Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

key [ki:]substnyckelmaster key huvudnyckellösning, förklaring, facittangent på piano, tangentbordmusik. tonart
key ring [ˈki:rɪŋ]substnyckelring
master key [ˈmɑ:stəki:]substhuvudnyckel
low-key [ˈləʊki:]adjektivlågmäld, dämpad
ignition [ɪgˈnɪʃən]substtändning, antändningignition key tändningsnyckel, startnyckel
function [ˈfʌŋkʃən]substfunktionceremoni; tillställning, högtidlighet
[ˈfʌŋkʃən]verbfungerafunction key data. funktionstangent
minor [ˈmaɪnə]adjektivmindre <a minor operation>, smärre, mindre viktig; små- <minor planets>Asia Minor Mindre Asienmusik. moll- <minor scale>minor key molltonartA minor a-moll
[ˈmaɪnə]substjur. omyndig person, minderårig
2 lock [lɒk]substlåsunder lock and key inom lås och bomput sth under lock and key låsa in ngtlock, stock and barrel rubb och stubbsluss
[lɒk]verblåsa, stänga med låslock out a) låsa ut b) lockoutalock up a) låsa till, stänga till <lock up a room> b) låsa in, spärra in <lock up a prisoner>gå i lås, låsas, gå att låsalock up låsa efter siglåsa sig
major [ˈmeɪdʒə]adjektivstörre <a major operation>, stor- <a major war>, mera betydande <the major cities>the major part större delen, huvudpartenmajor road huvudledmusik. dur- <major scale>major key durtonartA major A-dur
[ˈmeɪdʒə]verbmajor in amer. ha som huvudämne <she’s majoring in history>
[ˈmeɪdʒə]substmil. major
spare [speə]adjektivledig, extra, reserv- <a spare key, spare parts>spare bed extrasängspare cash pengar som blir över, pengar överspare room el. spare bedroom gästrumspare time fritid
[speə]verbavvara, undvara <can you spare a pound?>can you spare me a few minutes? har du några minuter över?he caught the train with a few minutes to spare han hann med tåget med några minuters marginalskona <spare sb’s life, spare feelings>bespara <sb sth ngn ngt>, förskona <sb sth ngn från ngt>spara påspare no pains inte sky någon möda
[speə]substreservdel, lös del
© NE Nationalencyklopedin AB