Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

honest [ˈɒnɪst]adjektivärlig, hederlig, rättskaffens <honest man, honest people, honest labour>; uppriktighonest to God! el. honest to goodness! det ska gudarna veta!make an honest living försörja sig på ärligt (hederligt) sättto be quite honest about it uppriktigt sagt, om jag ska vara riktigt ärlig
adverbse honestly
honest-to-goodness [ˌɒnɪstəˈgʊdnəs]vard.adjektivverklig, äkta, sannadverbverkligen, faktiskt
soul [səʊl]substantivsjäl äv. friare <the ship sank with 300 souls on board>an honest (a good) soul vard. en hederlig (hygglig) själpoor soul stackars människa, stackare; stackarnhe has no soul han har ingen medkänslahe is the very soul of honour han är hederligheten själv (förkroppsligad)with my whole soul av hela mitt hjärta, innerligtsoul[musik]
whatever [wɒtˈevə]relavtivt pronomensjälvst. vad…än <whatever you do, do not forget…>, vad som …än; allt som <do whatever is necessary>; vilken…än <whatever his lot may be>, hurdan…än, hur stor (liten)whatever her faults ⁅, she is honest⁆ vilka (hur stora) fel hon än må ha…come, whatever you do vad du än gör så kom!, kom för all del!whatever you like el. whatever you say som du (ni) villdo whatever you like gör som (vad) du vill, gör vad som helstor whatever vard. eller vad det nu kan vara, eller nåt såntfören. vilken…än, vilka…än <whatever steps she may take>, hurdan…än, hur stor (liten)…än; i nekande sammanhang alls, överhuvudtaget, som helstno doubt whatever inte något som helst tvivel, inget tvivel allswithout any knowledge whatever el. with no knowledge whatever utan några som helst kunskapervard. visst, okej
interrogativt pronomense what everunder what
penny [ˈpenɪ] (pl.: när mynten avses penniesnär värdet avses pence)substantivpenny (britt. mynt = 1/100 pund, före 1971 = 1/12 shilling); amer., vard. encentmynt, encentarelook at every penny se på slantarnaa pretty penny en nätt summa (vacker slant)penny wise and pound foolish, se under penny-wisea penny for your thoughts vad är det du tänker du på?[at last] the penny dropped bildl. äntligen fattade han (jag osv.) galoppenspend a penny vard. gå på ett visst ställe, gå på toaturn (make, earn) an honest penny tjäna en slantin for a penny, in for a pound har man sagt A får man säga B; den som sig i leken ger, han får leken tålatake care of the pence and the pounds will take care of themselves ung. den som inte tar vara på öret får aldrig kronan
with [wɪð, framför tonlös konsonant äv. wɪθ]preposition (se äv. resp. verb o. substantiviska huvudord)uttr. medel, innehav, sätt o.d. med <cut with a knife, a girl with blue eyes>; med hjälp av; för <I bought it with my own money>⁅sleep⁆ with the window open …för öppet fönster
uttr. samhörighet, samtidighet o.d. [tillsammans (i sällskap)] med <come with us!>; tillsammans med, till, i <take sugar with one's coffee>go with gå (passa) till <the jumper goes well with the skirt>be with itvard. a) vara inne modern, hänga med, vara med i svängen b) vara med på noterna; hänga med; se äv. with-it
uttr. närvaro o.d. hos <he is staying (bor) with the Browns>, där hos; bland <popular with>have a job with ha arbete hos (vid, på)I'll be with you in a moment jag kommer (är klar) om ett ögonblickthe fault lay with him felet låg hos honom, det var hans fel (skuld)
uttr. samtycke, medhåll o.d.:I'm quite with you there det håller jag helt med dig om
uttr. orsak o.d. av <stiff with cold, tremble with fear>be laid up with flu el. be down with flu ligga till sängs i influensa
uttr. strid, kontrast o.d. mot; ibl. äv. med <fight with, contrast with>
uttr. attityd, bemötande o.d. a) mot <be frank with sb, be friendly with sb, be honest with sb> b) <be angry with sb>
uttr. i vilket avseende något gäller:what's with him (her)? vard. vad är det med honom (henne)?what does he want with me? vad vill han mig?you can never tell with him när det gäller honom (med honom) kan man aldrig [så noga] vetait's OK with me vard. det går bra för mig (för min del)
uttr. motsats trots, med <I like him, with all his faults>
that [ðæt, obeton. ðət] (pl. those)demonstrativt pronomen a) sg. den där, det där; denne <that so-called general>, denna, detta; den, det <that happened a long time ago>; de där <where's that five pounds?>; <that is not the case> b)those pl. de där, dessa; de; detta, det, det där <those are my colleagues>spec. översättningar:that is el. that is to say det vill säga, dvs., alltså; rättare sagtand that'sthat! och därmed jämnt (basta)!; och hör sen!; så var det med den saken!⁅carry this for me⁆ that's a dear (a good boy, a good girl) vard. …så är du snällhe is not so stupid as all that så dum är han intewhat of that? än sen då?at that time el. in those days dåförtiden, på den tiden
(pl. those)determinativt pronomen a) sg. den, det <this bread is better than that [which] we get in town> b)those (pl.) de <those who agree are in the majority>, dem <throw away all those [which are] unfit for use>⁅the speed of light is greater⁆ than that of sound …än ljudetsmy car and that of my friend['s] min [bil] och min väns bil⁅he has one merit,⁆ that of being honest …[den] att vara ärlignågot visst (speciellt) <there was that about her which pleased me>så mycket, så storhe has that confidence in her that… äv. han litar så [mycket] på henne att…
(pl. that)relavtivt pronomensom <the only thing (person) that I can see>, vilken, vilket, vilkaall that I heard allt [vad] (allt det, allt som) jag hördevard. som…i, som…med etc., ibl. som <he will not see things in the light that I see them>såvitt, vad <he has never been here that I know of>
konjunktion a) att <she said that she would come> b) litt. för att <she did it that he might be saved>; så att <bring it nearer that I may see it better> c)but (not m.fl.) that, se under but, notm.fl. a) som <it was there that I first saw him> b) när, <now that I think of it he was there>eftersom <what have I done that he should insult me?>omI don't know that I do jag vet inte om jag gör dethögtidl., i utrop att <that it should come to this (gå så långt)!>; om [bara] <oh, that she were here!>
adverbvard. så [pass] <that far, that high, that much>he's not [all] that good a) så bra är han inte b) han är inte så värst bra
© NE Nationalencyklopedin AB