Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

husband [ˈhʌzbənd]substantivman <her future (blivande) husband>, äkta man, makehusband and wife man och hustru, äkta makartransitivt verbhushålla med <husband one's resources>, spara på <husband one's strength (krafterna)>
hubby [ˈhʌbɪ]substantiv (vard. kortform av husband)my hubby min man (gubbe)
common-law [ˈkɒmənlɔ:]adjektivcommon-law husband el. common-law wife sambocommon-law marriage samvetsäktenskap
bereaved [bɪˈri:vd]adjektivlämnad ensam; attr. äv. efterlämnad, sörjande <the bereaved husband>substantivthe bereaved den (de) sörjande
wife [waɪf] (pl. wives)substantivfru, hustru <husband and wife>, makathe wife vard. min fru, frugan
henpecked [ˈhenpekt]adjektivvard., om äkta man hunsadbe henpecked stå under toffelna henpecked husband en toffelhjälte
1 nag [næg]transitivt verbtjata på, gnata på <she nagged her husband>intransitivt verbtjata, gnata <at >nag at tjata på; plåga
outlive [ˌaʊtˈlɪv]transitivt verböverleva <outlive one's husband>; få folk att glömma <outlive a disgrace>; komma överit has outlived its usefulness den har överlevt sig själv
maintenance [ˈmeɪntənəns]substantivuppehållande etc.; jfr maintainunderhållande; underhåll, skötsel; mil. underhållstjänstmaintenance work underhållsarbeteroad maintenance vägunderhållförsvarande, försvar; understödjande, stödförsörjning; [livs]uppehälle, existensmedel; underhållsbidrag, underhåll <she gets no maintenance from her ex-husband>maintenance order jur. underhållsåläggande
vis-à-vis [ˌvɪzəˈvi:]preposition a) visavi, gentemot <her feelings vis-à-vis her husband> b) mittemot, mittför, mitt framför <be vis-à-vis sth, stand vis-à-vis sth>i jämförelse med, i förhållande till
© NE Nationalencyklopedin AB