Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

late-night [ˌleɪtˈnaɪt]adjektivsen på natten (kvällen)late-night news sena nyheterna
late [leɪt] (komp. later el. lattersuperl. latest el. last, jfr dessa ord)adjektivsen; för sen, försenad, fördröjd; långt framskridenin late August i slutet av augustiin the late forties i slutet av (på) fyrtiotaletshe is in her late forties hon är närmare femtiohe is a late riser han stiger upp sent (ligger länge) om morgnarnalate summer sensommar[en], eftersommar[en]in [the] late summer äv. sent på sommarenbe late vara sen (försenad), komma sent, komma för sent <be late for (till) dinner>make late försenadon't make it late! kom inte hem för sent!it is getting late det börjar bli sent, klockan är mycketend. framför subst. a) [nyligen] avliden, framliden b) förre, förra; före dettaförk.f.d.skiljetecken mellan denna TSL och föreg. abb-group saknasförutvarande, tidigare <late director of the company>my late husband min avlidne (salig) manthe late king gamle (salig) kungenthe late prime minister förutvarande (förre; framlidne) premiärministernnyligen avslutad (inträffad o.d.); senaste tidens <the late political troubles>, senasteof late years på (under) senare år[en], på (under) [de] sista årenof late a) på senare tid[en], på sista tiden b) nyligen, för kort tid sedan
(komp. latersuperl. latest el. lastjfr dessa ord)adverbsent; för sentbetter late than never bättre sent än aldrigsit late el. sit up late el. be up late sitta (vara) uppe länge om kvällarnasit late at dinner sitta länge till bordssleep late sova längelate at night sent på nattenlate in the day a) sent (långt fram) på dagen b) bildl. i senaste (sista) laget, mer än lovligt sentlate into the night till långt in på nattenas (so) late as 2002 [ännu] så sent som 2002, ännu 2002late of förut bosatt i <Mr Smith, late of Paris>; tidigare anställd vid
hour [ˈaʊə]substantivtimme; tidpunktpl. hours äv. [arbets]tid <school hours>a quarter of an hour en kvart⁅the trains leave⁆ every hour …varje timme (en gång i timmen)keep late hours ha sena vanor, hålla sena tidertwenty-four hours ofta ett dygnthe clock strikes the hours klockan slår timslag (hela timmar)after hours efter arbetstid (arbetstidens slut); när skolan slutat [för dagen]; efter stängningsdagsat all hours of the day and night vid alla tider på dygnetat the eleventh hour i elfte timmen, i sista minutenat [such] a late hour [så] sentat this hour så här dagsby the hour a) timvis, i timmar b) per (efter) timmefor hours [together] el. for hours and hours i timmar, timtals, timvisin the lunch hour el. during the lunch hour på (under) lunchen (lunchrasten)in the small hours fram på (framåt) småtimmarna⁅he came⁆ on the hour …på slaget⁅buses run⁆ on the hour …varje hel timmeout of hours utanför arbetstidenstund <the hour has come>the man of the hour mannen för dagen, dagens hjältedon't desert me in my hour of need överge mig inte nu när jag behöver dig (er)
stop [stɒp]transitivt verbstoppa, stanna, hejda, hindra; uppehållastop thief! ta fast tjuven!sluta [med] <stop that nonsense!, stop talking ([att] prata)>, låta bli <stop that!>; inställa <stop payment (betalningarna)>; dra in, hålla inne <stop sb's wages>stop it! sluta!, låt bli!stop work sluta arbeta; lägga ner arbetetstoppa (proppa, fylla) igen, täppa till (igen) <ofta stop up, stop a leak>; hämma (stoppa) blödningen från <stop a wound>stop one's ears hålla för öronen; bildl. slå dövörat tillstop one's nose hålla för näsanmy nose is stopped up jag är täppt i näsanthe pipe is stopped up röret är igentäpptmus. a) trycka ner sträng; trycka till hål på flöjt o.d. b) registrera orgel
intransitivt verbstanna, stoppastop! stopp!, håll!, halt!stop dead el. stop short tvärstannastop short of inte gå så långt som till att <she stopped short of calling him a lier>stop at nothing inte sky några medelom ljud, naturföreteelse m.m. sluta, upphöra, avstannavard. a) stanna <stop at home>, bo <stop at a hotel>stop for stanna och vänta på, stanna kvar till <won't you stop for dinner?>she is stopping here for a week hon bor här en veckastop up late stanna uppe länge (till sent) b)stop the night stanna över, ligga över
substantivstopp; uppehåll, avbrottbe at a stop ha stannatbring to a stop hejdacome to a [full] stop stanna (avstanna) helt; göra haltput a stop to sätta stopp (p) förwithout a stop om tåg o.d. utan [något] uppehållhållplats <bus stop>mus. a) grepp b) tvärband på greppbräda c) hål, klaff på flöjt o.d. d) register; registerandrag, registertangent; [orgel]stämmapull out all the stops bildl. sätta till alla klutarskiljeteckenfull stop punkttransitivt verbmed adv.:stop instop offstop overgöra ett [kort] uppehåll, stanna till [under vägen] <at, in i>
© NE Nationalencyklopedin AB