Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

marry [ˈmærɪ]transitivt verb (jfr married)gifta sig medmarry money el. marry a fortune gifta sig till en förmögenhet (pengar), gifta sig rikt, göra ett gott partigifta bort <to med>viga; förena i äktenskap
intransitivt verbgifta sig, ingå äktenskap; bildl. förenasmarry again gifta om sig
transitivt verbmed prep. el. adv.:marry intogifta in sig imarry offgifta bort <to med>
beneath [bɪˈni:θ]adverb och prepositionnedanför, underhe is beneath contempt han är under all kritikit is beneath him det är under hans värdighetmarry beneath one gifta sig under sitt stånd, gifta ned sig
money [ˈmʌnɪ]substantiv (utan pl.) a) pengar, slantar <hard-earned money> b) attr. penning-; ekonomisk, finansiellmoney matters penningfrågor, penningaffärerhave money to burn ha pengar som gräsmoney for old rope vard. lättförtjänta pengar, ett lätt jobbmoney in hand reda pengar, kontantermake money hand over fist vard. skära guld med täljknivar, tjäna grova pengarmarry money gifta sig till pengar, gifta sig riktget one's money's worth få valuta för pengarna (sina pengar)for my money vard. enligt min meningbe in the money vard., om person vara tät, tjäna grova pengarbe short of money ha ont om pengarmynt[sort]foreign moneys utländska mynt[sorter]
love [lʌv]substantivkärlek <for sb, of sb till ngn; of sth till ngt>; förälskelse <for i>; tillgivenhet <towards för>; lust, böjelse, förtjusning <of för>; passion <music is one of the great loves of his life>there is no love lost between them de tål inte varandra, de är inga vänner precismake love älska, ligga med varandramake love to älska (ligga) medlove of adventure äventyrslustalove of mankind människokärleklove of reading läslustfor love av kärlek <marry for love>it is not to be had for love or money det går inte att få för pengar (till något pris)for the love of God! för Guds skull!in love förälskad, kär <with i>fall in love with förälska sig i, bli kär (förälskad, förtjust) ihe has fallen out of love with her han är inte kär i henne längrehälsning[ar]send (give) sb one's love hälsa till ngnsend (give) her my love hälsa henne så gott[lots of] love el. love from el. all my love i brevslut [många] hjärtliga hälsningar, [massor av] kram[ar]älskling, raring; lilla vän; till främmande person snälla du (ni) el. utan motsvarighet på sv.my love! äv. min älskadevard. rar (förtjusande) människa <he is a love>, raring, sötnos; förtjusande (tjusig) saki tennis o.d. nollfifteen love femton–nolllove all noll–noll
transitivt verb och intransitivt verbälska; tycka [mycket] om, vara förtjust i <she loves dancing, she loves to dance>; hålla [mycket] avlove sb dearly älska ngn högt (innerligt, ömt)she (he) loves me, she (he) loves me not älskar, älskar inte ramsayes, I'd love to ja, mycket (hemskt) gärna, ja, med förtjusningI'd love to stay but… jag skulle hemskt gärna stanna, men…I'll have to love you and leave you jag måste gå fastän jag gärna skulle vilja stanna
1 settle [ˈsetl]transitivt verb (se äv. settle)sätta (lägga) till rättabe settled in a new house ha kommit i ordning i ett nytt husbetala, göra upp <settle a bill>settle accounts el. settle up accounts göra uppavgöra <that settles the matter>; göra slut påsettle a conflict lösa en konfliktsettle a dispute avgöra (slita) en tvistsettle a quarrel äv. göra upp (bli sams) efter ett grälthat's settled! det är avgjort!, då säger vi det!slå sig ner i; kolonisera <they settled parts of the South>lugna <these pills will settle your nerves>ordna, klara upp, klara [av]you must get it settled du måste få saken ordnadI'll settle him! jag ska fixa honom!settle oneself slå sig ner, slå sig till ro <she settled herself in a sofa>fastställa, avtala, bestämma <settle a date, settle a day>hjälpa att etablera sig (sätta bo)
intransitivt verb (se äv. settle)bosätta sig, slå sig ner <the Dutch settled in South Africa>; sätta bosätta sig till rätta, slå sig nerom bevingade djur slå sig ner, sätta sigutbreda (lägra) sig <the fog settled on (över) the town>; lägga sig <the dust settled on the furniture>om väder stabilisera sigom hus, grundval o.d. sätta sig <the roadbed settled>om vätskor klarna, sätta sig, stå och sjunka <let the wine settle>; om grums o.d. i vätska sjunka till botten, avsätta sig; stå och sjunkagöra upp, betala <will you settle for all of us?>settle with one's creditors göra upp (komma till en uppgörelse) med sina fordringsägare
intransitivt verb och transitivt verbmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:settle downbosätta sig, slå sig ner <settle down in New York>slå sig till ro, stadga sig <marry and settle down>, slå av på takten <settle down after a hectic life>settle down in life äv. finna sig tillrätta i tillvaronsätta sig till rätta, slå sig ner <they settled down for a chat>etablera (inrätta) sig <settle down in business (som affärsman)>stabilisera sig <the financial situation had settled down>, lägga sig <the excitement settled down>settle fornöja sig medbestämma sig för <we settled for the leather sofa>settle in[flytta in och] komma i ordning <you must come and see our new house when we've settled in>settle onbestämma (besluta) sig försettle on a day for… bestämma en dag för…settle upgöra upp <settle up differences (mellanhavanden)>, betala
© NE Nationalencyklopedin AB