Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

listen [ˈlɪsn]intransitivt verblyssna, höra på, höra efter <now listen carefully!>listen to lyssna på (till), höra [på] <listen to music>, avlyssna, höra efter <listen to how sb pronounces a sound>; bildl. höra på, lyssna till, lyda, ge efter för, följa
intransitivt verbmed adv. el. prep.:listen forlyssna efterlisten inhöra [på] (lyssna på) radio <äv. listen in to the radio>listen in to höra [på] (lyssna på) i radio <listen in to the Prime Minister [on the radio]>[tjuv]lyssna, avlyssna ett [telefon]samtallisten in on avlyssna, tjuvlyssna pålisten out forlyssna efter <listen out for sb's footsteps>
buddy [ˈbʌdɪ]substantivvanl. amer., sl.kompis, polare, kamrat; i tilltal hörru [kompis (polarn)] <listen, buddy!>buddy, stödperson för aidssjuk
stereo [ˈsterɪəʊ, ibl. ˈstɪər-]adjektivstereo-, stereofonisk; stereoskopisk (pl. ~s)substantivstereo[anläggning]; stereo[foniskt ljud] <listen to a concert in stereo>
rapt [ræpt]adjektivförsjunken, fördjupad <rapt in (i) a book, rapt upon (i tankar på) sth>rapt in thought försjunken i tankarhänryckt, hänfördlisten with rapt attention lyssna hänryckt
prejudice [ˈpredʒʊdɪs]substantiv a) fördom[ar]; avoghet, motvilja <his prejudice against foreigners>; fördomsfullhet b) förutfattad mening, förutfattade meningar <listen without prejudice>förfång, men, nackdelto the prejudice of el. in prejudice of till förfång (men) förwithout prejudice jur. utan bindande verkan
transitivt verbinge ngn fördomar, göra ngn partisk; påverka <prejudice a jury member>prejudice sb against göra ngn negativt inställd mot (till)prejudice sb in favour of göra ngn positivt inställd tillinverka menligt påprejudice sb's case skada ngns sak
the [obeton. ðə el. ð framför konsonantljud, ðɪ framför vokalljud; beton. ði: (så alltid i betydelse the I 5)]bestämda artikeln a)motsvaras av best. slutartikel, t.ex.:the book bokenthe egg äggetthe eggs äggen b)motsvaras av fristående artikel o. slutartikel, t.ex.:the old man den gamle mannen c)motsvaras av fristående artikel, t.ex.:the deceased den avlidna (avlidne)the beautiful det vackrathe blind de blindautan motsvarighet, t.ex. a)ibl. framför huvudord följt av 'of'-konstr.:he is the captain of a ship han är kapten på en båtthe London of our days våra dagars London b)ibl. framför adj. följt av subst.:the following story följande historiaon the left hand på vänster handthe same room samma rum c)i vissa fall vid superl.:which river is the deepest? vilken flod är djupast?I don't know which of them I like the most jag vet inte vilka av dem jag tycker mest om d)i vissa uttryck:go to the cinema gå på biohave the courage to ha mod[et] attplay the piano (the guitar) spela piano (gitarr)listen to the radio höra på radiospeak the truth tala sanning e)vid vissa egennamn:the Balkans Balkanthe Hague Haag⁅on board⁆ the Queen Elizabeth …Queen Elizabeththe Rhine RhenThe Times tidningen Timesthe Waldorf Astoria hotellet Waldorf Astoriathe Beatles popgruppen Beatles⁅I'm going to⁆ the Dixons …Dixons (familjen Dixon)en, ettto the amount of till ett belopp avat the price of till ett pris avper⁅£10⁆ the piece …per styck, …stycketemfatiskt:is he the Dr Smith? är han den kände (berömde) dr Smith?to him she was the woman hon var kvinnan i hans livdeterm. den <the sum she paid>, det, deit's dreadful, the bills I've had to pay vard. det är förskräckligt såna räkningar jag har måst betalademonstr. den, det, dethe wretch! den uslingen!the idiots! vilka (såna) idioter!
adverbthe…~ ju…desto (dess, ju)the sooner the better ju förr desto bättre
© NE Nationalencyklopedin AB