Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 lock [lɒk]substlock, hårlock
2 lock [lɒk]substlåsunder lock and key inom lås och bomput sth under lock and key låsa in ngtlock, stock and barrel rubb och stubbsluss
[lɒk]verblåsa, stänga med låslock out a) låsa ut b) lockoutalock up a) låsa till, stänga till <lock up a room> b) låsa in, spärra in <lock up a prisoner>gå i lås, låsas, gå att låsalock up låsa efter siglåsa sig
lock-up [ˈlɒkʌp]substarrest, finka
steering-lock [ˈstɪərɪŋlɒk]substbil. rattlås
lid [lɪd]substlockput the lid on vard. sätta stopp förtake the lid off vard. avslöjaögonlock
flap [flæp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasflaxa med, vifta med2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasflaxa
[flæp]substvingslag, flaxandeflik <the flap of an envelope>; lock <the flap of a pocket>
cover [ˈkʌvə]verbtäcka, täcka över, klädöljasträcka sig över, omfattai tidning, radio m.m. bevaka, täckatillryggalägga, avverka <cover five miles>cover up täcka över, dölja
[ˈkʌvə]substtäcke, överdraghöljelockpärm, omslagskyddunder the cover of a) i skydd av b) under täckmantel av
force [fɔ:s]subststyrka, kraftforce of habit vanans maktby force of i kraft avin great force el. in force mil. i stort antalstyrka, truppthe Force polisenpl. forces stridskrafter <naval forces>air force flygvapenarmed forces väpnade styrkorjoin forces with förena (alliera) sig medvåld <use force>brute force fysiskt våldby force med våldlaga kraftcome into force träda i kraft
[fɔ:s]verbtvingaforce the pace driva upp tempotbryta upp <force a lock>tvinga fram <from, out of av>, pressa fram <from, out of ur, från>
fix [fɪks]verbfästa, montera, sätta fast <to vid, i, >fix a shelf to a wall sätta upp en hylla på en väggfästa, riktafixone’s eyes on rikta blicken motfastställa, bestämma, fastslåfix on bestämma sig för, fastna förfix el. fix up arrangera, placera, ställafix sb up with sth ordna (fixa) ngt åt ngnvard. fixa, greja, göra klar; sätta ihop, laga <fix a broken lock>, laga till <fix lunch>vard. fixa, göra uppthe match was fixed matchen var uppgjord
[fɪks]substknipa <in an awful fix>
2 stick [stɪk] (stuck stuck)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassticka, köra <stick a fork into a potato>; stoppa <stick one’s hands into one’s pockets>; sätta, ställa, lägga <you can stick it anywhere you like>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasklistra, klistra upp, fästa, limma faststick no bills! affischering förbjuden!stick a stamp on a letter sätta ett frimärke på ett brev3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. stå ut med, tåla <I can’t stick that fellow!>4I got stuck vard. jag blev ställd, jag körde fastbe stuck for sakna, plötsligt stå där utanbe stuck with vard. få på halsen, få dras med5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassitta fast, fastna <the key stuck in the lock>, sätta sig fast <the door has stuck>, kärva6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasklibba fast7stick around vard. dröja kvar, stanna kvar
[stɪk] (stuck stuck)
verb (med adv. o. prep.)stick atvard. hålla på med, ligga i med <stick at one’s work>stick at nothing inte sky några medelstick by sbvard. vara lojal mot ngnstick outräcka ut <stick one’s tongue out>, sticka ut; skjuta ut; puta uthålla ut, härda utit sticks out a mile vard. det syns lång vägstick out for higher wages envist hålla fast vid sina krav på högre lönstick tohålla sig till <stick to the point, stick to the truth>stick to one’s promise el. stick to one’s word hålla sitt löftestick togethervard. hålla ihopstick upsticka upp, skjuta uppstick up for vard. försvara, ta i försvar, stödja <stick up for a friend>
© NE Nationalencyklopedin AB