Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

master [ˈmɑ:stə]substherre, härskare <of över>; övermanfind one’s master möta sin övermanbe master of the situation behärska situationenmästare, husbondehunds husseMaster of Arts univ., ungefär filosofie kandidatmästare <a painting by an old master>Master of Ceremonies ceremonimästare, konferencier
[ˈmɑ:stə]verbbli herre över; övervinnabehärska <master a language>, bemästra <master the situation>
master key [ˈmɑ:stəki:]substhuvudnyckel
MA [ˌemˈeɪ]förk. för Master of Artsungefär fil. kand.
MC [ˌemˈsi:]förk. för Master of Ceremonieskonferencier
its [ɪts]pronomendess; sin <the dog obeys its master>
key [ki:]substnyckelmaster key huvudnyckellösning, förklaring, facittangent på piano, tangentbordmusik. tonart
touch [tʌtʃ]verb (se äv. touched)röra, röra vid, toucha; nudda; ta i, ta på, nå fram till; stiga till, sjunka till <the temperature touched 10°>touch bottom a) nå botten b) sjö. få bottenkänningthere’s no one to touch him det finns ingen som går upp mot honomsmaka <he never touches wine>, röra <he didn’t even touch the food>röra, göra ett djupt intryck på
[tʌtʃ]verb [tʌtʃ]substberöring, vidröring, snuddkontaktkeep touch with hålla kontakten medlose touch with tappa kontakten medbe in touch with el. keep in touch with hålla kontakt med, stå i kontakt medkeep in touch! hör av dig!get in touch with el. get into touch with få kontakt med; sätta sig i förbindelse medput in touch with sätta i förbindelse medtouch el. sense of touch känsel, beröringssinneyou can tell it’s silk by the touch det känns att det är siden när man tar på detaning, antydan, spår, stänk <a touch of irony>; släng <a touch of flu>drag, prägel, anstrykningmusik.el.t.ex. på tangentbord anslag; grepphave a light touch ha ett lätt anslag; om t.ex. piano vara lättspeladgrepp, hand, handlagwith a light touch med lätt handthe touch of a master en mästares handhe has a very sure touch han har ett mycket säkert handlaglose one’s touch tappa greppetfotb. område utanför sidlinjenbe in touch vara utanför sidlinjen, vara dödkick the ball into touch sparka bollen över sidlinjen (med adv. o. prep.)touch downflyg. ta mark, landatouch offbildl. utlösa <touch off a crisis>touch onberöra, komma in på <touch on a subject>touch upretuschera, bättra på <touch up a painting>; snygga upp; finputsa
turn [tɜ:n]verbvända, vända på <turn one’s head>; vända sigturn one’s back on sb vända ngn ryggenturn the other cheek vända andra kinden tillturn one’s hand to ägna sig åtthe very thought of food turns my stomach blotta tanken på mat kommer det att vända sig i magen på migit makes my stomach turn det vänder sig i magen på migleft turn! vänster om!right turn! höger om!vrida, vrida på, vrida om <turn the key in the lock>; skruva, snurra, skruva på, vevaturn sb’s head stiga ngn åt huvudetsvänga, snurra, svänga runt, snurra runtturn on one’s heel svänga om på klackenvika om, vända om, svänga runt <turn a corner>turn to the right el. turn right ta av till höger, svänga åt högerturn into förvandla till, göra om tillturn into el. turn to bli till <the water had turned into ice>, förvandlas till, övergå till (i)komma att surna <hot weather turns milk>; bli sur, surna <the milk has turned>fylla århe has turned fifty han har fyllt femtioit has just turned three klockan är lite över trebli <turn pale, turn sour>visa bort, köra bort <turn sb from one’s door>turn loose släppa loss (ut) <turn the cattle loose>
[tɜ:n]verb [tɜ:n]substvändning, vridning; svängning, sväng <left turn>; varvdone to a turn lagom stekt, lagom koktsväng <a turn to the left>, krokat every turn vid varje steg, vart man vänder sigförändringa turn for the worse en vändning till det sämrehis health took a turn for the worse hans hälsa försämradesthe turn of the century sekelskiftetturit’s my turn det är min turtake turns in doing sth el. take it in turns to do sth turas om att göra ngtin turni tur och ordning, växelvisi sin tur, återigen <and this, in turn, means…>speak out of turntala när man inte står i turuttala sig taktlösttake a turn at hjälpa till ett tag medtjänstone good turn deserves another ordspr. den ena tjänsten är den andra värddo sb a good turn göra ngn en stor tjänsta bad turn en otjänst, en björntjänstläggningturn of mind sinnelag; tänkesättliten turtake a turn round the garden ta en sväng runt tomtennummer på t.ex. varietévard. chockit gave me a terrible turn jag blev alldeles chockad (med adv. o. prep.)about turnturn againstvända sig motturn asidegå åt sidan, stiga åt sidan, dra sig åt sidan; vända sig bortturn awayvända sig bort; vrida bort, vända bort <turn one’s head away>avvisa <many spectators were turned away>turn backvända tillbaka, vända om, återvända, komma tillbakathere is no turning back det finns ingen återvändoturn downvika nerskruva ner <turn down the radio>avslå, avvisa, förkasta <turn down an offer>turn offvrida av, stänga av <turn off the radio>turn off the light släckavika av, ta av <turn off to the left>vard. stöta, beröra illa <his manner turns me off>, avskräckaturn sb off sth få ngn att tappa lusten för ngtturn onvrida på, sätta på <turn on the radio>turn on the light tändavända sig mot, gå lös på <the dog turned on his master>; ge sig påvard.he turns me on jag tänder på honomturn outvika utåt, vända utåt, vara vänd utåtsläcka <turn out the light>framställa, tillverka <the factory turns out 5,000 cars a week>kasta ut, köra ut; köra bortturn out one’s pockets tömma fickornamöta upp, ställa upp <everybody turned out to greet him>turn out to a man gå man ur huseutfalla, sluta <I don’t know how it will turn out>turn out well slå väl uthe turned out to be el. it turned out that he was han visade sig varaturn overvända; vända sigturn over the page vända bladetplease turn over! var god vänd!stjälpa omkull, välta omkullhand. omsätta <they turn over £9,000 a week>turn roundvända; vrida på, vända på; vända sig omsvänga runt, vrida runthis head turned round det snurrade i huvudet på honomturn tovända sig mot; vända sig till <turn to sb for help>turn to page 10 slå upp sidan 10the conversation turned to politics samtalet kom in på politikturn upvika (slå, fälla, vända) upp; vika (vända, böja) sig uppåtskruva upp <turn up the radio>dyka upp <he has not turned up yet, I expect something to turn up>, komma till rätta, infinna sig
© NE Nationalencyklopedin AB