Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

look-in [ˈlʊkɪn]substvard.titt, påhälsningchans <I didn’t even get a look-in>
look [lʊk]verbtitta <at >leta, söka <for efter>verka, förefalla, synaslook like se ut som, liknawhat does he look like? hur ser han ut?it looks like rain det ser ut att bli regnshe looks 50 hon ser ut som 50make sb look a fool göra ngn till ett åtlöje
[lʊk]verb [lʊk]substblick, tittlet me have a look får jag sehave a look at el. take a look at ta en titt påutseende, uttryck <an ugly look on his face>looks (pl.) uppsyn, min <angry looks>, uppsynpl. looks persons utseende <she has her mother’s looks>I don’t like the look of it jag tycker inte om det, det verkar oroande (med adv. o. prep.)look aboutse sig omlook afterse efter, sköta om, ha (ta) hand omlook after oneself klara sig själv, sköta om sigsköta, bevaka <look after one’s interests>look atse på, titta påit isn’t much to look at det ser ingenting utlook backse sig omse tillbaka, tänka tillbakafrom then on he never looked back från och med då gick det stadigt framåt för honomlook downse nedlook down on sb se ned på ngnlook forleta eftervänta siglook forwardse framåtlook forward to se fram emotlook intitta in <on sb till ngn>, hälsa på <on sb ngn>look intose in i, titta in iundersöka <I’ll look into the matter>look onse 'på, titta 'påbetrakta <look on sb with distrust>look outse ut, titta ut <look out of the window>se sig förlook out! se upp!, akta dig!look out on el. look out over ha utsikt överlook overse överse igenom, granskalook roundse sig omlook round the town se sig om i stadense sig om <for efter>look tose på, se tilllook to sb for sth vänta sig ngt av ngnlook upse upp, titta upplook up to sb se upp till ngnthings are looking up det börjar ljusna, det tar sigta reda på, slå upp <look up a word in a dictionary>vard. söka upp, hälsa pålook uponbetrakta <look upon sb with distrust>
questioning [ˈkwestʃənɪŋ]adjektivfrågande <a questioning look>
[ˈkwestʃənɪŋ]substförhörtake sb in for questioning ta ngn till polisstationen för förhör
number [ˈnʌmbə]substantal, mängdfew in number el. few in numbers få till antaletsuperior in numbers numerärt överlägsennummer <telephone number>; tal <odd number>cardinal number grundtallook after number one bara tänka på sig själv, se om sitt eget husnummer av tidskriftteat. m.m. nummer <a solo number>numerus
[ˈnʌmbə]verbnumrera, pagineraomfatta, uppgå tillräkna <I number myself among his friends>räkna antalet avhis days are numbered hans dagar är räknade
big [bɪg]adjektivstor, kraftiggreat big vard. stor stark <a great big man>big brother storebrorbig business storfinansendo things in a big way slå på stortlook big se viktig ut
[bɪg]adverbvard. malligt, stöddigt <act big>talk big vara stor i orden
1 let [let] (let let el. letting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslåta, tillåtalet’s have a drink! ska vi ta en drink?let me introduce… får jag presentera…just let him try vanligen han skulle bara våga!2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassläppa in <my shoes let water>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashyra ut <let rooms>to let att hyra
[let] (let let el. letting)
verb (med adv. o. prep.)let alonelåta vara, låta bli <let her alone!>för att inte tala om, ännu mindre <he can’t look after himself, let alone others>let belåta vara, låta bli <let him be!>let downsläppa ner, sänka nerlägga ner, släppa ner <let down a dress>lämna i sticket, svika <let down a friend>let gosläppa <let me go!>, släppa lössläppa tagetlåta gålet oneself go slå sig löslet insläppa in <let in sb, let in light>let oneself in låsa upp (öppna) och gå inlet in the clutch släppa upp kopplingenlet oneself in for inlåta sig på, ge sig in påyou’re letting yourself in for a lot of work du får bara en massa arbete på halsenlet sb in on inviga ngn ilet intosläppa in ibe let into slippa in iinviga i, låta få veta <let sb into a secret>let loosesläppa, släppa löslet offavskjuta, bränna av <let off fireworks>låta slippa undan <let sb off with a fine>be let off slippa undansläppa ut t.ex. ånga, tappa avsläppa av <let me off at 12th Street!>släppa sig fjärtalet onvard.skvallra <I won’t let on>låtsas, låtsas omlet outsläppa ut, släppa lösbe let out släppas ut, släppas lös, slippa utavslöja <let out a secret>hyra utlet upavta, minskathe wind is letting up vinden börjar avta
thing [θɪŋ]substsak, ting, grejpl. things saker etc., saker och tingthese things happen sånt händerit’s just one of those things sånt händer tyvärrspec. vard. varelse <a sweet little thing>poor little thing! stackars liten!you poor thing! stackars!this is a fine thing! jo, det var just snyggt!the great thing about it det fina med detlast thing at night det sista man gör på kvällenthe only thing you can do det enda du kan görait is a strange thing that… det är egendomligt att…what a stupid thing to do! vad dumt att göra så!pl. thingsi spec. betydelser a) tillhörigheter, saker <pack up your things>; kläder <take off your things!> b) redskap, grejor, saker, servis <tea things> c) det, saken, läget, ställningenthings are in a bad way det går dåligtas things are el. the way things are som det nu är, som saken ligger tillhow are things? el. vard. how’s things? hur går det?, hur är läget?you know how things are du vet hur det ärthings look bad for him det ser illa ut för honommake a thing of göra affär avtaking one thing with another när allt kommer omkringthe thing is saken är denthe thing to do is to… vad man ska göra är att…quite the thing el. the thing på modet, innethat’s just the thing for you det är precis vad du behöverfor one thing,… för det första,…
go [gəʊ] (went gone; he/she/it goes; se äv. going o. gone)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfara, resa, åka, köra; ge sig avlook where you are going! se dig för!go fishing gå och fiska2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom tid to go kvar <only five minutes to go>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasutfalla, <how did the voting go?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbli <go bad, go blind>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sin plats, bruka vara; få plats <they will go in the bag>where do the cups go? var ska jag ställa kopparna?6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasljuda, lyda <how does the text go?>the bell went klockan ringdehow does the tune go? hur låter (går) melodin?the story goes that… det berättas (sägs) att…7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasräcka, förslå <this sum won’t go far>8here we go! a) nu börjar vi!, nu sätter vi i gång! b) nu börjas det!9go to tjäna till attit goes to show that… det bevisar att…the qualities that go to make a teacher de egenskaper som är nödvändiga för en lärare
[gəʊ] (went gone; he/she/it goes)
verb (med adv. o. prep.)go aboutgå omkring, fara omkringta itu med <they went about their work>go againststrida emot, vara emot, bjuda ngn emotgo aheadsätta i gång, börja; fortsättagå framåtta ledningen spec. sport.go alonggå vidare, fara vidare, fortsättago along with a) följa med b) hålla med <I can’t go along with you on that>go atrusa på, gå lös pågo backgå tillbaka, fara tillbaka, återvändabryta <go back on one’s word>, svikago beyondgå utöver, överskridago bygå (fara) förbitwo years went by två år gickgo by air flygago by car åka bilgå efter, rätta sig efter <nothing to go by>go by the name of… gå under namnet…go downgå ner; falla, sjunkaminska <go down in weight>, försämrassträcka sig fram till en tidpunktgo down in history gå till historienslå an, gå in, gå hem <with hos>sport. bli nerflyttad, förlora <the team went down two nil>go forgo for a walk ta en promenadgo for a swim gå och badagå efter, hämtagå lös på, ge sig pågälla <that goes for you too!>go ingå in; gå 'igo in for gå in för, satsa på, ägna sig åt <go in for farming>, slå sig på <go in for golf>; gå upp i <go in for an examination>go intogå in i; gå med i, delta ige sig in på, ägna sig åt <she went into journalism>gå in på <go into details>, ge sig in på, undersökago offge sig i vägom skott el. eldvapen gå av, brinna av, smälla, utlösas <the alarm went off>bli skämd; bli sämrego off to sleep falla i sömngo ongå (fara) vidare, fortsättago on about tjata omgo on to gå över tillpågå, hålla påförsiggå, stå 'på <what’s going on here?>; vara i gångtändas <the lights went on>'gå efter <the only thing we have to go on>göra, ge sig ut på <go on a journey>go outgå (fara) utslockna <my pipe has gone out>go all out göra sitt yttersta, ta ut sig heltgo out of gå ur, komma ur <go out of use>go out with vard. sällskapa medgo overgå överstjälpa, vältaslå an, göra succé <the speech went over well>gå igenom, granska, se övergo roundgå runt, gå omkring, fara runt (omkring)räckathere isn’t enough to go round det finns inte så att det räcker till allago round to gå över till, hälsa pågo throughgå igenomgöra av med, göra slut på <she went through all her money>go through with genomföra, fullföljago togå i <go to school, go to church>; gå på <go to the theatre>; gå till <go to bed>ta på sig <go to a great deal of trouble>go undergå undergo under the name of… gå under namnet…, vara känd under namnet…go upgå upp, stiga; resa <go up to town>tändas, komma på <the lights went up>gå (fara) uppförgo withgå (fara) med, följa medhöra till; höra ihop medpassa till, gå tillgo withoutbli utan, vara utanit goes without saying det säger sig självt
[gəʊ]substvard.be on the go vara i farten, vara i gångfart, ruter <there’s no go in him> (pl. goes)have a go at it göra ett försökit’s your go det är din turat one go på en gång
© NE Nationalencyklopedin AB