Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hot-water [ˌhɒtˈwɔ:tə]adjektivhot-water bottle varmvattenflaska, sängvärmarehot-water tap el. amer.hot-water faucet varmvattenkran
h and cförk. för hot and cold [water]
h. & c.förk. för hot and cold [water]
shrink [ʃrɪŋk] (imperf. shrank; amer. vanl. shrunk; perf. p. shrunk)intransitivt verbkrympa <the shirt does (will) not shrink in the wash>, krympa (krypa) ihop; bildl. äv. minska; sjunka ihop; skrumpna; bli mycket rynkigwarranted not to shrink hand. garanterat krympfrishrink back rygga [tillbaka], skygga <at vid, för; from för>shrink from doing sth dra (gruva) sig för att göra ngt
(för tema se shrink)transitivt verb[få att] krympa <hot water shrinks woollen clothes>
substantivsl. hjärnskrynklare psykiater
1 hold [həʊld] (held held)transitivt verbhålla, hålla i <hold the ladder for me?>; hålla fast (kvar)hold my arm håll (ta) mig under armenhold one's head high hålla huvudet högtbära (hålla) upp <this pillar holds the platform>hålla för, tålahe can hold his liquor han tål en hel del sprithold water bildl. hålla, vara hållbar <the argument doesn't hold water>innehålla; rymma, ha plats för <the theatre holds 500 people>what does the future hold for us? vad kommer framtiden att föra med sig [åt oss]?inneha <hold a record>, ha, äga <hold shares>, sköta, upprätthålla, bekläda <hold an office, hold a post>; inta <hold a high position>, ligga på <hold second place>hold office sitta vid makten, regerahålla sig kvar på (i) <hold a job>; hålla <hold a fortress>; behärskahold it! vänta ett tag!hold the line, please tele. var god och vänta (dröj); lägg inte påthe car holds the road well bilen ligger bra på vägenhold one's own el. hold one's ground stå på sig, stå sig, hålla stånd, hävda sigbehålla, hålla kvar; hålla fången, fängsla <hold sb's attention>, uppta; mus. hålla ut <hold a note>hålla, avhålla <hold a meeting, hold a debate>, anordna, ställa till med; föra, hålla i gång <hold a conversation>; fullfölja, fortsätta kurshejda; hålla <hold one's breath> a) ansehold [the view] that anse atthold sb to be anse ngn vara, anse ngn som (för) b) ha, hysa <hold an opinion>, hylla, omfatta <hold a theory>; litt. hålla <hold sb dear>hold sb in contempt hysa förakt för ngn c)hold sth over sb låta ngt hänga över ngn som ett hot
(held held)intransitivt verbhålla <the rope held>, hålla ihopbehålla (inte släppa) tagethålla i sig, hålla (stå) sig <will the fine weather hold?>hold el. hold good stå fast <my promise still holds [good]>, gälla, vara giltig (tillämplig), hålla streck, stå sig <the rule holds [good]>
(held held)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivtag, grepp, fattning; fäste; bildl. hållhake <on, over >, grepp <on, over , om>, herravälde <maintain one's hold over sb (sth)>catch (take, lay, seize) hold of ta (fatta, gripa) tag i, gripahave a hold on ha en hållhake påbrottn. grepp; boxn. fasthållningno holds barred alla grepp är tillåtnaput sth on hold el. keep sth on hold låta ngt väntamed adv. el. prep.:hold againstlägga till last <I won't hold it against you>hold backtr. hålla tillbaka, hejda; dölja, förtiga <from för>, hålla inne med <hold back information>hold sth back from sb äv. undanhålla ngn ngtitr. dra sig undan, tveka, dröjahold downhålla ner <hold one's head down>, hålla fast; hålla nere, förtryckavard. behålla, stanna kvar i (på) <he can't hold down a job>hold forthutbreda sig, hålla låda <on om, över>hold inhålla in, tygla <hold in one's horse>; behärska, lägga band på, hålla tillbaka <hold in one's temper, hold oneself in>hold offtr. hålla på avstånd, hålla ifrån sig <hold the enemy off>; skjuta upp, dröja meditr. hålla sig på avstånd, hålla sig borta <from från>hålla upp, dröjaif the rain holds off om det håller uppe, om det inte blir regnhold ontr. hålla fast, hålla på platsitr. hålla [sig] fast, hålla i sig <to i, vid> <hold on to the rope>, klamra sig fast <to vid> <hold on to office (makten)>itr. hålla ut <hold on to the end>hold on! vänta ett tag!; sakta i backarna!hold outtr. hålla (räcka, sträcka) ut (fram) <he held out his hand>; erbjuda <hold out many opportunities>hold out hopes to sb inge ngn hopphold out expectations to sb väcka förväntningar hos ngnitr. hålla ut, hålla ståndhold out for stå fast vid sitt krav på; avvakta, vänta tills man fåritr. räcka <will the food hold out?>hålla till, uppehålla sig <a gang of boys who hold out there>vard.hold out on sb hålla inne med (dölja) något för ngn; strunta i ngns önskan (krav)hold overskjuta upp <the matter was held over until the next meeting>hålla (låta vara) kvar <hold a film over>hold tohålla (stå) fast vid <hold to (by) one's opinion>, vidhålla, hålla sig tillhold togetherhålla ihop (samman) <a leader who holds the nation together>; bindahold uphålla (räcka, sträcka) upp <hold up your hand>hold up one's head bildl. hålla huvudet högthålla (visa) fram; bildl. framhålla, ställa upp <hold up as a model>hold up to utsätta för, utlämna åt <hold sb up to contempt>hold up to ridicule göra till ett åtlöjehålla uppe, stödjauppehålla, försena <we have been held up by fog>, hejda, stanna <hold up the traffic>, hålla tillbakaöverfalla [och plundra], rånaitr. hålla sig uppe; hålla utitr. stå (hålla i) sig <if the wind holds up>; hålla uppvard. (itr.) hejda sig, väntahold withvard. gilla <hold with a method>, hålla med
turn [tɜ:n] (se äv. fraser med turn under t.ex. corner, deaf, nose, somersault, table)transitivt verb (se äv. turn)vända, vända (vrida) på <turn one's head>turn one's back on sb bildl. vända ngn ryggenturn the other cheek vända andra kinden tillturn a (one's) hand to ta itu med, ägna sig åt <he turned his hand successfully to gardening>⁅the very thought of food⁆ turns my stomach …får det att vända sig i magen på mig
a) vrida [på], vrida om <turn the key in the lock>; skruva [på], snurra [på], sno, veva, svänga [på (runt)]turn sb's head stiga ngn åt huvudet <success had not turned his head> b) svarva [till]; dreja c) formulera <neatly (elegant) turned compliments>
vika (vända) om, svänga runt <turn a corner>
rikta, vända <turn the hose on (mot) the fire>
a) göra <turn grey>it is enough to turn my hair grey det ger mig gråa hår b) komma att surna <hot weather may turn milk> c)turn into göra till, förvandla (göra om) till <turn a bedroom into a study>
fylla årshe has (is) turned fifty hon har fyllt femtio
it has (is) just turned three [o'clock] klockan är lite över tre
skicka [bort]; visa (köra) bort <turn sb from one's door>turn loose släppa <he was turned loose after interrogation>; släppa ut
intransitivt verb (se äv. turn)vända [om], vända sig om, vända sig <turn to (mot) the wall, turn on one's side>it makes my stomach turn [det är så att] det vänder sig i magen på migleft (right) turn! vänster (höger) om!turn to the left (right) göra vänster (höger) omnot know where to turn el. not know which way to turn inte veta vad man ska ta sig till, inte veta vart man ska vända sig
a) svänga [runt], snurra [runt], vrida sig [runt], roteraturn on one's heel[s] vända på klacken b) svarva; dreja
vika av, ta av, böja av, svängaturn right el. turn to the right ta (vika) av till höger, svänga [av] åt höger
a) bli <turn pale, turn sour, turn Catholic, turn traitor>turn pale (sour) äv. blekna (surna) b) bli sur, surna <the milk has turned> c)turn into el. turn to bli till <the water had turned [in]to ice>, förvandlas till <the prince turned into a frog>, övergå till (i)
substantivvändning, vridning; svängning, sväng <left turn>; varv, omgång, slagturn of the screw skärpning, intensifiering; se äv. ex. under screwto a turn på pricken; perfekt, utmärktdone to a turn lagom stekt (kokt)
turit's my turn det är min turtake turns in doing sth el. take it in (by) turns to do sth turas om att göra ngtby turns i tur och ordning; i omgångar; växelvishe spoke ⁅English and Swedish⁆ by turns han talade omväxlande…she laughed and cried by turns hon skrattade och grät om vartannatin turn a) i tur och ordning <we were examined in turn>; växelvis b) i sin tur, åter[igen] <and this, in turn, means…>speak out of [one's] turn tala när man inte står i tur; uttala sig taktlösttake a turn at hjälpa till ett tag vid (med)
[väg]krök, sväng <the road takes (gör) a sudden turn to the left>, krokat every turn vid varje steg, vart man vänder sig
a) [om]svängning, förändringa turn for the worse (better) en vändning till det sämre (bättre)⁅his health⁆ took a turn for the worse …försämradesthe turns of fortune ödets växlingarturn of the tide tidvattensskifte; bildl. strömkantring, omsvängning b)the turn of the century sekelskiftet
tjänstone good turn deserves another den ena tjänsten är den andra värddo sb a good turn göra ngn en stor tjänsta bad turn en otjänst, en björntjänst
a) läggningturn of mind sinnelag; tänkesätt b)turn of speed snabbhet
ngt åld. liten turtake a turn ⁅round the garden⁆ gå en sväng (ett varv)…, göra en vända…
nummer på varieté o.d.star turn, se star turn
vard. ngt åld. chockit gave me a terrible turn äv. jag blev alldeles förskräckt
formulering <the turn of a phrase>
form <the turn of an ankle>
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep., ofta i fastare förbindelser med spec. översättningar:turn aboutvända [med]; [vrida och] vända på; vända sig omabout turn! helt om!right (left) about turn! [helt] höger (vänster) om!turn againstvända sig motturn aroundvända [med]; vända (vrida) på <turn one's head around>; vända sig om, vända på sigsvänga (snurra, vrida [sig]) runthis head turned around det snurrade i huvudet på honomturn awayvända sig bort; vända (vrida) bort <turn one's head away>köra bort; avvisaturn backdriva (slå) tillbaka <turn back the enemy>; avvisavika undan (tillbaka) <turn back the coverlet (täcket)>turn downavvisa, förkasta <turn down an offer>, avslå <his request was turned down>he was turned down han fick avslag (korgen)have sth turned down få avslag på ngtskruva ner <turn down the gas>turn down the volume skruva ner volymen (ljudet)vika (slå, fälla) nerturn down el. turn down into svänga (vika) in påturn inange <somebody had turned him in>turn oneself in anmäla sigturn sb in to the police överlämna ngn till polisenlämna (skicka) in (tillbaka) <he turned in his membership card>turn in one's car for a new one byta till en ny bilåstadkomma, komma med <turn in a bad piece of work>vika (vända, böja, kröka) [sig] inåt, vara vänd (etc.) inåtturn intosvänga (vika, slå) in pågöra till etc.; se turn, c; bli till etc.; se turn, cturn offvrida (skruva, stänga) av <turn off the water (radio)>turn off the light äv. släcka [ljuset]vika (svänga, ta) av <turn off to the left>turn onvrida (skruva, sätta) på <turn on the radio, turn on the water>turn on the electricity släppa på strömmenturn on the light tända [ljuset]röra sig om (kring) <the conversation turned on politics>bero (hänga) på <everything turns on your answer>vända sig mot, gå lös på <the dog turned on his master>; ge sig påvard.it (he) turns me on jag tänder på det (honom)turn oututfalla, avlöpa, sluta <I don't know how it will turn out>, , bliturn out well (badly) äv. slå väl (illa) uteverything turns out for the best in the end allt ordnar sig till sistarta sig till, bli <she has turned out a pretty girl>he turned out to be el. it turned out that he was han visade sig vara, det visade sig att han varvika (vända, böja, kröka) [sig] utåt, vara vänd (etc.) utåtsläcka <turn out the light>producera, framställa, tillverka <the factory turns out 5,000 cars a week>om skola o.d. utbilda <turn out pupils, turn out trained nurses>, släppa utköra (kasta) ut; köra bort <turn sb out of (från) his job>; utesluta <turn sb out of (ur) a club >turn sb out köra ngn på portenturn out a tenant vräka en hyresgästmöta (ställa) upp, gå (rycka) ut <everybody turned out to greet him>turn out to a man gå man ur huseröja ur, tömma <turn out the drawers in one's desk>turn out one's pockets vända ut och in på (tömma) fickornakok. stjälpa uppturn overöverlåta <the job was turned over to (till, på) another man>, överlämna <turn sb over to the police>turn over the page vända på bladet, vända bladplease turn over! (förk.PTO) [var god] vänd!välta (stjälpa) [omkull], kasta (få) omkullvända [på], vända upp och ner på; vända [på] sighand. omsätta <they turn over £10,000 a week>turn a problem over [in one's mind] vända och vrida på ett problemvard. råna, göra inbrott ibildl.,get turned over få stryk <get turned over by (med) 3–1>turn roundse turn aroundunder turnovanturn tovända sig [om] mot; vända sig till <turn to sb for (för att få) help>, hänvända sig till, anlita; gå till, slå upp i <please turn to the list at the end of the book>turn to page 10 slå upp sidan 10övergå till <the speaker now turned to the 19th century>the conversation turned to politics samtalet kom in på politikturn upskruva upp <turn up the gas>; tända <turn up the lights>turn up the volume skruva upp volymen (ljudet)dyka upp <he has not turned up yet, I expect something to turn up>, komma till rätta, infinna sig; yppa sig <an opportunity will turn up>, uppstå <if any difficulties should turn up>sömnad. lägga uppvika (slå, fälla) upp <turn up one's collar>, kavla upp; vika (vända, böja) sig uppåt, vara uppåtvänd (etc.)slå upp <turn up sth in a book>lägga ett spelkort med framsidan uppåt, vända upp
© NE Nationalencyklopedin AB