påget off to bed gå och lägga sigget off to sleep somna inget off work bli ledig från arbetetget onfå (sätta) på; ta (få) på siggå på, stiga på, sätta sig påget on one’s feet stiga upp, komma upp, resa sig för att talashe gets on my nerves hon går mig på nervernalyckas, ha framgång; trivashow is he getting on? hur har han det?how is the work getting on? hur går det med arbetet?get on with it! el. get on! skynda (raska) på!komma bra överens, trivas <with sb med ngn>he is easy to get on with han är lätt att umgås medhe is getting on in years el. he is getting on in life han börjar bli gammaltime is getting on tiden gårbe getting on for närma sig, gå mot <he is getting on for 70>get on to komma upp på <get on to a bus>get outfå fram <get out a few words>, hämta fram, ta fram <he got out a bottle of wine>; få ut (ur), ta ut (ur)gå (komma, stiga, ta sig) ut <of ur>, komma upp <of ur>get out of a) komma ifrån <get out of a habit> b) slingra sig undan <try to get out of washing up>get overfå undangjordkomma över <get over one’s shyness>, hämta sig från <get over an illness>, glömmaget roundkringgå <get round the law>, komma ifrånlyckas övertalashe knows how to get round him hon vet hur hon ska ta honomget round to få tillfälle tillget throughgå (komma, klara sig) igenom; bli färdig medkomma fram äv. i telefongöra slut på <get through all one’s money>get tokomma fram till, get to bed komma i sängwhere has it got to? vart har det tagit vägen?get togetherfå ihop, samla, samla ihopget upgå upp, stiga upp <get up early in the morning>; resa sigget up to komma till, ställa tillget up to mischief hitta på rackartyg
© NE Nationalencyklopedin AB