Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 K och k [keɪ] (pl. K's el. k's)substantivK, k
2 K [keɪ]förk. för kelvin
kförk. för kilo-; [ett] tusen <£12k, 23k miles>
unctuous [ˈʌŋ(k)tjʊəs]adjektivsalvelsefull; inställsam
punctual [ˈpʌŋ(k)tjʊəl]adjektivpunktlig
distinctiveness [dɪˈstɪŋ(k)tɪvnəs]substantivsärprägel, egenart
punctuality [ˌpʌŋ(k)tjʊˈælətɪ]substantivpunktlighet
listed building [ˌlɪstɪdˈbɪldɪŋ]substantivk-märkt byggnad
sanctimonious [ˌsæŋ(k)tɪˈməʊnɪəs]adjektivgudsnådelig, skenhelig
pedestrian precinct [pəˌdestrɪənˈpri:sɪŋ(k)t]substantivområde med gågator, gågata
© NE Nationalencyklopedin AB