Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

leave [li:v] (left left)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslämna, lämna kvar, glömmaleave alone låta vara, låta bli, lämna i fredbe left a) lämnas kvar b) finnas kvar, bli kvarleave go vard. släppa tagetit leaves nothing to be desired det lämnar ingenting övrigt att önska2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasefterlämnahe leaves a wife and two sons han efterlämnar hustru och två söner3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastestamentera, efterlämna4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslämna, gå ifrån, resa ifrån; överge5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasavresa, avgå, ge sig i väg <for till>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassluta, flyttaleave school sluta skolan7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslämna, överlämna, överlåta <to åt>leave to chance lämna åt slumpenI’ll leave it to you to… jag överlåter åt dig att…
[li:v] (left left)
verb (med adv. o. prep.)leave aboutlåta ligga frammeleave asidelämna åsido, bortse ifrånleave behindlämna, lämna kvar, lämna efter sig, efterlämnaglömma kvarleave offsluta med, avbryta, upphöra medwe left off at page 10 vi slutade på sidan 10leave oututelämna, förbigåfeel left out of things känna sig utanförlåta ligga framme
[li:v]substlov, tillåtelse, tillståndbe on leave of absence el. be on leave a) spec. mil. ha permission b) vara tjänstledigabsent without leave frånvarande utan giltigt förfallavsked, farvältake one’s leave säga adjö, ta farvältake leave of one’s senses bli galen
leave-taking [ˈli:vˌteɪkɪŋ]substavsked; avskedstagande
sick leave [ˈsɪkli:v]substsjukledighet, sjukpermission
1 left [left]imperf. o. perf. p. av leave
AWOL [ˈeɪwɒl]förk. för absent without leavefrånvarande utan giltigt förfall
2 lurch [lɜ:tʃ]substleave in the lurch lämna i sticket
maternal [məˈtɜ:nl]adjektivmoderligpå mödernetmaternal grandfather morfarmaternal grandmother mormormaternal leave mammaledighet
shore [ʃɔ:]subststranda rocky shore en klippig kustshore leave sjö. landpermission
message [ˈmesɪdʒ]substmeddelande, budskap, budcan I leave a message? i t.ex. telefon är det något jag kan framföra?
device [dɪˈvaɪs]substknep, påhittanordning, apparatemblem, märke på sköld, vapenleave sb to his own devices låta ngn klara sig själv
© NE Nationalencyklopedin AB