Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

meet [mi:t] (met met)transitivt verbmöta; träffa, råka, sammanträffa med; lära känna; om flod flyta samman (förena sig) medmeet Mr Smith! får jag föreställa herr Smith?there's more in this than meets the eye det ligger något bakom det här, det är en hund begraven härmöta i strid, bekämpa; bemöta <meet criticism>, besvarameet a challenge anta en utmaningmeet a difficulty övervinna en svårighetmotsvara <meet expectations>; tillfredsställa, , uppfylla, tillmötesgå <meet demands>; infria <meet obligations>; bestrida <meet costs>; täcka <meet a deficiency>the supply meets the demand tillgången motsvarar efterfrågan
(met met)intransitivt verbmötas, ses; träffas, råkas, sammanträffa; om floder flyta sammanmeet again ses igen, återsesParliament meets tomorrow parlamentet samlas i morgonmake both ends meet få det att gå ihop ekonomisktpleased to meet you! el. amer. nice meeting you! [det var] roligt (trevligt) att träffas!; goddag!
(met met)transitivt verbsubstantivjakt. möte; mötesplats; jaktsällskapsport.se meetingmed prep. el. adv.:meet up withträffa, råkameet withträffa [på], stöta på; uppleva <meet with an adventure>; komma över, hitta; möta, röna; amer. träffameet with an accident råka ut för en olyckshändelsemeet with approval vinna gillande (bifall)meet with difficulties stöta på svårighetermeet with a loss lida en förlustmeet with a refusal få avslag, få nej
track meet [ˈtrækmi:t]substantivamer. friidrottstävling
met [met]imperf. o. perf. p. av meet
halfway [ˌhɑ:fˈweɪ]adjektivsom ligger halvvägs (på halva vägen)halfway to being… på god väg att vara...
adverbhalvvägs, på halva vägenmeet halfway bildl. mötas på halva vägenmeet trouble halfway göra sig onödiga bekymmer
Waterloo [ˌwɔ:təˈlu:, attr. ˈ---]geogr. egennamnen av Londons viktigaste järnvägsstationer <äv. Waterloo station>meet one's Waterloo möta (finna) sitt Waterloo
WLTMi annonser, e-post el. textmeddelanden förk. för would like to meetsöker <woman, 55, WLTM man with interest in music>
rebuff [rɪˈbʌf]substantiv[snäsigt] avslag, avvisande; avsnäsningmeet with a rebuff el. suffer a rebuff få avslag, bli avvisad; bli avsnästtransitivt verbavvisa, tillbakavisa; snäsa av
reception [rɪˈsepʃ(ə)n]substantivmottagande, mottagning i olika betydelserreception el. reception desk reception, receptionsdisk på hotellget (meet with) a warm reception få ett varmt mottagande (välkomnande)upptagande [som medlem]radio. mottagning[sförhållanden]
response [rɪˈspɒns]substantivsvar i ord el. handling, genmälehe made no response han svarade intein response to som (till) svar pågensvar, genklang, respons; reaktionmeet with [a] response finna gensvar, få respons
pleased [pli:zd]adjektivnöjd, belåten, tillfreds, tillfredsställd <with med>, glad <at, about över, åt>pleased to meet you! [det var] roligt (trevligt) att träffas!; angenämt!; goddag!tilltalad, road <with av>
© NE Nationalencyklopedin AB