Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lower [ˈləʊə]adjektivlägre, obetydligare, undre <lower limit>; nedrethe lower classes de lägre klasserna, underklassen
[ˈləʊə]adverblägrelower down längre ner
[ˈləʊə]verbsänka, sänka ner, fälla nerlower a flag hala en flaggalower oneself a) sänka sig b) nedlåta sigdämpa, skruva ner <lower the radio>
lower-case [ˈləʊəkeɪs]adjektivlower-case letter liten bokstav
jaw [dʒɔ:]substkäke, hakalower jaw underkäkeupper jaw överkäkepl. jaws mun, gap, käftvard. snack
[dʒɔ:]verbvard. snacka
order [ˈɔ:də]substordning, ordningsföljdin working order el. in good working order i gott skick, funktionsdugligout of order a) i oordning b) ur funktionorder, befallning, tillsägelsejur., domstols beslutorder of the Court domstolsutslaghand. order, beställning <for >it’s a tall order det är för mycket begärtbe on order vara beställdmade to order tillverkad på beställning; skräddarsyddpå restaurang beställningbankterm anvisning; utbetalningsordersamhällsklassthe lower orders de lägre klassernaorden; ordenssällskaptake orders el. take holy orders låta prästviga sigin order to (+ inf.) i avsikt attin order for you to see the match för att du ska se matchenin order that för att, så att <I did it in order that he shouldn’t worry>slag, sortof (in) the order of av (i) storleksordningen
[ˈɔ:də]verbbefalla, säga till, beordra <sb to do sth>order sb about kommendera ngn, köra med ngnbeställa <order a taxi>, rekvireramed. ordinera, föreskriva
© NE Nationalencyklopedin AB