Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

make-believe [ˈmeɪkbɪˌli:v]substantivinbillning, fantasi; låtsaslekit is only make-believe äv. det är bara låtsat (spelat), det är på låtsasworld of make-believe fantasivärld, inbillningsvärldadjektivlåtsad, spelad; falsk, oäkta; låtsas- <make-believe friend, make-believe world>
believe [bɪˈli:v]transitivt verbtro; tro påwould you believe it! kan man tänka sig!he is believed to be… han tros (anses, förmodas) vara…make sb believe that inbilla ngn attmake believe låtsas
intransitivt verbtro
intransitivt verbmed prep.:believe intro på <believe in God, believe in a doctrine>, ha förtroende för, ha tilltro tilltro på [nyttan av]
make [meɪk] (made made)transitivt verb (se äv. make, made; för spec. förbindelser som make room (way), make a fool of, make light ofse under resp. huvudord) a) göra <of, out of av; from av, >; tillverka, framställashe is as sweet as they make them hon är det sötaste man kan tänka sig b) göra [i ordning], laga [till] <make lunch>, koka, brygga <make coffee, make tea>; sy <make a dress> c) göra, åstadkomma; ingå <make an agreement>, fatta <make a decision>; hålla <make a speech>, stifta <make laws>, sluta <make an alliance>; lämna, ge <make a contribution>, komma med <make excuses>, ställa <make conditions>, avge <make a promise>make the bed bädda [sängen]make bread baka brödmake haste raska på, skynda sigmake a phone call ringa ett samtalmake a timetable skol. lägga ett schemamake war föra krig; börja krigmake water kasta vatten
a) med adj. göramake sb happy göra ngn gladwhat makes you so late? hur kommer det sig att du är så sen? b) göra till <make it a rule>, utnämna (utse) till <they made him chairman>
med inf. a) få (komma) att <he made me cry>, förmå att <she made me do it>, låta <he made me work hard>, tvinga att; i roman o.d. låta <the author makes the heroine die in the last chapter>it's enough to make one cry det är så man kan gråta [åt det]what made the car stop? vad var det som gjorde att bilen stannade? b)make believe that one is låtsas att man är c)make do klara sig
a) förtjäna <make £15,000 a year>; göra [sig], skapa [sig] <make a fortune>; , skaffa sig <make many friends> b) vinna, göra <make 5 points>; kortsp. ta [hem] <make a trick (stick)> c) [för]skaffa <that made him many enemies>
bli, vara <this makes the tenth time>, göra; bilda, utgöra3 times 3 make[s] 9 3 gånger 3 är (blir, gör) 9100 pence make a pound det går 100 pence på ett pund
a) uppskatta till <I make the distance 5 miles>, få till <how many do you make them?>what time do you make it? el. what do you make the time? hur mycket är din klocka?what do you make of that? vad säger (tror) du om det?I don't know what to make of it jag vet inte vad jag ska tro om det b) bestämma (fastställa) till <make the price 10 dollars>make it two! ta två!; vi säger två!let's make it 6 o'clock! ska vi säga (bestämma) klockan 6?
avverka, tillryggalägga, köra o.d. <make 50 miles in a day>
a) komma fram till, [lyckas] nå <make the summit> b) sjö. <make port>, angöra, få i sikte <make land> c) hinna [i tid] till, hinna med <we made the bus>can we make it? hinner vi?
a) göra berömd <that book made him>it will make or break her det blir hennes framgång eller fall b)that's made the (my) day dagen är räddad
(made made)intransitivt verb (se äv. make) a) styra kurs, fara, <for mot, till; towards mot>; skynda, rusa <for mot, till; towards mot> b)make at slå efter, hötta mot <he made at me with his stick>make for främja, bidra till, verka för <make for better understanding> a)make as if el. make as though låtsas som om <he made as if he didn't hear us>; göra min av att [vilja] <he made as if to go> b)make to göra en ansats att, visa tecken till att
(made made)transitivt verb och intransitivt verbsubstantiv a) fabrikat, tillverkning <our own make, of our own make> b) märke, fabrikat <cars of all makes>utförande, snittvard. lyckat kapbe on the make vara vinningslysten, vara om sigmed adv., ofta med spec. översättningar:make away withförsvinna medröja undanmake intogöra till, förvandla tillmake offge sig i väg, smita, sjappa <with med>make outtyda; uppfatta, urskilja, skönjaförstå, begripa <as far as I can make out>, komma underfund medI can't make him out äv. jag förstår mig inte på honomhow did you make that out? hur kom du fram till det?skriva (ställa) ut <make out a cheque>, utfärda <make out a passport>, göra upp, upprätta <make out a list>; fylla i <make out a form>påstå, göra gällande <he made out that I was there>bevisa [riktigheten av], framlägga, förklara <make out one's case>make overöverlåta, lämna över <to till>make uputgöra, [tillsammans] bilda, skapabe made up of bestå (utgöras) avgöra (sätta, ställa) upp, upprätta <make up a list>hitta på, dikta ihoplaga (reda) till, göra i ordning, expediera <make up a prescription>; sätta (blanda, röra) ihop <into till>; sy upp <make up a dress>, sy [ihop]make up a bed ställa i ordning en sängslå (packa, lägga) in <make up a parcel>sminka; teat. äv. maskera <as till>make [oneself] up sminka (måla) sig, göra makeup; teat. äv. maskera siggöra upp, avsluta <make up the accounts>fylla ut, komplettera; få ihop till <make up the required sum>; täcka <make up a deficit>göra slut på <make up a quarrel>make it up bli sams igenmake up el. make up for ersätta, gottgöra <make up [for] the loss>, reparera; ta igen, hämta in <make up [for] lost time>make it up to sb [for sth] gottgöra ngn [för ngt], ge ngn kompensation [för ngt]make up for lost ground ta igen det försummadeto make up for it äv. i gengäld, som kompensation
1 fool [fu:l]substantivdåre, dumbom; narr, tok[a], fånea fool and his money are soon parted ung. det är lätt att plocka en dumbom på pengarthe more fool you så mycket dummare av dig, det var dumt av digdon't be a fool! var inte dum [nu]!I was a fool to believe it jag var dum som trodde detit made me feel a fool det gjorde mig generad, då kände jag mig dum (bortgjord)live in a fool's paradise leva i lycklig okunnighet, leva på illusionershe's nobody's (no) fool when it comes to… henne lurar man inte när det gäller…narr, löjlig figur, fjant; förr hovnarr, gyckelmakarefool's cap narrhuva, narrmössa av pappermake a fool of sb göra ngn löjlig, driva, (skoja) med ngn, dra ngn vid näsanmake a fool of oneself göra sig löjlig, bära sig dumt åt, göra bort sigplay the fool el. act the fool spela pajas, larva sig
transitivt verbskoja (driva) med; lura, narra <fool sb out of (lura av ngn) his money, fool sb into doing ([till] att göra) sth>; spela ngn ett sprattyou can't fool me mig lurar du inte⁅we're doing our best to fix it –⁆ you could have fooled me vard. …det tror ni jag går på
intransitivt verbbära sig åt som en stolle
intransitivt verbmed adv. el. prep.:fool aboutfool aroundgå och driva (dra), slå dank[vänster]prassla <with sb med ngn>fool about with sth el. fool around with sth joxa (pillra) med ngtfool with sthjoxa (pillra) med ngt
© NE Nationalencyklopedin AB