Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

market town [ˈmɑ:kɪttaʊn, ˌ--ˈ-]substantivung. marknadsort
up [ʌp]adverb och predikativt adjektiv a) upp; uppåt b) fram <he came up to me> c) upp, in, ned norrut el. i förhållande till storstad <up to London>; uppåt (inåt) [landet] i förhållande till kusten <travel up from the coast>hands up! upp med händerna!up the Arsenal! heja Arsenal!up the Republic! leve republiken!up and down fram och tillbaka, av och an <walk up and down>; upp och ner <jump up and down>; på alla håll [och kanter], överallt <look for sth up and down>; uppifrån och ned <look sb up and down>up north norröver, norrut, uppåt norrup there dit uppup to town [in (upp, ned)] till stan (London)from [one's] youth up ända från (alltifrån) ungdomenchildren from six years up barn från sex år och uppåt
a) uppe <stay up all night> b) uppe, inne, nere norrut el. i förhållande till storstad <up in London>; uppåt (inåt) [landet] i förhållande till kusten <two miles up from the coast>be up and about vara uppe [och i full gång], vara på benenbe up and doing vara i full gång, vara i fartenup north norröver, norrut, uppe i norrup there därupperelatives up from the country släktingar på besök från landet
a) över, slut <my leave was nearly up> b) bildl. ute, slut, förbithe game is up spelet är förlorattime's up ! tiden är ute!it's all up with me det är ute med mig
sport. o.d. plusbe one up el. be one goal up leda med ett målshe's always trying to be one up [on you] hon ska alltid vara värst
be up a) vara uppe (uppstigen), ha gått upp <he is not up yet> b) vara uppfälld <his collar was up>; vara uppdragen <the blinds were up> c) ha stigit (gått upp) <the price of meat is up> d) sitta till häst e) vara [uppe] i luften; flyga på viss höjd <the plane is five thousand feet up> f) vara uppriven (uppgrävd) <the street is up>
(i specialbetydelser med verbse äv. under verb som bring, catch, come, get, setm.fl.): a) ihop <add up, fold up>, igen, till <shut up a house> b) fast <chain up>; in <lock sth up> c) sönder <tear up> d)hurry up! skynda på!, skynda dig! e)what's up? vad står på?there's something up det är något på gång
specialbetydelser med prep.:
be up againstskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. PHI saknasstå (ställas) inför, kämpa med (mot)be up against it vara illa ute, ligga illa till
be up beforeskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. PHI saknasvara uppe [till behandling] i <be up before Congress>; vara kallad till <be up before the magistrate>
be up forskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. PHI saknasvara uppe till <be up for debate>; ställa upp till <be up for re-election>
be wellup in: be wellup in ⁅business⁆ vard. vara väl insatt i…
be wellup on: be wellup on ⁅a subject⁆ vara insatt i…
up to a) [ända] upp till <count from one up to ten>, [ända] fram till, [ända] tillsup to now [ända] tills nu, hittills b) i nivå med, jämförbar med <this book isn't up to his last>he isn't up to much det är inte mycket bevänt med honom c)he isn't up to ⁅the job⁆ han duger inte till…she is up to every trick hon kan alla knepI don't feel up to working el. I don't feel up to work jag känner inte för att arbetaI don't feel up to it el. I'm not up to it jag känner mig inte i form, jag har ingen lust d) efter, i enlighet med <act up to one's principles> e)be up to sb vara ngns sakit's up to you äv. det får du bestämma, det är upp till dig f)be up to something ha något [fuffens] för sigwhat is she up to? vad har hon för sig?, vad håller hon på med?
prepositionuppför <up the hill>; uppe på (i) <up the tree>; uppåt; [upp] längs [med] <up the street>walk up the street äv. gå gatan fram[åt]up and down the street fram och tillbaka på gatantravel up and down the country resa kors och tvärs i landetup your arse (skiljetecken mellan denna RCA och föreg. tilde saknasamer. ass)! el. up yours! vulg. ta dig i arslet!, dra åt helvete!
substantivups and downs upp- och nedgångar, växlingar, svängningar <the ups and downs of the market>; med- och motgånghe has his ups and downs det går upp och ned för honom
run [rʌn] (ran run)intransitivt verb (se äv. run)springa, ränna, löpa; ; skynda; rusa, störta sig <at sb mot (på) ngn>fly <from från, för>; om tid äv. cut and run, vard.se under cutsport. o.d. löpa, springaBlue Peter also ran dessutom deltog Blue Peter i loppet utan att placera sig; se äv. also-ranvanl. amer., polit. m.m. ställa upp, kandidera <for till>glida, löpa, rulla, köra; bildl. löpa, förlöpa <his life has run smoothly (lugnt)>the verses run [smoothly] versen flyter bra a) om maskin o.d. , vara i gång, vara påleave the engine running låta motorn gå [på tomgång] b) gå [i trafik], köra <the buses run every five minutes> c) sjö. länsa [undan], segla för akterlig vind d) data. köras <the software will run on any PC>bildl. sprida sig <the news ran like wildfire (en löpeld)>om färg o.d. fälla <these colours won't run>; flyta [ut (ihop, omkring)]rinna, droppa <your nose is running>, flyta, flöda; om sår vätska (vara) sigi vissa förbindelser med adj. el. adv. bli, tendera att bli (vara)run foul (wild m.fl.), se dessa ordrun dry torka [ut], sinarun high a) om tidvatten, pris m.m. stiga högt; om sjö gå hög[t] b) om känslor o.d. svalla [högt]run low bildl. ta slut, tryta <supplies are running low>run short, se under shortom växt slingra sig, klättra a) löpa, gälla om kontrakt o.d. b) pågå, the play ran [for] six months pjäsen gick i sex månaderlyda, låtait runs as follows det lyder på följande sättmy stocking has run det har gått en maska på min strumpa
(ran run)transitivt verb (se äv. run)springa <run a race>, löpa äv. bildl. <run a risk>run errands el. run messages springa ärenden <for åt, för>you're running it fine (close) du är sent ute, du tar till litet väl knappt med tidrun the rapids fara utför forsarnaspringa efter; springa i kapp med <I ran him to the corner>run sb close el. run sb hard a) följa ngn hack i häl b) kunna konkurrera med ngnfly ur (från) <run the country>låta löpa, ställa upp med <run a horse in the Derby>driva <run a business>; leda, styra; sköta, förestårun a course ha (leda, hålla) en kurs a) köra, skjutsa <I'll run you home in my car> b) låta glida (löpa), dra, köra <run one's fingers through one's hair> c) köra <run a splinter into one's finger>, ränna, sticka a) köra <run a taxi>; hålla (sätta) i gångrun a computer program köra ett dataprogramrun a film köra (visa) en filmrun a tape spela ett band b) segla, föra c) köra [med]; sätta in (i trafik) <run extra buses>driva på bete, låta betabryta <run a blockade> a) låta rinna; tappa <run water into a bath-tub> b) strömma (rinna, flöda) av; spruta [fram]run blood blöda, drypa av blodsmuggla [in] <run arms>dra <run a telephone cable>ytterligare förbindelser:I cannot afford to run a car jag har inte råd att ha bila car that is expensive to run en bil som är dyr i driftrun a temperature el. run a fever vard. ha feber
(ran run)intransitivt verb och transitivt verbsubstantivlöpning, lopp; språng; språngmarschhave a run [vara ute och] springahave a run for one's money a) få valuta för pengarna b) få en hård matchat a (the) run i språngmarsch, springande; mil. med språngon the run vard. på flykt, på rymmenansats för hopptake a run ta satssport.:kricket. o.d. 'run', poängkort färd; resa, körningtrial run, se trial runa run in the car en [liten] biltur (åktur)rutt, väg, runda a) tendens <the run of the market> b) riktning; sträckning c) förlopp; gång, rytmthe daily run of affairs den dagliga rutinenin the normal run of events under normala förhållandenserie, följd, räcka <a run of misfortunes>, period <a run of good weather>have a good run ha framgång, gå brahave a long run a) vara på modet länge b) om pjäs el. film gå längea run of good (bad) luck ständig tur (otur)in the long run i längden, i det långa loppet, på lång siktplötslig (stegrad) efterfrågan <there was a run on (på) copper>, rusningthe common (ordinary, general) run of mankind (men) vanligt folk, vanliga människorinhägnad, rastgård för djur; jfr chicken runvard. fritt tillträde, tillgång <of till>[löp]maska på strumpa o.d.med adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:run acrosslöpa (gå) tvärs överstöta (råka, springa, träffa) ˈpårun againststöta (råka, träffa) ˈpå, stöta ihop med; rusa emotsport. o.d. tävla (springa) mot; vanl. amer., polit. m.m. ställa upp (kandidera) motrun one's head against the wall bildl. köra (ränna) huvudet i väggenrun agroundgå (segla, ränna) på grundrun along!åld. vard. skynda dig (kila) i väg!run aroundspringa (löpa, fara) omkringrun around with vard. hänga ihop medrun awayspringa (rusa) i väg (bort); rymmarun away withrymma (sticka) med; stjälavinna lätt, ta lätt [hem]she ran away with the show hon stal hela föreställningendon't run away with the idea that gå nu inte omkring och tro attrusa i väg med <his feelings run away with him>run downspringa (löpa, fara, rinna) ner (nedför, nedåt)a cold shiver ran down my back det gick kalla kårar efter ryggen på migom ur o.d. [hålla på att] stannabe run down el. feel run down vara (känna sig) trött och nereta slut; köra slut påthe battery has (is) run down batteriet är slut (har laddat ur sig)förfalla, försämrasminska, gå tillbakafara (resa) ut från storstad <run down to the country>köra över (ner), springa (köra) omkulltala illa om, racka ner pårun forspringa till; springa efterrun for it vard. skynda sig, springa fort (för livet)run for one's life springa för livetpolit. m.m. ställa upp som (till, för, i)run for the Presidency [låta] kandidera till presidentpostenlöpa [i], gälla [för] om kontrakt o.d.; pågåthe play ran for 200 performances pjäsen gick (uppfördes) 200 gångerrun inrusa init runs in the family det ligger (går) i släktenit keeps running in my head om melodi, tanke o.d. jag har den ständigt i huvudetvard. åld. haffa, ta <the police ran him in>köra in <run in a new car>running in om bil under inkörningrun intoköra (rusa) ˈpå ([in] i, emot), ränna in i (emot), kollidera med <run into a wall>stöta (råka, träffa) ˈpåråka [in] i, stöta på; försätta i <run sb into difficulties, run sb into debt>[upp]nå⁅a book that has⁆ run into six editions …uppnått sex upplagorrun offspringa [bort (sin väg)]; rymmakasta ned <run off an article>, skriva ihoptrycka <the machine runs off 500 copies a minute>, köra, ta <run off ten copies of an agenda>spela [upp], köra <run off a tape>sport. avgöra [genom omtävling]run off the preliminary heats avverka försöksheatenrun outspringa (löpa, gå) utrun out on vard. springa (löpa) ifrån <time is running out on me>; sticka från, överge <run out on sb>, lämna i sticketlöpa (gå) ut <my subscription has run out>; hålla på att ta slut, börja sina (tryta) <our stores are running out>; rinna ut (ur)we are running out of sugar vi har snart [gjort] slut på sockret, sockret håller på att ta slutjaga (köra) bort (ut) <run sb out of (från, ur) town>sport.run out a winner utgå som segrare, vinnabe run out kricket., om slagman som inte nått grinden under en 'run' bli utslagenrun overkila (titta) över [på besök]rinna (flöda) överrun over el. run one's eyes (eye) over titta (ögna) igenom, granska <they ran over the report>gå igenom på nyttköra (rida) överhe was run over han blev överkörd⁅I'll ask John⁆ to run you over to my place …köra (skjutsa) dig över till migrun over the time dra över [tiden]run roundlöpa (gå) runtkila (titta, köra) över, titta inrun throughögna igenom; repeteragå (löpa) igenom; genomsyragenomborragöra slut på <run through one's fortune>run toskynda (ila) till <run to his help>uppgå till, gå på <that will run to a pretty sum>omfatta <the story runs to 5,000 words>, komma upp till (i)vard. ha råd med (till)my income doesn't run to it min inkomst räcker inte till detrun upspringa (löpa) uppförsport. ta satsväxa [upp], skjuta (ränna, rusa) i höjden, gå upp, öka [snabbt]run up an account with skaffa sig konto hosrun up a debt dra på sig (skaffa sig) skulderom vikt, pris m.m.,run up to ligga på, uppgå till, fara (resa) in <run up to town (London)>run up against stöta på <run up against difficulties, run up against a friend>, råka ˈpå (in i)smälla (smäcka) upp <run up a house>summera, addera <run up a column of figures>
© NE Nationalencyklopedin AB