Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

in-crowd [ˈɪnkraʊd]substantivthe in-crowd innefolket, de som är inne
crowd [kraʊd]substantivfolkmassa, folkhop, folksamling; [folk]trängsel, vimmel <push one's way through the crowd>a large crowd collected en massa människor (folk) samlades, det blev stor folksamlingdraw a good crowd dra mycket folk (stor publik, många åskådare)⁅they came⁆ in crowds …i skarorthe crowd [den stora] massanfollow the crowd el. move with the crowd följa med strömmenplay to the crowd, se play to the galleryunder galleryvard. gängthe usual crowd de gamla vanliga, samma personer som vanligt
intransitivt verbträngas, skocka (hopa, klunga) sig <round, about omkring>; tränga sig <forward, up fram>; strömma i skaror <to till>⁅memories⁆ crowded in upon me …trängde sig på (strömmade emot) migpeople crowded round folk strömmade till
transitivt verb (se äv. crowded)packa (proppa) [full] <crowd a bus with children>; fylla till trängsel; överlasta, överhopa <crowd the memory>packa (pressa, köra) ihop <crowd children into a bus>trängas i <they crowded the hall>, trängas på <they crowded the floor>, trängas kring <they crowd the players>, trängas med <they crowded each other>crowd out tränga ut (undan)ansätta, pressa
two [tu:] (jfr fivemed ex. o. sammansättn.)räkneordtvå; båda, bäggethe first two days de båda (bägge, två) första dagarnaa day or two ett par dagartwo or three days ett par tre dagartwo's company three's a crowd tre är en för mycketput two and two together bildl. lägga ihop två och två, dra sina slutsatser⁅break⁆ in two …[mitt] itu, …i två delar, …sönder (av)I know two of that vard. jag vet bättrethat makes two of us vard. då är vi lika [du och jag], det är likadant (samma sak) med mig, jag medthe two of you ni båda (bägge, två), båda två
substantivtvåaby twos el. in twos två och två, två i taget, parvis; på två led
company [ˈkʌmp(ə)nɪ]substantivhand. bolag; företag, firma, kompanisällskap; teat. o.d. äv. trupp; umgänge; laghe is such good company han är sådant trevligt sällskapkeep sb company hålla (göra) ngn sällskapthe company sb keeps de kretsar ngn umgås i, det umgänge ngn harkeep company with a) vara tillsammans med b) sällskapa med, ha [fast] sällskap medpart company skiljas <with från>two's company, three's a crowd tre är en för mycketfor company för sällskaps skullin company i sällskap, tillsammans <with med>get into bad company el. keep bad company komma (hamna) i dåligt sällskapfrämmande, gäster, besök <expect company>see a great deal of company ha mycket främmandemil. kompaniA company 1. kompanietcompany sergeant major fanjunkarethe ship's company sjö. [fartygets] befäl och besättning
shoulder [ˈʃəʊldə]substantivskuldra, axel <ride on sb's shoulders>; på kreaturel.kok. bog[parti]shoulder of mutton fårbogshoulder to shoulder skuldra vid skuldra, sida vid sida äv. bildl.broad in the shoulders bred över axlarna (skuldrorna), bredaxlad, axelbredput one's shoulder to the wheel bildl. lägga manken tillspeak straight from the shoulder tala (säga sin mening) rent ut, sjunga uttake sth on one's shoulders bildl. ta ngt på sitt ansvartrafik. a) amer. vägkant, vägren b)hard shoulder vägren, vägkantsoft shoulder lös (mjuk) vägren (vägkant)på bildäck skuldra
transitivt verblägga på (över) axeln <shoulder a burden>, axlashoulder arms! mil. på axel gevär!knuffa [med axeln] <shoulder one's way (sig fram) through a crowd>ta på sig <shoulder the blame, shoulder the responsibility, shoulder a debt, shoulder a task>
hustle [ˈhʌsl]transitivt verbknuffa [till], stöta [till], skuffa till, tränga [ihop]; fösa <hustle sb out of the room>, tvinga, pressa <into doing sth [till] att göra ngt>vard. skynda på, sätta fart på <hustle the work>vard. lura, blåsa på pengarhustle sb out of sth lura av ngn ngt, blåsa ngn på ngtdon't try to hustle me försök inga tricks med mig
intransitivt verbknuffas, trängas; tränga sig; pressa sig <someone hustled against her in the crowd>; tränga (armbåga) sig framvanl. amer., vard. fixa pengar (grejer) på olika, oftast olagliga sätt, t.ex.; sno stjäla; gå på gatan om prostituerad; langa narkotika; spela [hasard]
substantivknuffande, skuffandejäkthustle and bustle liv och rörelse, fart och flängvanl. amer., vard. blåsning; bondfångeri; sätt att fixa stålar; jfr hustle
gather [ˈgæðə]transitivt verb[för]samla <gather a crowd> a) samla [ihop] <gather sticks for a fire> b) plocka <gather flowers, gather mushrooms> c) samla (hämta) in, bärga (hösta) in <äv. gather in> d) ta upp <gather the ball>gather a shawl about one's shoulders svepa en sjal om axlarnagather dust samla dammgather oneself together samla ihop sig, samla alla sina krafter; hämta sig a) , vinna <gather experience> b) skaffa sig, inhämta <gather information> c) förvärvagather speed få (sätta) fartsluta sig till, dra den slutsatsen, [tro sig] förstå <from av, that att>I gather she has left hon har visst rest, det sägs att hon har rest a) dra ihop, rynka <gather one's brows> b) sömnad. rynka
intransitivt verb[för]samlassamla (dra ihop) sig <the clouds are gathering>; [till]växa, förstorasa storm is gathering det drar ihop sig till oväder
transitivt verbmed adv.:gather togethersamla (plocka) ihop <gather one's papers and books together>gather upta (lyfta) upp från marken o.d.samla ihop <gather up one's books, gather up one's skirts>, samla uppdra ihop till mindre omfång
lose [lu:z] (lost lost, se äv. losing o. lost)transitivt verbförlora, mista <lose one's money (leg), he has lost his wife>; tappa <lose one's hair>; bli av med <I've lost my cold>; gå miste om, missa <I lost part of what he said>lose 2 kilos magra (gå ned) 2 kilolose courage el. lose heart tappa modet, bli modfälldlose ground, lose one's head, lose heart, se under resp. subst.lose one's life mista livet, [få] släppa (sätta) till livetlose weight gå ned i vikt, magrashe lost her mother to cancer hon förlorade sin mor i cancerförlora <lose a war, lose an election>, bli slagen itappa bort: a) slarva bort, förlägga <I've lost my key> b) komma ifrån <I lost him in the crowd>lose sight of förlora ur sikte; bildl. äv. bortse från, glömma [bort]lose the thread bildl. tappa tråden, komma av siglose one's (the) way gå (råka, köra o.d.) vilse, tappa bort (förirra) sig, gå bort sig, sätta (kasta) bort, ödsla <lose time>, försumma, försitta <lose the chance>there's no time to lose det är ingen tid att förloraom klocka sakta sig, dra sig [efter] <my watch has lost 3 minutes>lose time sakta sig, dra sig [efter]vard.then he just lost it and started yelling sedan ballade han bara ur och började vråla, sedan kunde han bara inte behärska sig längre utan började vråla
reflexivt verblose oneself tappa bort (förirra) sig <I lost myself in the city>; förlora sig <lose oneself in details>, försjunka, fördjupa sig <she lost herself in a book>lose oneself in one's work helt gå upp i sitt arbete
intransitivt verbförlora <you won't lose by (på) it, lose by (med) five points>, tappa; misslyckas, bli slagenlose heavily göra stora förlusterom klocka sakta sig, dra sig [efter]lose out misslyckas; förlora; dra det kortaste strået
thick [θɪk]adjektivtjock <a thick book>, grov <a thick log>have a thick head vara tung i huvudethe got a thick lip han fick fläskläpp a) tät <a thick forest>; tjock, yvig <thick hair> b) talrik, ymnigt förekommande a) om vätskor tjock[flytande]; kok. [av]redd b) om luft o.d. tät <a thick fog> c) om röst o.d. grötig, tjock, stark, kraftig <a thick German accent>; sluddrig, otydligtjockskallig, dum, trögvard. bundis <be thick with sb>they're very thick together de är väldigt bundisthey're [as] thick as thieves de håller ihop som ler och långhalm, de är såta vännervard.a bit thick el. a bit too thick lite väl mycket (magstarkt) <three weeks of rain is a bit thick>this (that) is a bit [too] thick! äv. nu går det för långt!
adverbtjockt <you spread the butter too thick>; tätt <the corn stands thick>, rikligt, ymnigt <the snow fell thick>thick and fast tätt [efter (på) varandra], slag i slag
substantivin the thick of the crowd mitt i trängseln, där trängseln är (var) som störstin the thick of the fight (battle) mitt [uppe] i striden, där striden står (stod) som hetastcome right into the very thick of it (of things) hamna mitt i smeten, komma i händelsernas centrumstick together through thick and thin hålla ihop i vått och torrt (som ler och långhalm)
capacity [kəˈpæsətɪ]substantiv[möjlighet att bereda] plats (utrymme) <of för>, kapacitetthe hotel has a large capacity hotellet kan ta emot mycket folkthe hotel has a capacity of 200 people hotellet har plats för 200 personer⁅the hall⁆ has a seating capacity of 500 …har (rymmer) 500 sittplatserfilled to capacity fylld till sista plats, fullsatt; fylld till bräddenegenskap, ställningin the capacity of i egenskap av, såsom varandein my capacity as i min egenskap av (ställning som)kapacitet: a) fys. rymd, volymmeasure of capacity rymdmått b) förmåga, möjlighet <to do, of doing att göra>; kraft, prestationsförmåga; effekt; effektivitetcarrying capacity last[nings]förmåga, bärkraftcapacity for work arbetskapacitet, arbetsförmågawork to capacity arbeta med fullt pådrag (för fullt) c) förmåga, duglighet <ofta pl. capacities>he is a man of great capacity han är en stor kapacitetjur. bemyndigande, kompetens, befogenhetattr.,capacity house el. capacity audience fullsatt (fullt) huscapacity production topproduktion, högsta produktionthere was a capacity crowd det var fullt till sista plats
© NE Nationalencyklopedin AB