Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

know-how [ˈnəʊhaʊ]substvard. know-how, kunnande, expertis
know [nəʊ] (knew known)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasveta, ha reda på, känna tillshe’s a bit stupid, you know hon är lite dum, förstår duyou never know man kan aldrig vetaas far as I know såvitt jag vethe is dead for all I know han är död vad jag vetbefore you know where you are innan man vet ordet avknow about känna till, veta omknow of känna till, vetanot that I know of inte såvitt (vad) jag vet2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskunna, vara kunnighe knows all about cars han kan bilarI know nothing about paintings jag förstår mig inte alls på tavlorknow sth by heart kunna ngt utantillknow how to kunna, förstå sig på att; veta attknow how to read kunna läsa3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskänna, vara bekant med <I don’t know him>get to know lära kännashe will do it if I know her hon kommer att göra det om jag känner henne rätt
[nəʊ]substin the know vard. initierad, invigd
far [fɑ:] (farther farthest el. further furthest)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfjärran, avlägsenthe Far East Fjärran östern2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbortrethe far end bortre delenat the far end of vid bortersta ändan av
[fɑ:] (farther farthest el. further furthest)
adverblångt <how far is it?>; långt bortfar and wide vitt och brettbe far from vara långtifrånfar from it långt därifrånfar be it from me to… jag vill ingalunda…as far as a) (prep.) ända till b) (konj.) så vitt <as far as I know>so far hittillsin so far as i den månvida, långt, mycket <far better>far too much alldeles för mycketby far i hög grad, avgjort
matter [ˈmætə]substämne, stoff, materia <solid matter>ämne, innehållsak <a matter I know little about>, angelägenhet, affär, frågapl. matters förhållanden, förhållandenait’s no laughing matter det är ingenting att skratta åtas a matter of course självfallet, självklarta matter of fact ett faktumas a matter of fact i själva verketit is only a matter of time det är bara en tidsfrågamake matters worse förvärra saken, förvärra situationenfor that matter för den delenno matter det gör ingenting, det spelar ingen rollno matter how I try hur jag än försökerno matter where it is var den än ärwhat’s the matter? vad står på?, vad har hänt?what’s the matter with him? vad är det med honom?med. var
[ˈmætə]verbbetyda, vara av betydelseit doesn’t matter det gör ingenting, det spelar ingen rollit doesn’t matter to me det gör mig detsamma
thing [θɪŋ]substsak, ting, grejpl. things saker etc., saker och tingthese things happen sånt händerit’s just one of those things sånt händer tyvärrspec. vard. varelse <a sweet little thing>poor little thing! stackars liten!you poor thing! stackars!this is a fine thing! jo, det var just snyggt!the great thing about it det fina med detlast thing at night det sista man gör på kvällenthe only thing you can do det enda du kan görait is a strange thing that… det är egendomligt att…what a stupid thing to do! vad dumt att göra så!pl. thingsi spec. betydelser a) tillhörigheter, saker <pack up your things>; kläder <take off your things!> b) redskap, grejor, saker, servis <tea things> c) det, saken, läget, ställningenthings are in a bad way det går dåligtas things are el. the way things are som det nu är, som saken ligger tillhow are things? el. vard. how’s things? hur går det?, hur är läget?you know how things are du vet hur det ärthings look bad for him det ser illa ut för honommake a thing of göra affär avtaking one thing with another när allt kommer omkringthe thing is saken är denthe thing to do is to… vad man ska göra är att…quite the thing el. the thing på modet, innethat’s just the thing for you det är precis vad du behöverfor one thing,… för det första,…
would [wʊd, obetonat wəd, əd]hjälpverb (imperf. av will)skulle <I would do it if I could, he was afraid something would happen>that would be nice det vore trevligtwould you believe it? kan man tänka sig!I wouldn’t know inte vet jaghow would I know? hur skulle jag kunna veta det?if that would suit you om det passarville <he wouldn’t do it, I could if I would>I wish you would stay jag önskar du ville stanna, jag skulle vilja att du stannadeif it would only stop raining om det bara ville sluta regnaskulle absolutof course it would rain naturligtvis måste (skulle) det regnaskulle vilja <would you do me a favour?>shut the door, would you? stäng dörren är du snäll!brukade, kunde <he would sit for hours doing nothing>tordehe would be your uncle, I suppose han är väl din farbror?it would seem that… el. it would appear that… det vill synas som om…
1 do [du:] (did done; he/she/it does) (se äv. done, don’t)huvudverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra, utförado one’s homework göra sina läxordo sums el. do arithmetic räknawhat can I do for you? vad kan jag stå till tjänst med?please do! varsågod!, ja gärna!
2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassyssla med <do painting>; arbeta på (med)do the cooking laga mat
3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassköta sig, klara sig <how is he doing?>; <she is doing better now>how do you do? hälsningsfras god dag!how are you doing? hur står det till?, hur är läget?
4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. lura, snuva <out of >
5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. vara lagom för, räcka för; passa, duga, duga åt <this room will do me>; gå an <it doesn’t do to offend him>; räcka, vara lagomthat’ll do det är bra, det räcker
[du:] (did done; he/she/it does)
(se äv. done, don’t)hjälpverb (ersättningsverb) görado you know him? -yes, I do känner du honom? -ja, det gör jagyou saw it, didn’t you? du såg det, eller hur?betonat:I do wish I could help you jag önskar verkligen att jag kunde hjälpa digdo come! kom gärna! (omskrivande)do you like it? tycker du om det?doesn’t he know it? vet han det inte?I don’t dance jag dansar inteverb (med adv. o. prep.)do away withavskaffado insl.fixa mördata kål pådo outstäda upp i; måla och tapetserado sb out of sth lura ifrån ngn ngtdo upreparera, renovera, snygga upppacka, slå in <do up a parcel>knäppa <do up one’s coat>; knyta <do up your shoes>be done up vara slut, vara tröttkörddo withit has (is) nothing to do with you det har ingenting med dig att göraI can do with two jag behöver tvåI could do with a drink det skulle smaka bra med en drinkbe done with vara över, vara slutlet’s have done with it låt oss få slut på detbuy it and have done with it köp den så är det gjortwhen you have done with the knife när du är färdig med knivendo withoutklara sig utan
[du:] (did done; he/she/it does)
stand [stænd] (stood stood)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasståstand to lose riskera att förlorastand to win el. stand to gain ha utsikt att kunna vinnaas it now stands, the text is ambiguous som texten nu lyder är den tvetydigI want to know where I stand jag vill ha klart beskedshe doesn’t stand a chance hon har ingen chans2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå upp <we stood, to see better>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasligga, vara belägen4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå kvar, stå fast, stå <let the words stand>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå sig, fortfarande gälla6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå, förhålla sigas matters now stand som saken nu förhåller sig7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmäta, vara <he stands six feet in his socks>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasställa, ställa upp, resa, resa upp <stand a ladder against a wall>9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaståla, stå ut med <I can’t stand her>10skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbjuda påstand sb to dinner bjuda ngn på middag
[stænd] (stood stood)
verb (med adv. o. prep.)stand atuppgå till <the number stands at 50>stand backdra sig bakåt, stiga tillbakathe house stands back from the road huset ligger en bit från vägenstand bystå bredvid, bara stå och se påhålla sig i närheten, stå redostand by for further news avvakta ytterligare nyheterbistå <stand by one’s friends>, stödjastå fast vid <stand by one’s promise>stand forstå för, betyda <what do these initials stand for?>kämpa för <stand for liberty>kandidera för, ställa upp som kandidat tillvard. finna sig i <I won’t stand for that>stand instand onhålla på <stand on one’s dignity, stand on one’s rights>stand outstå ut, skjuta fram; framträda, avteckna sigit stands out a mile det syns (märks) lång vägvara framstående, utmärka sigstand out in a crowd skilja sig från mängdenstand out for hålla fast vid <stand out for a demand>; hålla på <stand out for one’s rights>; kräva, yrka på <stand out for more pay>stand upstiga upp, stå uppstand up for försvara, hålla på <stand up for one’s rights>, ta parti förstand up for yourself! stå 'på dig!stand up to trotsa, sätta sig upp motstand withligga till hos <how do you stand with the boss?>
[stænd]substmotstånd, försök till motstånd <his last stand>make a stand hålla stånd, kämpaställningtake a stand ta ställning <on i>stånd, kiosk, åskådarläktareamer. vittnesbåstake the stand avlägga vittnesmål
get [get] (got gotperf. p. amer. ofta gotten el. getting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknas, lyckas få, skaffa sig <get a job>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfånga, få tag i; få fast, sätta dit <they got the murderer>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. fatta, haja <do you get what I mean?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskomma, lyckas komma <get home>5have got hahave got to vara (bli) tvungen att6get sth done se till att ngt blir gjort; få ngt gjortget sb to do sth få ngn att göra ngtget one’s hair cut klippa sig, klippa håret7get to småningom komma att, lära sig att <I got to like him>get to know få reda på, få veta, lära kännait was getting dark det började bli mörktget going komma i gångget talking börja prata8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbli <get better>get married gifta sig
[get] (got gotperf. p. amer. ofta gotten el. getting)
verb (med adv. o. prep.)get aboutresa omkring, röra på sigkomma ut, sprida sig om rykteget alongklara sig, reda sigI must be getting along jag måste ge mig i vägdo you get along? kommer ni överens?komma åt, , hacka på <you’re always getting at me>syfta på, menawhat are you getting at? vart är det du vill komma?get awaykomma i vägkomma undan, rymmaget away with komma undan medget away with it klara sig, slippa undanget backfå igen, få tillbakaåtervändaget one’s own back ta revansch <she got her own back>get bykomma förbiklara sigget downfå ner, få i siggå ner (av), komma ner (av), göra nedstämddon’t let it get you down ta inte vid dig så hårt för detget down to ta itu medget inta sig in, komma inhinna med, klämma in <they get in all the work they can>get intostiga in i (upp på), komma in i (upp på)råka (komma) i <get into danger>, komma in i, <get into bad habits>get offfå av (upp, loss), ta av (upp, loss)gå av, stiga av, slippa undanhe got off lightly han klarade sig lindrigtge sig av, komma i vägget off on bli tänd påget off to bed gå och lägga sigget off to sleep somna inget off work bli ledig från arbetetget onfå (sätta) på; ta (få) på siggå på, stiga på, sätta sig påget on one’s feet stiga upp, komma upp, resa sig för att talashe gets on my nerves hon går mig på nervernalyckas, ha framgång; trivashow is he getting on? hur har han det?how is the work getting on? hur går det med arbetet?get on with it! el. get on! skynda (raska) på!komma bra överens, trivas <with sb med ngn>he is easy to get on with han är lätt att umgås medhe is getting on in years el. he is getting on in life han börjar bli gammaltime is getting on tiden gårbe getting on for närma sig, gå mot <he is getting on for 70>get on to komma upp på <get on to a bus>get outfå fram <get out a few words>, hämta fram, ta fram <he got out a bottle of wine>; få ut (ur), ta ut (ur)gå (komma, stiga, ta sig) ut <of ur>, komma upp <of ur>get out of a) komma ifrån <get out of a habit> b) slingra sig undan <try to get out of washing up>get overfå undangjordkomma över <get over one’s shyness>, hämta sig från <get over an illness>, glömmaget roundkringgå <get round the law>, komma ifrånlyckas övertalashe knows how to get round him hon vet hur hon ska ta honomget round to få tillfälle tillget throughgå (komma, klara sig) igenom; bli färdig medkomma fram äv. i telefongöra slut på <get through all one’s money>get tokomma fram till, get to bed komma i sängwhere has it got to? vart har det tagit vägen?get togetherfå ihop, samla, samla ihopget upgå upp, stiga upp <get up early in the morning>; resa sigget up to komma till, ställa tillget up to mischief hitta på rackartyg
turn [tɜ:n]verbvända, vända på <turn one’s head>; vända sigturn one’s back on sb vända ngn ryggenturn the other cheek vända andra kinden tillturn one’s hand to ägna sig åtthe very thought of food turns my stomach blotta tanken på mat kommer det att vända sig i magen på migit makes my stomach turn det vänder sig i magen på migleft turn! vänster om!right turn! höger om!vrida, vrida på, vrida om <turn the key in the lock>; skruva, snurra, skruva på, vevaturn sb’s head stiga ngn åt huvudetsvänga, snurra, svänga runt, snurra runtturn on one’s heel svänga om på klackenvika om, vända om, svänga runt <turn a corner>turn to the right el. turn right ta av till höger, svänga åt högerturn into förvandla till, göra om tillturn into el. turn to bli till <the water had turned into ice>, förvandlas till, övergå till (i)komma att surna <hot weather turns milk>; bli sur, surna <the milk has turned>fylla århe has turned fifty han har fyllt femtioit has just turned three klockan är lite över trebli <turn pale, turn sour>visa bort, köra bort <turn sb from one’s door>turn loose släppa loss (ut) <turn the cattle loose>
[tɜ:n]verb [tɜ:n]substvändning, vridning; svängning, sväng <left turn>; varvdone to a turn lagom stekt, lagom koktsväng <a turn to the left>, krokat every turn vid varje steg, vart man vänder sigförändringa turn for the worse en vändning till det sämrehis health took a turn for the worse hans hälsa försämradesthe turn of the century sekelskiftetturit’s my turn det är min turtake turns in doing sth el. take it in turns to do sth turas om att göra ngtin turni tur och ordning, växelvisi sin tur, återigen <and this, in turn, means…>speak out of turntala när man inte står i turuttala sig taktlösttake a turn at hjälpa till ett tag medtjänstone good turn deserves another ordspr. den ena tjänsten är den andra värddo sb a good turn göra ngn en stor tjänsta bad turn en otjänst, en björntjänstläggningturn of mind sinnelag; tänkesättliten turtake a turn round the garden ta en sväng runt tomtennummer på t.ex. varietévard. chockit gave me a terrible turn jag blev alldeles chockad (med adv. o. prep.)about turnturn againstvända sig motturn asidegå åt sidan, stiga åt sidan, dra sig åt sidan; vända sig bortturn awayvända sig bort; vrida bort, vända bort <turn one’s head away>avvisa <many spectators were turned away>turn backvända tillbaka, vända om, återvända, komma tillbakathere is no turning back det finns ingen återvändoturn downvika nerskruva ner <turn down the radio>avslå, avvisa, förkasta <turn down an offer>turn offvrida av, stänga av <turn off the radio>turn off the light släckavika av, ta av <turn off to the left>vard. stöta, beröra illa <his manner turns me off>, avskräckaturn sb off sth få ngn att tappa lusten för ngtturn onvrida på, sätta på <turn on the radio>turn on the light tändavända sig mot, gå lös på <the dog turned on his master>; ge sig påvard.he turns me on jag tänder på honomturn outvika utåt, vända utåt, vara vänd utåtsläcka <turn out the light>framställa, tillverka <the factory turns out 5,000 cars a week>kasta ut, köra ut; köra bortturn out one’s pockets tömma fickornamöta upp, ställa upp <everybody turned out to greet him>turn out to a man gå man ur huseutfalla, sluta <I don’t know how it will turn out>turn out well slå väl uthe turned out to be el. it turned out that he was han visade sig varaturn overvända; vända sigturn over the page vända bladetplease turn over! var god vänd!stjälpa omkull, välta omkullhand. omsätta <they turn over £9,000 a week>turn roundvända; vrida på, vända på; vända sig omsvänga runt, vrida runthis head turned round det snurrade i huvudet på honomturn tovända sig mot; vända sig till <turn to sb for help>turn to page 10 slå upp sidan 10the conversation turned to politics samtalet kom in på politikturn upvika (slå, fälla, vända) upp; vika (vända, böja) sig uppåtskruva upp <turn up the radio>dyka upp <he has not turned up yet, I expect something to turn up>, komma till rätta, infinna sig
© NE Nationalencyklopedin AB