Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lost [lɒst]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. av lose
[lɒst]adjektiv och perfekt particip (av lose)förlorad, borttappadget lost komma bort, försvinnalost property office hittegodsexpeditionvilsekommen <a lost child>; bortkommen, vilsen <I felt lost>; hjälplös <I’m lost without my glasses>förtappad, fördömd <a lost soul>försummad <lost opportunities>be lost on vara bortkastad på <the joke was lost on her>
reverieˈrevərɪsubstdagdrömlost in a reverie försjunken i drömmar
lose [lu:z] (lost lost)verbförlora, mista, tappa, tappa bortlose sight of a) förlora ur sikte b) bortse från, glömmalose one’s way el. lose the way råka (gå, köra) vilselose weight gå ned i viktförspilla, ödsla <lose time>
transit [ˈtrænzɪt]substgenomresa, överresa, färdtransit visa genomresevisum, transitvisumin transit på genomresahand. transport, befordran av varor, passageraregoods lost in transit varor som kommit bort under transporten
balance [ˈbæləns]substvågbalans <he lost his balance>, jämviktstrike a balance finna en medelväghand. saldo; återstod, restbalance brought forward el. balance carried forward ingående saldo, utgående saldovard.the balance resten
[ˈbæləns]verbavväga, vägabalanseramotväga, uppväga
control [kənˈtrəʊl]substkontroll, herravälde <he lost control of his car>; självbehärskningimport control importregleringpassport control passkontrollcircumstances beyond one’s control omständigheter som man inte råder överbe in control of ha makten överthe situation was getting out of control man började tappa kontrollen över situationenpl. controls kontrollinstrument, reglageat the controls flyg. vid spakarna
[kənˈtrəʊl] (-ll-)
verbkontrollera, behärska, dirigera, regleracontrol one’s temper bibehålla sitt lugncontrol oneself behärska sig
swing [swɪŋ] (swung swung)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassvänga, pendla, vagga, vicka, gunga <swing sb in a hammock>; dingla2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmusik., vard. swinga, dansa swingswing it spela swing, spela med swing3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassvänga runt; svinga <swing a golf club>swing one’s hips vagga med höfterna
[swɪŋ]substsvängning, gungning, omsvängningfart, kläm, schvung; rytmbe in full swing vara i full gång, vara i full fartget into the swing of things komma in i det hela, komma i gångit’s going with a swing det går med full fartgungamake up on the swings what is lost on the roundabouts ordspr. ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellenmusik. swing
make [meɪk] (made made)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra, tillverka, framställa <of, out of av; from av, >make into göra till, förvandla till2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra i ordning, laga till <make lunch>, koka <make coffee, make tea>; baka <make bread>; sy <make a dress>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla <make a speech>; komma med <make excuses>make the bed bäddamake a phone call ringa ett samtal4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasutnämna till, utse till <they made him chairman>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfå att <he made me cry>, förmå att, tvinga att <he made me do it>it’s enough to make one cry det är så man kan gråtawhat made the car stop? vad var det som gjorde att bilen stannade?make believe that one is… låtsas att man är…make do klara sig6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastjäna <make £25,000 a year>; göra sig, skapa sig <make a fortune>; skaffa sig <make many friends>7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbilda, utgöra3 times 3 make (makes) 9 3 gånger 3 är (blir) 9100 pence make a pound det går 100 pence på ett pund8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasuppskatta till <I make the distance 5 miles>I don’t know what to make of it jag vet inte vad jag ska tro om det9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbestämma till, fastställa till <make the price 10 dollars>let’s make it 6 o’clock! ska vi säga klockan 6!10skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskomma fram till, lyckas nå <make the summit>; angöra, få i sikte <make land>; hinna med, hinna till <we made the bus>11skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstyra kurs, fara <for mot, till; towards mot>; skynda, rusa <for mot, till; towards mot>12make for främja, bidra till <make for better understanding>13make as if el. as though låtsas som om
[meɪk] (made made)
verb (med adv. o. prep.)make away withförsvinna med <the thieves make away with the TV>make offge sig i väg, sjappamake outskriva ut <make out a cheque>, utfärda <make out a passport>, göra upp, upprätta <make out a list>, fylla i <make out a form>läsa <I can’t make out her handwriting>, tyda, urskilja, skönja <she could make out the hills in the distance>förstå, begripa <as far as I can make out>påstå, göra gällande <he made out that I was there>make upbildabe made up of bestå av, utgöras avgöra upp, upprätta <make up a list>hitta på, dikta ihop <you’ve made it up>sminkamake oneself up el. make up sminka sig, göra make upgöra upp <make up a quarrel>make it up bli sams igenmake up for a) ersätta, gottgöra b) ta igen, hämta in <make up for lost time>make it up to sb for sth gottgöra ngn för ngt
[meɪk]substfabrikat, tillverkning; märke <cars of all makes>utförande, snittvard.on the make vinningslysten
© NE Nationalencyklopedin AB