Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

time [taɪm]substtid; tiden <time will show who is right>time, please! på t.ex. pub stängningsdags!the good old times den gamla goda tidenhard times hårda tider, bistra tideri förbindelse med long [: ]what a long time you have been! så länge du har varit!it will be a long time before… det dröjer länge innan…I have not been there for a long time jag har inte varit där sedan längefor a long time past el. for a long time sedan länge (med verb)time’s up! tiden är ute!it’s time for lunch det är lunchdagsthere is a time and place for everything allting har sin tidthere are times when I wonder… ibland undrar jag…what is the time? hur mycket är klockan?find (get) time to do sth hinna med ngthave the time el. have time ha tid, hinnahave a good time el. have a nice time ha roligt, ha det trevligthave time on one’s hands ha gott om tidkeep time a) hålla tider, hålla tiden, vara punktlig b) ta tid med stoppur c) hålla taktenkeep good time el. keep time om klocka gå rättkeep bad time om klocka gå feltake one’s time ta god tid på sig <about sth till ngt>take your time! ta god tid på dig!, ingen brådska!tell the time kunna klockancan you tell me the right time? kan du säga mig vad klockan är?you don’t waste much time, do you? du är snabb, du! (med vissa pron.)they were laughing all the time de skrattade hela tidenat all times alltidany time när som helst; vard. alla gångerevery time! vard. så klart!; alla gånger!I’ve got no time for vard. jag har ingenting till övers förat no time inte någon gångin less than no time el. in no time på nolltidat the same time a) vid samma tidpunkt, samtidigt b) å andra sidan, samtidigtfor some time en längre tidfor some time yet än på ett bra tagby that time vid det laget, ; till dessthis time last year i fjol vid den här tidenby this time vid det här lagetwhat time is it? el. what’s the time? hur mycket är klockan? (i olika prepositionsuttryck)about time too! det var minsann på tiden!against time i kapp med tidena race against time en kapplöpning med tidenat one time a) en gång i tiden b) på en (samma) gångat the time vid det tillfället, vid den tiden <he was only a boy at the time>at times tidvis, emellanåtat my time of life vid min ålderat different times vid olika tidpunkterby the time när, , vid den tid dåfor the time being för närvarande, tills vidarefrom time to time då och då, emellanåtin time med tiden <in time he’ll understand>just in time el. in time precis lagom, precis i tid <come in time for dinner>in a week’s time om en veckaall of the time hela tidenfor the sake of old times för gammal vänskaps skullon time i tid, precis, punktlig, punktligtonce upon a time there was… det var en gång…gång <the first time I saw her>five times four is twenty fem gånger fyra är tjugotime after time el. time and again gång på gångmany a time mången gång, många gångerone more time vard. en gång tilltwo or three times ett par tre gånger, några gångerone at a time en åt gången, en i sändermusik. takt, tempo; taktarttime signature taktbeteckningbeat time slå takt, slå taktenbeat time with one’s foot el. beat time with one’s feet stampa taktenkeep time hålla takten
[taɪm]verbvälja tiden för, tajma, avpassata tid på <time a runner>, ta tid vid <time a race>, tajma
sick [sɪk]adjektivsjuk (före subst.) <her sick husband>; spec. amer. vanligen som predikatsfyllnad <she has been sick for a long time>be sick a) må illa, kräkas b) amer. vara sjukbe sick at (to, in) one’s stomach amer. må illafeel sick a) känna sig illamående, må illa b) amer. känna sig sjukreport sick sjukanmäla sigthe sick de sjukasjuklig, makaber <a sick joke>sick humour sjuk humorsick and tired of grundligt led på (åt)you make me sick jag mår illa bara jag ser dig
[sɪk]verbsick up vard. spy, spy upp
while [waɪl]subststund <a short while>; tidit will be a long while before… det kommer att dröja länge innan…all the while hela tidenfor a while en stund, ett slagin a while om en stundevery once in a while någon enstaka gångfor once in a while för en gångs skullquite a while ganska längeit is not worth while det är inte mödan värtI will make it worth your while jag ska se till att det blir värt besväret för dig
[waɪl]konjunktionmedan, under det att; så länge <I’ll stay while my money lasts>medan däremot, då däremot <Jane was dressed in brown, while Mary was dressed in blue>; samtidigt som <while I admit his good points, I can see his bad>
[waɪl]verbwhile away the time fördriva tiden <with med>, få tiden att gå
by [baɪ]preposition (i uttryck som innebär befintlighet) vid, bredvid, hos <by me>by land and sea till lands och sjössby oneself a) ensam, för sig själv b) på egen hand
(i uttryck som innebär riktning el. rörelse) förbi <he went by me>; genom <by a side door>; över, via <by Paris>by the way el. by the by apropå; förresten
(för att uttrycka medel) genom; vid, i <lead by the hand>by itself av sig självby oneself på egen handgo by car åka bilgo by train åka tågmultiply by six multiplicera med sex
(i tidsuttryck) till, senast <be home by six>, per <paid by the hour>by this time tomorrow i morgon så här dagsby night om nattenday by day dag för dag
av <a book by Greene>
(i måttsuttryck)the price rose by 10% priset steg 10 %three metres long by four metres broad tre meter lång och fyra meter bredbit by bit bit för bitone by one en och en
(i uttryck som innebär förhållande): till <a lawyer by profession>Brown by name vid namn Browngo by the name of gå under namnet
[baɪ]adverbi närheten, bredvid, intill, förbi <pass by>; undan, av <put money by>by and by så småningomby and large i stort settclose (near) by alldeles i närheten, strax intill
for [fɔ:, obetonat ]prepositionför; till <here’s a letter for you, the train for London>; åt <I can hold it for you>; efter <ask for sb>, om <ask for help>; , till ett belopp av <a bill for £100>; av <cry for joy, for this reason>trotshe is kind for all that han är snäll trots alltvad beträffar, i fråga om <the worst year ever for accidents>for all I care vad mig beträffar, gärna för mighe is dead for all I know han är död vad jag vetso much for that! det var det!, nog om den saken!as for vad beträffaras for me för min delsåsom, somfor instance el. for example till exempelI for one jag för min delfor one thing för det förstaI know it for a fact det vet jag säkertför, för att vara <not bad for a beginner>oh for a cup of tea! vad jag är sugen på en kopp te!what’s this for ?vard. a) vad är det här till? b) vad är det här bra för? (i tidsuttryck): i; <I haven’t seen him for a long time>be away for a month vara bortrest en månadfor several months sedan flera månader tillbaka (i rumsuttryck)for kilometres på flera kilometerit is not for me to judge det är inte min sak att döma
[fɔ:, obetonat ]konjunktionför, ty <I asked her to stay, for I had something to tell her>
© NE Nationalencyklopedin AB