Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

left-off [ˈleftɒf]substvard.pl. left-offs avlagda kläder
leave [li:v] (left left)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslämna, lämna kvar, glömmaleave alone låta vara, låta bli, lämna i fredbe left a) lämnas kvar b) finnas kvar, bli kvarleave go vard. släppa tagetit leaves nothing to be desired det lämnar ingenting övrigt att önska2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasefterlämnahe leaves a wife and two sons han efterlämnar hustru och två söner3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastestamentera, efterlämna4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslämna, gå ifrån, resa ifrån; överge5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasavresa, avgå, ge sig i väg <for till>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassluta, flyttaleave school sluta skolan7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslämna, överlämna, överlåta <to åt>leave to chance lämna åt slumpenI’ll leave it to you to… jag överlåter åt dig att…
[li:v] (left left)
verb (med adv. o. prep.)leave aboutlåta ligga frammeleave asidelämna åsido, bortse ifrånleave behindlämna, lämna kvar, lämna efter sig, efterlämnaglömma kvarleave offsluta med, avbryta, upphöra medwe left off at page 10 vi slutade på sidan 10leave oututelämna, förbigåfeel left out of things känna sig utanförlåta ligga framme
[li:v]substlov, tillåtelse, tillståndbe on leave of absence el. be on leave a) spec. mil. ha permission b) vara tjänstledigabsent without leave frånvarande utan giltigt förfallavsked, farvältake one’s leave säga adjö, ta farvältake leave of one’s senses bli galen
trail [treɪl]subststrimma, slinga <a trail of smoke>spårleave in one’s trail ha i släptåg, medföra <war left misery in its trail>be hot on the trail of sb vara tätt i hälarna på ngnled, vandringslednature trail naturstig
[treɪl]verbsläpa, släpa i marken <her dress trailed across the floor>, dra efter sigtrail away el. trail off dö bortsläpa sig, släpa sig fram; driva <smoke was trailing from the chimneys>spåra, spåra uppkrypa, slingra sig om t.ex. växt, ormvard.trail el. trail behind komma efter, sacka eftertrail by one goal sport. ligga under med ett mål
keep [ki:p] (kept kept)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla, behålla, hålla kvarkeep alive hålla vid livkeep sb company hålla ngn sällskapkeep one’s head behålla fattningenI won’t keep you long jag ska inte uppehålla dig längekeep sb waiting låta ngn vänta2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförvara; bevara <keep a secret>keep goal stå i mål3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasäga, hålla sig med <keep a car>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasunderhålla, försörja5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasföra <keep a diary>, sköta <keep accounts>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla sig <keep awake, keep silent>how are you keeping? hur står det till?7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå sig, hålla sig <will the meat keep?>8keep straight on fortsätta rakt framkeep left! håll (kör, gå) till vänster!9keep doing sth el. keep on doing sth fortsätta att göra ngtkeep moving! rör på er!she keeps on talking hon bara pratar och pratar
[ki:p] (kept kept)
verb (med adv. o. prep.)keep at itligga i, inte ge uppkeep fromavhålla fråndölja förkeep sb from doing sth hindra ngn från att göra ngtkeep offhålla på avståndkeep off the grass! beträd ej gräsmattan!keep off a subject undvika ett ämnekeep onfortsätta med, hålla i sig <if the rain keeps on>inte ta av sig <keep one’s hat on>keep on at vard. tjata påkeep outhålla ute, stänga ute <of från>keep out of sb’s way undvika ngnkeep tohålla sig till, hålla fast vid <keep to one’s plans>; stå fast vid <keep to one’s promise>keep sth to oneself hålla ngt för sig själv, tiga med ngtkeep oneself to oneself hålla sig för sig självkeep to the right! håll till höger!keep underhålla nere, kuvakeep uphålla uppe, fortsätta med, hålla vid liv <keep up a conversation>keep it up fortsätta, hänga i, inte ge tapptkeep up with hålla jämna steg med
[ki:p]substuppehälle <earn one’s keep>for keeps vard. för alltid, för gott
turn [tɜ:n]verbvända, vända på <turn one’s head>; vända sigturn one’s back on sb vända ngn ryggenturn the other cheek vända andra kinden tillturn one’s hand to ägna sig åtthe very thought of food turns my stomach blotta tanken på mat kommer det att vända sig i magen på migit makes my stomach turn det vänder sig i magen på migleft turn! vänster om!right turn! höger om!vrida, vrida på, vrida om <turn the key in the lock>; skruva, snurra, skruva på, vevaturn sb’s head stiga ngn åt huvudetsvänga, snurra, svänga runt, snurra runtturn on one’s heel svänga om på klackenvika om, vända om, svänga runt <turn a corner>turn to the right el. turn right ta av till höger, svänga åt högerturn into förvandla till, göra om tillturn into el. turn to bli till <the water had turned into ice>, förvandlas till, övergå till (i)komma att surna <hot weather turns milk>; bli sur, surna <the milk has turned>fylla århe has turned fifty han har fyllt femtioit has just turned three klockan är lite över trebli <turn pale, turn sour>visa bort, köra bort <turn sb from one’s door>turn loose släppa loss (ut) <turn the cattle loose>
[tɜ:n]verb [tɜ:n]substvändning, vridning; svängning, sväng <left turn>; varvdone to a turn lagom stekt, lagom koktsväng <a turn to the left>, krokat every turn vid varje steg, vart man vänder sigförändringa turn for the worse en vändning till det sämrehis health took a turn for the worse hans hälsa försämradesthe turn of the century sekelskiftetturit’s my turn det är min turtake turns in doing sth el. take it in turns to do sth turas om att göra ngtin turni tur och ordning, växelvisi sin tur, återigen <and this, in turn, means…>speak out of turntala när man inte står i turuttala sig taktlösttake a turn at hjälpa till ett tag medtjänstone good turn deserves another ordspr. den ena tjänsten är den andra värddo sb a good turn göra ngn en stor tjänsta bad turn en otjänst, en björntjänstläggningturn of mind sinnelag; tänkesättliten turtake a turn round the garden ta en sväng runt tomtennummer på t.ex. varietévard. chockit gave me a terrible turn jag blev alldeles chockad (med adv. o. prep.)about turnturn againstvända sig motturn asidegå åt sidan, stiga åt sidan, dra sig åt sidan; vända sig bortturn awayvända sig bort; vrida bort, vända bort <turn one’s head away>avvisa <many spectators were turned away>turn backvända tillbaka, vända om, återvända, komma tillbakathere is no turning back det finns ingen återvändoturn downvika nerskruva ner <turn down the radio>avslå, avvisa, förkasta <turn down an offer>turn offvrida av, stänga av <turn off the radio>turn off the light släckavika av, ta av <turn off to the left>vard. stöta, beröra illa <his manner turns me off>, avskräckaturn sb off sth få ngn att tappa lusten för ngtturn onvrida på, sätta på <turn on the radio>turn on the light tändavända sig mot, gå lös på <the dog turned on his master>; ge sig påvard.he turns me on jag tänder på honomturn outvika utåt, vända utåt, vara vänd utåtsläcka <turn out the light>framställa, tillverka <the factory turns out 5,000 cars a week>kasta ut, köra ut; köra bortturn out one’s pockets tömma fickornamöta upp, ställa upp <everybody turned out to greet him>turn out to a man gå man ur huseutfalla, sluta <I don’t know how it will turn out>turn out well slå väl uthe turned out to be el. it turned out that he was han visade sig varaturn overvända; vända sigturn over the page vända bladetplease turn over! var god vänd!stjälpa omkull, välta omkullhand. omsätta <they turn over £9,000 a week>turn roundvända; vrida på, vända på; vända sig omsvänga runt, vrida runthis head turned round det snurrade i huvudet på honomturn tovända sig mot; vända sig till <turn to sb for help>turn to page 10 slå upp sidan 10the conversation turned to politics samtalet kom in på politikturn upvika (slå, fälla, vända) upp; vika (vända, böja) sig uppåtskruva upp <turn up the radio>dyka upp <he has not turned up yet, I expect something to turn up>, komma till rätta, infinna sig
round [raʊnd]adjektivrund, jämn, avrundad <a round sum>; ungefärlig <a round estimate>
[raʊnd]subst; rond, runda, turthe postman’s round brevbärarens utbärningsturgo el. do the rounds a) göra sin inspektionsrunda b) gå runt, cirkulera c) grassera, härja <flu is going the rounds>go the round of a) gå runt i b) gå laget runt blandmake one’s rounds gå rondenomgång, varvround of ammunitionmil. a) skottsalva b) skott <he had three rounds of ammunition left>a round of applause en applådstand a round of drinks bjuda på en omgång drinkarsport. rond, omgånga round of golf en golfrundaring, kretsskiva av bröda round of toast en skiva rostat bröd
[raʊnd]adverbrunt <show sb round>, omkring, runtomround about runtomkring, runtomall round runtom; överallt; överlag, laget runtthe first time round i första vändanall the year round hela året, året runt (om)don’t turn round! vänd dig inte om!hit, över <he came round one evening>ask sb round be ngn hem till siground about omkring <round about lunchtime>
[raʊnd]prepositionom <he had a scarf round his neck>, runt, omkring, kring <sit round the table>; runtomround the clock dygnet runt
[raʊnd]verbgöra rund, runda <round the lips>round off a) runda t.ex. hörn b) runda av summa c) avrunda, avsluta <round off an evening>runda, svänga om, svänga runt <round a street corner>, gå (fara, segla) runt; sjö. dubblera <round a cape>round up samla ihop, driva ihop <round up the cattle>, mobilisera, samla <round up volunteers>round out bli fylligare, bli rundare <her figure is beginning to round out>round on sb fara ut mot ngn
take [teɪk] (took taken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta, fatta, gripa, ta tag itake sb’s arm ta ngn under armentake sb’s hand ta ngn i handen2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta med sig, bära, flytta; föra, leda3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta sig <take a liberty>take a bath ta sig ett bad4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra sig <take a lot of trouble>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanteckna, skriva upp <take sb’s name>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta, resa, åka, slå in på <take another road>take the road to the right gå (köra) åt höger7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta emot <take a gift>take it or leave it! passar det inte så får det vara!take that! där fick du så du teg!8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbehövas, fordras, krävas <it took six men to do it>; dra <the car takes a lot of petrol>it takes so little to make her happy det behövs så lite för att hon ska bli gladit takes a lot to make her cry det ska mycket till för att hon ska gråtait will take some doing det är inte gjort utan vidareit took some finding den var svår att hittashe has got what it takes vard. hon har allt som behövs9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta på sig <take the blame>, överta, åta sig <take the responsibility>10be taken ill bli sjukbe taken with , drabbas av11skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastålahe can’t take a joke han tål inte skämt12skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasuppfatta, förstå <he took the hint>this must be taken to mean that… det måste uppfattas så att…13skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfölja, ta <take my advice>14skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastro, anseI take it that jag antar attdo you take me for a fool? tror du jag är en idiot?you may take my word for it that el. you may take it from me that du kan tro mig på mitt ord när jag säger att15skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvinna, ta <he took the first set 6—3>; kortsp. , ta hem <take a trick>16skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfatta, <take a liking to>, finna, hashe took pleasure in teasing him hon njöt av att reta honom17skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasläsa <take English at the university>; gå igenom <take a course>, gå upp i <take one’s exam>18skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasundervisa i <take a class>19skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgram. konstrueras med <the verb takes the accusative>20skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta <the vaccination didn’t take>21skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom växt slå rot, ta sig22skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta, ta av <take to the right>; fly <take to the woods>take to the lifeboats gå i livbåtarna
[teɪk] (took taken)
verb (med adv. o. prep.)take afterbrås på <he takes after his father>take alongta med sig, ta med <take along your brother>take awayta bort, ta undandra ifrån <take away six from nine>take backta tillbaka, återtaföra tillbaka i tidentake downta nedriva ned, riva <take down a house>skriva ned, skriva upp, anteckna, ta diktamen på <take down a letter>take sb down a peg or two sätta ngn på platstake inta införa inomfatta <the map takes in the whole of London>vard. besöka, gå påtake in a cinema gå på bioförstå, fatta <I didn’t take in a word>överblicka <take in the situation>; uppfånga <she took in every detail>he takes it all in vard. han går på alltingbe taken in vard. låta lura sigtake offta bort, ta loss; ta av sig, ta av <take off one’s shoes>föra bort <be taken off to prison>take a day off ta sig ledigt en dagimitera, härma; parodierage sig i vägflyg. starta, lyftatake onåta sig, ta på sig <take on extra work>ta in, anställa <take on new workers>anta, <take on a new meaning>ställa upp mot, ta sig an <take sb on at golf>take outta fram, ta upp, ta ut <from, of ur>; dra ut tandta med ut, bjuda ut <take sb out to dinner>she takes it out on her children hon låter det gå ut över sina barntake overta över, överta ledningen (makten, ansvaret)take over from avlösatake tobörja ägna sig åt <take to gardening>; hemfalla åttake to doing sth lägga sig till med att göra ngttake to drink el. take to drinking börja drickabli förtjust i, börja tycka om, tycka om <the children took to her at once>take upta upp, ta framtake up arms gripa till vapenfylla upp, fylla <it takes up the whole page>; uppta, ta i anspråk, lägga beslag på <take up sb’s time>inta <take up an attitude>anta <take up a challenge>, gå med på; ta sig an, åta sig <take up sb’s cause>; börja ägna sig åt, börja lära sig, börja spela a) fortsätta, ta vid <we took up where we left off>
© NE Nationalencyklopedin AB