Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hold-up [ˈhəʊldʌp]substrånöverfallavbrott, uppehåll; trafikstopp
1 hold [həʊld] (held held)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla, hålla fast2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla i sig, stå sig <will the fine weather hold?>hold the line, please tele. var god och väntahold one’s ground stå på sig, hålla stånd3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla <the rope held>; tålahe can hold his liquor han tål en hel del sprithold water hålla, vara hållbar <the theory doesn’t hold water>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinnehålla, rymma, ha plats för5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinneha <hold a high position>, inta6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbehålla, hålla kvar; hålla fången, fängsla7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanordna; hålla <hold a meeting>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanse; ha, hysahold an opinion ha en uppfattninghold sth against sb lägga ngn ngt till last
[həʊld] (held held)
verb (med adv. o. prep.)hold backhålla tillbaka, hejdahålla inne med <hold back information>hold onhålla fast, hålla sig fast, hålla på plats, hålla i sig <to i, vid> <hold on to the rope>hold on! vänta ett tag!hold outhålla ut (fram), räcka framhålla ut, hålla ståndräcka <will the food hold out?>hold togetherhålla ihop, hålla sammanhold uphålla (räcka, sträcka) upphold up to ridicule göra till ett åtlöjehålla uppe, stödjauppehålla, försena <be held up by fog>, hejda, stanna <hold up the traffic>
[həʊld]substtag, grepp, fästecatch hold of el. lay hold of ta tag i, gripa tag ihave a hold on ha en hållhake påvid brottning grepp; vid boxning fasthållningno holds barred alla grepp är tillåtnakeep sth on hold lägga ngt på is
ridicule [ˈrɪdɪkju:l]subståtlöje, löjehold up to ridicule el. expose to ridicule göra till ett åtlöje
[ˈrɪdɪkju:l]verbförlöjliga
check [tʃek]substhinder, bromskeep in check el. hold in check hålla i schackkeep a check on el. put a check on hålla i schackkontroll <make a check>keep a check on hålla kontroll påamer., bankterm checkamer. restaurangnotacheck el. check pattern rutigt mönster
[tʃek]verbcheck el. check up kontrolleracheck up on sth kontrollera ngttygla, hejdahejda, hämma, hindraamer.check el. check up stämma <with>check in a) checka in på flyghotell b) stämpla in på arbetsplatscheck into a hotel ta in på ett hotell
1 line [laɪn]substlinjelina; metrevklädstreckelektr. el. tele. ledningstand in line spec. amer. stå i kö, köalänga, räcka, filrad <page 10 line 5>drop me a line skriv några raderversradteat.vanligen pl. lines replik <the actor had forgotten his lines>, roll <he knew his lines>släktgren, led; ättfack, bransch <what line is he in?>saving is not in my line att spara ligger inte för mighand. vara, sortiment <a cheap line in hats>diverse fraser och uttryck:line of action förfaringssättline of business affärsgren, branschline of goods varuslagbe in line with ligga helt i linje medare you still on the line? är du kvar i telefon?bring sth into line with bringa ngt i överensstämmelse meddraw the line at a) dra gränsen vid, säga stopp b) inte vilja gå med påline engaged el. amer.line busy tele. upptaget!fall into line mil. falla in i ledethold the line, please! tele. var god och vänta!take a strong line el. take a hard line uppträda bestämt
[laɪn]verblinjeraline el. line up rada upp; mil. ställa upp på linjeline up köa, ställa upp sigstå utefter, kanta <people lined the streets>göra rynkig, fåra t.ex. pannan
to [tu:, obetonat , ]prepositiontillföropen to the public öppen för allmänhetento me it was… för mig var det…what is that to you? vad angår det dig?we had the compartment all to ourselves vi hade kupén helt för oss själva (för att uttrycka riktning) i <a visit to England>; <go to the cinema> (för att uttrycka riktning el. placering) mot, emot <with his back to the fire>hold sth up to the light hålla ngt mot ljusetefter ord som uttrycker t.ex. bemötande mot, emot <good to sb, polite to sb>i jämförelse med mot, emothe’s quite well-off now to what he used to be han har det bra ställt mot vad han haft föruthosI have been to his house jag har varit hemma hos honombe on a visit to sb vara på besök hos ngnandra uttryck:freeze to death frysa ihjältell sb sth to his face säga ngn ngt mitt upp i ansiktetthirteen to a dozen tretton på dussinetwould to God that… Gud give att…here’s to you! skål!
[tu:, obetonat , ]infinitivmärkeatt (med syftning på en föregående inf.)we didn’t want to go but we had to vi ville inte gå men vi måsteför atthe struggled to get free han kämpade för att komma losshe wants us to try han vill att vi ska försökaI’m waiting for Bob to come jag väntar på att Bob ska kommahe was the last to arrive han var den siste som komto hear him speak you would believe that… när man hör honom skulle man tro att…she lived to be ninety hon levde tills hon blev nittio
[tu:, obetonat , ]adverbigen, till <push the door to>to and fro av och an, fram och tillbaka
© NE Nationalencyklopedin AB