Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

leverˈli:vəsubsthävstångspak, handtag
ˈli:vəverblyfta med hävstång
liver [ˈlɪvə]substleverliver disease leversjukdomliver paste leverpastej
manipulate [məˈnɪpjʊleɪt]verbhantera, manövrera <manipulate a lever>manipuleramanipulera med, fuska med
dying [ˈdaɪɪŋ]substdöendeto my dying day så länge jag lever
[ˈdaɪɪŋ]adjektivdöende
aquatic [əˈkwætɪk]adjektivsom växer (lever) i vattenaquatic sports vattensport
celibate [ˈselɪbət]adjektivogift
[ˈselɪbət]substhe is a celibate han lever i celibat
living [ˈlɪvɪŋ]adjektivlevandeare your parents living? lever dina föräldrar?in living memory i mannaminne
[ˈlɪvɪŋ]substliv, att leva <living is expensive these days>standard of living levnadsstandardlevebrödearn a (one’s) living el. make a (one’s) living förtjäna sitt uppehälle <by >what does he do for a living? vad sysslar han med?, vad lever han av?kyrkl. pastorat (före subst.) livs-, levnads- <living conditions>living quarters bostada living wage en lön som man kan leva på
2 livelɪvverbleva <live a double life>; leva kvar <his memory will always live>we live and learn man lär så länge man leverlive to see få upplevabo, vara bosatt, vistas
lɪvverb (med adv. o. prep.)live downhämta sig efterhe never lived down the scandal han fick aldrig folk att glömma skandalenlive throughgenomleva, upplevalive togetherleva ihop, sammanbolive it upvard. leva livetlive up toleva upp till, göra skäl för <live up to one’s reputation>
world [wɜ:ld]substvärld, jord <a journey round the world>world champion världsmästareWorld War I första världskrigetWorld War II andra världskrigetexperience of the world världserfarenhetthe fashionable world den fina världenwhat’s the world coming to? såna tider vi lever i!the world to come livet efter dettaI would give the world to know jag skulle ge vad som helst för att få vetasee the world se sig om i världennot for the world inte för allt i världenfor all the world as if precis som omfor all the world like på pricken lik, precis somall the difference in the world en himmelsvid skillnadmake the best of both worlds finna en kompromissthe food is out of this world vard. maten är inte av denna världenall over the world över (i) hela världendead to the world död för världenmassa, mängdthere is a world of difference between… det är en himmelsvid skillnad mellan…it will do you a (the) world of good det kommer att göra dig oändligt gottthe two books are worlds apart det är en enorm skillnad mellan de två böckernathink the world of sb uppskatta ngn enormt, avguda ngn
© NE Nationalencyklopedin AB