Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

imagination [ɪˌmædʒɪˈneɪʃən]substfantasiinbillning
figment [ˈfɪgmənt]substpåfund, påhittfigment of the imagination fantasifoster
vivid [ˈvɪvɪd]adjektivlivlig <a vivid imagination>, levande <a vivid personality>om färg ljus, klar, intensiv
realmrelmsubstlitt. konungarikethe realm of the imagination fantasins värld
fertileˈfɜ:taɪlamer.ˈfɜ:tladjektivbördig, fruktbarfruktsamproduktiv <a fertile author>a fertile imagination en rik fantasi
riotˈraɪətsubstupplopp, tumultpl. riots kravallerriot police kravallpolisrun riot a) härja, skena i väg <his imagination runs riot> b) växa ohejdat
ˈraɪətverbställa till upplopp (kravaller)
stir [stɜ:] (-rr-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasröra, sätta i rörelsestir the imagination sätta fantasin i rörelsea breeze stirred the lake en lätt vind krusade sjönstir oneself sätta i gång, rycka upp sigstir up a) hetsa upp b) väcka <stir up interest> c) sätta i gång, ställa till <stir up trouble>, ställa till med bråk2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasröra, röra i, röra om i <stir the fire, stir the porridge>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasröra sig <not a leaf stirred>, börja röra på sighe never stirred out of the house han gick aldrig ut
[stɜ:]substmake a great stir el. create a great stir åstadkomma stor uppståndelse
fire [ˈfaɪə]substeld, eldencatch fire fatta eldset fire to el. set on fire sätta eld på, sätta i brandon fire i brandbe on fire brinna, stå i lågoreld i eldstad, brasaelectric fire elkamineldsvåda, brandfire! elden är lös!mil. eld, skottlossningbe under fire a) mil. vara under beskjutning b) vara utsatt för kritik vara i skottgluggen
[ˈfaɪə]verbavskjuta, fyra av, avlossafire questions at sb bombardera ngn med frågorge eld, ge fyr <at, on mot, >fire away sätta igång att frågaantändavard. sparka avskedaegga, stimulera <it fired her imagination>
© NE Nationalencyklopedin AB