Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kingdom [ˈkɪŋdəm]substkungarike, kungadömethe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlandrikethe kingdom of heaven himmelriketnaturv.the animal djurriketthe mineral kingdom mineralriketthe vegetable kingdom växtriket
animal [ˈænəml]substdjur
[ˈænəml]adjektivthe animal kingdom djurriket
UKˌju:ˈkeɪskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. IPX saknasförk. för United Kingdomsubstthe UK Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland
vegetable [ˈvedʒətəbl]adjektivvegetabilisk <vegetable food>; grönsaks- <a vegetable diet>; växt- <vegetable fibre>the vegetable kingdom växtriketvegetable marrow pumpa, kurbitsvegetable oil vegetabilisk olja
[ˈvedʒətəbl]substgrönsak, köksväxtvegetable garden köksträdgårdvegetable market grönsakstorgvard., om person hjälplöst kolli, paket
united [ju:ˈnaɪtɪd]adjektivförenad; samlad <united action>; enig, enad <present a united front>the United Kingdom Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlandthe United Nations Organization el. the United Nations Förenta nationernathe United States of America el. the United States Förenta staterna
© NE Nationalencyklopedin AB