Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

means [mi:nz]subst ((ofta med verb i sing.; pl. lika)) medel, hjälpmedel, sätt <a means, this means>a means to an end ett medel att nå måletby means of genomby all means a) så gärna, för all del b) på alla sättby any means på något sättby no means el. not by any means inte på något sätt, ingalundapl. means medel, tillgångarlive beyond one’s means leva över sina tillgångar
means test [ˈmi:nztest]substbehovsprövning, inkomstprövning
livelihoodˈlaɪvlɪhʊdsubstuppehälle, levebrödmeans of livelihood födkrok
transportation [ˌtrænspɔ:ˈteɪʃən]substtransport, transporteringmeans of transportation amer. transportmedel
communication [kəˌmju:nɪˈkeɪʃən]substmeddelandekommunikation, förbindelsemeans of communication kommunikationsmedel
justify [ˈdʒʌstɪfaɪ]verbrättfärdiga, urskulda; berättiga, försvarathe end justifies the means ändamålet helgar medlen
subsistence [səbˈsɪstəns]substuppehälle, utkomstmeans of subsistence existensmedelsubsistence allowance traktamente
transport [trænˈspɔ:t]verbtransportera, förflytta, forslabe transported hänryckastransported with joy utom sig av glädje
[ˈtrænspɔ:t]substtransport, förflyttningtransport el. means of transport transportmedeltransport el. transport services transportväsen, transportväsendetpublic transport allmänna kommunikationer, kollektivtrafik
underhand [ˈʌndəhænd]adjektivlömsk, bedräglig <underhand methods>hemlig, under bordet <an underhand deal>use underhand means el. use underhand methods gå smygvägar
[ˌʌndəˈhænd]adverblömskt, bakslugt, bedrägligti hemlighet, i smyg
1 spell [spel] (spelt spelt)verbstava, stava till; bokstaveraspell out tyda, förklara klart och tydligt <let me spell out what this means to your career>innebära, betyda <it spells ruin>
© NE Nationalencyklopedin AB