Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

know [nəʊ] (knew known)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasveta, ha reda på, känna tillshe’s a bit stupid, you know hon är lite dum, förstår duyou never know man kan aldrig vetaas far as I know såvitt jag vethe is dead for all I know han är död vad jag vetbefore you know where you are innan man vet ordet avknow about känna till, veta omknow of känna till, vetanot that I know of inte såvitt (vad) jag vet2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskunna, vara kunnighe knows all about cars han kan bilarI know nothing about paintings jag förstår mig inte alls på tavlorknow sth by heart kunna ngt utantillknow how to kunna, förstå sig på att; veta attknow how to read kunna läsa3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskänna, vara bekant med <I don’t know him>get to know lära kännashe will do it if I know her hon kommer att göra det om jag känner henne rätt
[nəʊ]substin the know vard. initierad, invigd
worth [wɜ:θ]adjektivvärd <it’s worth £50>it is not worth while det är inte mödan värtit is worth noticing det förtjänar anmärkasworth reading värd att läsa, läsvärdbe worth seeing vara värd att se, vara sevärdfor all one is worth av alla krafter, för glatta livetI’ll give you a tip for what it is worth du ska få ett tips vad det nu kan vara värt
[wɜ:θ]substvärdeknow one’s worth känna sitt eget värdea hundred pounds’ worth of goods varor för hundra pundget one’s money’s worth få valuta för pengarna
for [fɔ:, obetonat ]prepositionför; till <here’s a letter for you, the train for London>; åt <I can hold it for you>; efter <ask for sb>, om <ask for help>; , till ett belopp av <a bill for £100>; av <cry for joy, for this reason>trotshe is kind for all that han är snäll trots alltvad beträffar, i fråga om <the worst year ever for accidents>for all I care vad mig beträffar, gärna för mighe is dead for all I know han är död vad jag vetso much for that! det var det!, nog om den saken!as for vad beträffaras for me för min delsåsom, somfor instance el. for example till exempelI for one jag för min delfor one thing för det förstaI know it for a fact det vet jag säkertför, för att vara <not bad for a beginner>oh for a cup of tea! vad jag är sugen på en kopp te!what’s this for ?vard. a) vad är det här till? b) vad är det här bra för? (i tidsuttryck): i; <I haven’t seen him for a long time>be away for a month vara bortrest en månadfor several months sedan flera månader tillbaka (i rumsuttryck)for kilometres på flera kilometerit is not for me to judge det är inte min sak att döma
[fɔ:, obetonat ]konjunktionför, ty <I asked her to stay, for I had something to tell her>
that [ðæt, obetonat ðət]pronomen (pl. those) den där, det där; denne, denna, detta; den, det <that happened long ago>; <that is not the case>pl. those de där, dessa; dethat is to say el. that is det vill säga, dvs., alltsåand that’s that! och därmed basta!; och hör sen!; så var det med den saken!he is not so stupid as all that så dum är han intewhat of that? än sen då?the rapidity of light is greater than that of sound ljusets hastighet är större än ljudetsmy car and that of my friend (friend’s) min och min väns bilsom <the only thing that I can see, the only person that I can see>, vilken, vilket, vilkaall that I heard allt vad (allt det, allt som) jag hördesåvitt, vad <he has never been here that I know of>
[ðæt, obetonat ðət]konjunktionatt <she said that she would come>som <it was there that I first saw him>, när, <now that I think of it, he was there>eftersomwhat have I done that he should insult me? vad har jag gjort eftersom han var så oförskämd mot mig?omI don’t know that I do jag vet inte om jag gör det
[ðæt, obetonat ðət]adverbvard. så pass <that far, that much>he’s not that good el. he’s not all that good så bra är han inte, han är inte så värst bra
first [fɜ:st]adjektiv och räkneordförsta, förste; förnämstafirst aid första hjälpenfirst name förnamnfirst night premiärin the first place a) i första rummet b) för det förstaat first sight vid första anblickenlove at first sight kärlek vid första ögonkastetyou don’t know the first thing about it du vet inte ett dyft om det
[fɜ:st]adverbförstfirst of all allra först, först och främsti första klass <travel first>come first el. finish first komma som etta, sluta som etta
[fɜ:st]substat first först, i börjanförsta, förstesport. förstaplats, ettamotor. ettans växel
which [wɪtʃ]pronomenvilken, vilket, vilka, vem <which of you did it?>; vilkendera; vilken (vilket, vilka, vem) som <I don’t know which of them came first>which ever…? vard. vilken (vem) i all världen…? (genitiv vars = whose); som <was the book which you were reading a novel?>; vilken, vilka; något som, en sak som, vilket <he is very old, which ought to be remembered>she told me to leave, which I did hon sa åt mig att gå därifrån, vilket jag också gjordeamong which bland vilkawe saw ten cars, three of which were vans vi såg tre bilar av vilka tre var skåpbilar
world [wɜ:ld]substvärld, jord <a journey round the world>world champion världsmästareWorld War I första världskrigetWorld War II andra världskrigetexperience of the world världserfarenhetthe fashionable world den fina världenwhat’s the world coming to? såna tider vi lever i!the world to come livet efter dettaI would give the world to know jag skulle ge vad som helst för att få vetasee the world se sig om i världennot for the world inte för allt i världenfor all the world as if precis som omfor all the world like på pricken lik, precis somall the difference in the world en himmelsvid skillnadmake the best of both worlds finna en kompromissthe food is out of this world vard. maten är inte av denna världenall over the world över (i) hela världendead to the world död för världenmassa, mängdthere is a world of difference between… det är en himmelsvid skillnad mellan…it will do you a (the) world of good det kommer att göra dig oändligt gottthe two books are worlds apart det är en enorm skillnad mellan de två böckernathink the world of sb uppskatta ngn enormt, avguda ngn
why [waɪ]adverb (frågande) varförwhy don’t I come and pick you up? ska jag inte komma och hämta dig?why ever did he do that? varför i all världen gjorde han det? (relativt) varför <why I mention this is because…>; därför <that is why I like him>; till att <the reason why he did it>so that is why! jaså, det är därför!
[waɪ]interjektiont.ex. förvånat, indignerat, protesterande men…ju <don’t you know? why, it’s in today’s paper>, nej men <why, I believe I’ve been asleep>, ja men <why, it’s quite easy>t.ex. bedyrande, bekräftande ja, jowhy, no! nej då!, nej visst inte!why, of course jovisst!why, yes! oh ja!, javisst!, jovisst!ja…då <if that won’t do, why, we must try something else>
what [wɒt]pronomenvad <what do you mean?>, vilken, vilket, vilka <what is your reason ?>what ever can it mean? vard. vad i all världen kan det betyda?what for? varför?, vad då till?I gave him what for vard. jag gav honom så han tegwhat if…? tänk om…?what of it? än sen då?what’s yours? vad vill du ha att dricka?what’s up? vad står på?so what? än sen då?do you know what? vet du vad?she knows what’s what vard. hon har väl reda på sigI’ll show you what’s what! vard. jag ska minsann visa dig!what age is he? hur gammal är han?what sort of fellow is he? vad är han för en?i utropwhat weather! vilket väder!what fools! vilka idioter!, såna idioter!what a question! det var också en fråga!what a pity! så synd!, vad tråkigt!vad, det <I’ll do what I can>; vad som, det som <what followed was unpleasant>what is interesting about this is… det intressanta med det här är…and what is more och dessutom, och vad mer ärcome what may vad som än händerthe food, what there was of it, was poor den lilla mat som fanns kvar var inte god
[wɒt]adverbwhat with…and dels på grund av…och dels på grund av <what with hard work and tiredness, he could not sleep>what with one thing and another I was obliged to… och det ena med det andra gjorde att jag måste…
way [weɪ]substväg <they went the same way>, håll, riktning; sträcka, styckeväg, stig <a way across the field>; gångsätt <the right way of doing sth>; utvägways and means möjligheter, medelway of life livsföring, livsstil (med ’the’ el. pron.)that is always the way så är det alltidthat’s the way it is så är det, sånt är livetthat’s the way to do it så ska det göras, så ska det gå tilldo it any way you like gör precis som du själv villyou can’t have it both ways man kan inte både äta kakan och ha den kvar, man kan inte få bådaderaeach way varje väg, i vardera riktningenput ten pounds on a horse each way i kapplöpning satsa tio pund både på vinnare och på platsno way! vard. aldrig i livet!, sällan! (med verb)ask the way el. ask one’s way fråga efter vägenclear the way bana väg, gå ur vägenfeel one’s way a) treva sig fram b) känna sig förgo a long way a) gå långt b) räcka långt, vara dryggo a long way to bidra starkt tillgo the right way about it angripa det från rätt sida, börja i rätt ändeare you going my way? ska du åt mitt håll?everything was going my way allt gick vägen för mighave it all one’s own way få sin vilja framhave it your own way! gör som du vill!let sb have his own way låta ngn få som han villif I had my way… om jag fick bestämma…she has a way with children hon har god hand med barnknow the way about el. know one’s way about a) vara hemmastadd på platsen b) ha reda på saker och tinglead the way a) gå före och visa vägen, gå före b) gå i spetsen, visa vägenlose one’s way råka (gå, köra etc.) vilsemake way bereda plats, lämna plats <for åt, för>, gå undan, gå ur vägen <for för>make one’s way in the world arbeta sig upp, slå sig fram (med prep.)go a long way about (round) göra en lång omvägthe other way round precis tvärtomacross the way på andra sidan vägen, på andra sidan gatanby the way för övrigtby the way, do you know…? förresten vet du…?not by a long way inte på långa vägarby way of a) via, över b) som <by way of an explanation>in a way på sätt och vishe is in a bad way det är illa ställt med honomin a small way i liten skalain the way i vägen <of för>in any way på något sättin no way på intet sätt, ingalundahe is in no way inferior han är inte underlägsen på något sättway in ingång, väg in, infartway off långt bortaon the way to el. on his (her etc.) way to på väg (på vägen) tillbe on the way vara på vägbe well on one’s way ha kommit en bra bit på vägway out a) utgång, väg ut, utfart b) utväg, råd <there must be some way out>out of the way a) ur vägen <be out of the way>, undan, borta b) avsides, avsides belägen c) ovanlig, originellgo out of one’s way a) ta (göra, köra etc.) en omväg, göra en avstickare b) göra sig extra besvär <he went out of his way to help me>put sb out of the way röja ngn ur vägenbe under way ha kommit i gångget under way komma i gång
[weɪ]adverbvard. långt, högtway back in the seventies redan på 70-taletit’s way over my head det går långt över min horisont
© NE Nationalencyklopedin AB