Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

meet [mi:t] (met met)verbmöta <the two teams meet in the final>, träffamötas, träffas, samlasmake both ends meet få det att gå ihop ekonomisktmotsvara <meet expectations>; tillmötesgå <meet demands>meet with a) träffa på, stöta på b) möta, träffameet with an accident råka ut för en olyckshändelsemeet with approval vinna gillandemeet with difficulties stöta på svårigheter
met [met]imperf. o. perf. p. av meet
pleased [pli:zd]adjektivnöjd, belåten, glad <at, about över, åt>pleased to meet you! roligt att träffas!
response [rɪˈspɒns]substsvarin response to som svar pågensvar, responsmeet with response få respons
recognition [ˌrekəgˈnɪʃən]substerkännandereceive recognition el. meet with recognition få erkännandeigenkännandebeyond recognition el. past recognition oigenkännlig
success [səkˈses]substframgång, lycka <with varying success>, succésuccess story framgångssagamake a success of lyckas medmeet with success ha framgång, göra succé
shall [ʃæl, obetonat ʃəl] (imperf. should, se detta ord)hjälpverbpresens skaI shall meet him tomorrow jag träffar (ska träffa) honom i morgon
need [ni:d]substbehov <of, for av>if need be om så behövsyou have no need to go du behöver inte gåmeet a need täcka ett behovnöd, trångmålbe in need lida nöda friend in need is a friend indeed i nöden prövas vännen
[ni:d]verbbehöva, kräva; behövas, krävasbe needed behövas, krävas
but [bʌt, obetonat bət]konjunktion och prepositionmennot only this but that one inte bara den här utan också den därutom <all but he>om inte <whom should he meet but me?>but for... bortsett från…but for you om det inte hade varit för digfirst but one tvåa, som tvåathe last but one den näst sistaänwho else but he could have done it? vem mer än han kunde ha gjort det?
[bʌt, obetonat bət]adverbbara <he is but a child>
[bʌt, obetonat bət]substmenwithout ifs and buts utan om och men
2 match [mætʃ]substsport. match, tävlingman of the match matchens lirarejämlikebe no match for inte kunna mäta sig medmeet one’s match möta sin övermanmotstycke, make, pendangthese colours are a good match de här färgerna går bra ihop, de här färgerna matchar varandra bragiftermål, parti
[mætʃ]verbgå bra ihop med, passa till, matchafinna (vara) en värdig motståndare tillpara ihop; avpassa <to efter>be well matched passa bra ihoppassa ihop; passa <with till>, matchathese two colours don’t match very well de här två färgerna går inte bra ihopto match som matchar
© NE Nationalencyklopedin AB