Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

May [meɪ]substmajMay Day första maj
may [meɪ] (imperf. might)hjälpverbpresenskan, kan kanske <he may have said so>får, får lov att <may I interrupt you?>; kan fåyou may be sure that… du kan vara säker på att…, måttehowever that may be hur det än förhåller sig med den sakencome what may hända vad som hända vill
mayn’t [meɪnt]= may not
mid [mɪd]adjektivmitt-, mellan-mid May mitten av maj
however [haʊˈevə]adverbhur…än <however rich he may be>
[haʊˈevə]konjunktionemellertid
entry [ˈentrɪ]substinträde, ingångno entry tillträde förbjudet; trafik. förbjuden körriktningentry permit inresetillståndmake one’s entry träda in, göra sin entrétävlingsbidrag <entries must be in by 2 May>anteckning, postuppslagsord, artikel i uppslagsverk
smoke [sməʊk]subströkvard. rök, bloss <long for a smoke>
[sməʊk]verbryka <the chimney smokes>, osa <the lamp smokes>röka <may I smoke?>smoked ham rökt skinka
1 might [maɪt]hjälpverb (imperf. av may)skulle kanske kunna, skulle kunna, kundeas the case might be allt efter omständigheternafick, kunde fåmight I ask a question? skulle jag kunna få ställa en fråga?he asked if he might come in han frågade om han fick komma in
yourself [jɔ:ˈself, obetonat jəˈself] (pl. yourselves)pronomendig, er, sig <you (du, ni, man) may hurt yourself>, dig (er, sig) själv <you are not yourself today>; du (ni, man) själv <nobody but yourself>, själv <do it yourself>your father and yourself din far och du själv, er far och ni självby yourself a) ensam, för sig själv b) på egen hand
peace [pi:s]substfred, fredsslutpeace feeler fredstrevarepeace negotiations fredsförhandlingarmake peace sluta fred <with med>fred, frid, lugn, ropeace and quiet lugn och roI want to have my meal in peace jag vill äta i lugn och roleave in peace lämna i fredmay he rest in peace! må han vila i frid!
© NE Nationalencyklopedin AB