Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

match point [ˌmætʃˈpɔɪnt, ˈ--]substantivmatchboll i tennis o.d.
point [pɔɪnt]substantiv a) kärnpunkt, huvudsak; slutkläm, poäng <the point of the story> b) syfte, mål; åsikt, ståndpunktthe point is that… saken är den att…the point was to huvudsaken var attthat's just the point det är det som är det fina med detthat's not the point det är inte det saken gällermy point is that… vad jag menar är att…get the point förstå vad saken gäller, fatta galoppenyou have [got] a point there! det ligger något i vad du sägermake a point of hålla [styvt] på, vara noga medmake a point of getting up early göra det till en regel att stiga upp tidigtmake one's point [lyckas] klargöra vad man menaryou've made your point! du har sagt det!, jag hör vad du säger!miss the point inte förstå (missa) poängenI take your point jag förstår vad du menar (vill ha sagt)it's quite beside the point det har inget med saken att göraa case in point ett bra (belysande) exempelin point of fact i själva verket, faktisktcome to the point komma till sakenkeep to the point hålla sig till sakenmening, nyttathere's no point in doing that det är ingen mening med att göra detis there any point in it? är det någon idé?what's the point? vad är det för mening med det?I can't see the point of it (of doing it) jag kan inte se vitsen med det (med att göra det)spets, udd; på horn taggthe point of the jaw hakspetsen, hakanat the point of the bayonet med bajonettanfallat the point of the sword a) med kniven på strupen, under vapenhot b) med svärd i handnot to put too fine a point on it för att tala rent ut (gå rakt på sak)punkt, prickpunkt, moment, sakthe fine[r] points of the game spelets finesserat all points på alla punkter, överalltup to a point till en viss gradpunkt äv. geom.decimal point [decimal]kommaone point five (1.5, 1·5) ett komma fem (1,5)[tid]punkt, ögonblickI was on the point of leaving jag skulle just gå, jag stod i begrepp att gåwhen it came to the point när det kom till kritanpoäng i sport m.m. <win by (med) ten points, win on (på)points>match point tennis. matchbollset point tennis. setbolludde, [land]tunga, [berg]spetsstreck på kompassfrom all four points of the compass från alla fyra väderstrecken a) grad; punkt <boiling point> b) streck, enhet <the cost of living went up several points>sida, egenskapshe has her [good] points hon har sina goda sidor that is not his strong point det är inte hans starka sidasydd[a] spets[ar], knypplad spetselektr.point el. power point vägguttag
transitivt verbpeka med <at, towards , mot>; rikta, sikta (lägga an) med <at, towards , mot> <point a gun at sb>; rikta (ställa) in <point a telescope>vässa, formera <point a pencil>
intransitivt verbpeka <at mot; to ; towards [i riktning] mot>; vara vänd (riktad) <to, towards mot>
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep.:point outpeka ut, peka på; bildl. äv. påpeka, poängtera <point out the defects>point topeka påvara vänd (riktad) motpeka (tyda) påpoint upunderstryka, framhäva
contest [subst. ˈkɒntest, verb kənˈtest]substantivtävling <a speed contest>, tävlan, matchstrid, kamp
transitivt verbbekämpa; bestrida <contest a point, contest a will>kämpa om, försvara <contest every inch of ground>; tävla om <contest a prize>contest the election parl. ställa upp som motkandidat; jfr contestedcontest a seat kandidera (ställa upp) i en valkrets
weigh [weɪ]transitivt verb (se äv. weigh)väga <weigh the luggage, weigh oneself>; bildl. äv. överväga <weigh a proposal>weigh the chances väga möjligheterna för och emotweigh one's words väga sina ordförse med en tyngd (tyngder); göra tyngresjö.weigh anchor lätta (lyfta) ankar
intransitivt verb (se äv. weigh); väga <it weighs nothing, it weighs a ton>; bildl. vara viktig (av vikt), spela en roll, ha betydelse, vara utslagsgivande <the point that weighs with (för) me>weigh against a) motväga, uppväga b) tala (vittna) mot, vara till nackdel för <those pieces of evidence will weigh against her>weigh on bildl. trycka, tynga [på], kännas tryckande (svår) förit weighs on me (my mind) det plågar mig, det tynger mitt sinnedon't let that weigh on you (your mind) ta inte det så hårtweigh heavy väga mycket, vara tung; tyngaweigh heavily [with] bildl. väga tungt [hos], betyda mycket [för], spela en avgörande roll [för]it weighed lightly upon her (her mind) hon tog det ganska lätt
transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:weigh downväga ned <weigh down the scale>weigh insport. väga[s] in om boxare före match, om jockey efter loppvard. hoppa in, ingripa, blanda sig i leken; ställa uppweigh outväga upp <weigh out butter>sport. väga[s] ut om jockey före loppweigh togetherbildl. väga mot varandra, jämföraweigh upbedöma <weigh up one's chances>, beräkna, avväga; överväga <whether om, huruvida>weigh sb up försöka uppskatta vad ngn går föruppväga äv. bildl.
© NE Nationalencyklopedin AB