Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spirit [ˈspɪrɪt]substande, själ, kraft <the leading spirits>evil spirit ond andethe Holy Spirit den Helige Andethe spirit is willing but the flesh is weak ordspr. anden är villig, men köttet är svagtande, spökeanda, stämning, sinnelagthat’s the spirit! så ska det låta!pl. spirits humör, sinnesstämninggood spirits gott humörin high spirits på gott humörkeep up one’s spirits hålla modet uppe, hålla humöret uppeandemeningthe spirit of the law lagens andapl. spirits sprit, spritvaror
[ˈspɪrɪt]verbspirit away smussla bort, trolla bort
1 hold [həʊld] (held held)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla, hålla fast2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla i sig, stå sig <will the fine weather hold?>hold the line, please tele. var god och väntahold one’s ground stå på sig, hålla stånd3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla <the rope held>; tålahe can hold his liquor han tål en hel del sprithold water hålla, vara hållbar <the theory doesn’t hold water>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinnehålla, rymma, ha plats för5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinneha <hold a high position>, inta6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbehålla, hålla kvar; hålla fången, fängsla7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanordna; hålla <hold a meeting>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanse; ha, hysahold an opinion ha en uppfattninghold sth against sb lägga ngn ngt till last
[həʊld] (held held)
verb (med adv. o. prep.)hold backhålla tillbaka, hejdahålla inne med <hold back information>hold onhålla fast, hålla sig fast, hålla på plats, hålla i sig <to i, vid> <hold on to the rope>hold on! vänta ett tag!hold outhålla ut (fram), räcka framhålla ut, hålla ståndräcka <will the food hold out?>hold togetherhålla ihop, hålla sammanhold uphålla (räcka, sträcka) upphold up to ridicule göra till ett åtlöjehålla uppe, stödjauppehålla, försena <be held up by fog>, hejda, stanna <hold up the traffic>
[həʊld]substtag, grepp, fästecatch hold of el. lay hold of ta tag i, gripa tag ihave a hold on ha en hållhake påvid brottning grepp; vid boxning fasthållningno holds barred alla grepp är tillåtnakeep sth on hold lägga ngt på is
quarter [ˈkwɔ:tə]substfjärdedela quarter of a century ett kvartssekela quarter of an hour en kvart, en kvarts timmea quarter past ten el. amer. a quarter after ten kvart över tioa quarter to ten el. amer. a quarter of ten kvart i tiokvartalmått el. ungefär ett hekto <a quarter of sweets>amer. 25 centkvarter <a slum quarter>hållhear sth from a reliable quarter höra ngt från säkert hållin high quarters på högre ortin some quarters på sina hållpl. quarters logi, bostad; spec. mil. kvarter, förläggningtake up one’s quarters inkvartera sig
[ˈkwɔ:tə]verbdela i fyra delarmil. inkvartera <on sb, with sb hos ngn>
run [rʌn] (ran run el. running)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasspringa, löparun errands springa ärenden <for åt, för>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaspolit. m.m. ställa upp, kandidera <for till>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasglida, löpa, rulla, köra4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom t.ex. maskin , vara i gång, vara påleave the engine running låta motorn gå på tomgång5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknas, köra <the buses run every five minutes>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom t.ex. färg fälla <these colours won’t run>; flyta ut, flyta omkring7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasrinna, droppa <your nose is running>, flyta, flöda; om sår vätska sig, vara sig8run dry torka ut, sina utrun high a) om tidvatten, pris m.m. stiga högt b) om t.ex. känslor svallarun low ta slut, tryta <supplies are running low>9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslöpa, gälla <the contract runs for three years>10skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaspågå, the play ran for six months pjäsen gick i sex månader11skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslyda, låtait runs as follows det lyder som följer12my stocking has run det har gått en maska på min strumpa13skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasspringa i kapp med <I ran him to the corner>14skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdriva <run a business>; leda, styra <run a country>; sköta, förestårun a course hålla en kurs15skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasköra, skjutsa <I’ll run you home in my car>16skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslåta glida, dra, fara med, köra <run one’s fingers through one’s hair>17skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla (sätta) i gångrun a film visa en filmrun a tape spela ett band18skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasköra med, sätta in <run extra buses>19skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslåta rinna, tappa <run water into a bath-tub>20a car that is expensive to run en bil som är dyr i driftrun a temperature vard. ha feber
[rʌn] (ran run el. running)
verb (med adv. o. prep.)run aboutspringa (löpa, fara) omkringrun acrossgå (löpa) tvärs överstöta på, träffa pårun againststöta 'på, träffa på, stöta ihop medrusa emotsport. m.m. tävla (springa) mot; ställa upp motrun agroundgå (segla) på grundrun along!vard. i väg med dig!run awayspringa i väg (bort); rymmarun downspringa (löpa, fara, rinna) ner (nedför)feel run down känna sig trött och nereta slut, köra slut påthe battery has run down batteriet är slutköra över, köra ner i trafikentala illa om, racka ner pårun forspringa till, springa efterrun for it vard. skynda sig, springa fortrun for one’s life springa för livetpolit. m.m. ställa upp som, kandidera till <run for president>run inrusa init runs in the family det ligger i släktenköra in <run in a new car, run in an engine>running in om bil under inkörningrun intoköra 'på (in i, emot), rusa in i (emot)stöta 'på, träffa påråka in i, stöta på; försätta i <it ran him into difficulties>run into debt råka i skuldrun offspringa sin vägtrycka; köra, dra <run off fifty copies>köra, spela <run off a tape>run ongå 'på, springa vidare, köra vidarefortsätta, löpa vidaregå på, drivas med <run on petrol>run outspringa ut, löpa utlöpa (gå) ut; hålla på att ta slut, börja sina (tryta)run overrinna över, flöda överköra överhe was run over han blev överkördrun throughgå igenom, löpa igenomgenomborra <run sb through with a sword>run toskynda till <run to his help>uppgå till; omfatta <the story runs to 5,000 words>, komma upp till (i)vard. ha råd medrun upspringa uppförskjuta i höjdenrun up a debt skaffa sig skulderom prisrun up to uppgå tillrun up against stöta på <run up against difficulties>, träffa på, råka in i
[rʌn]substlöpning, loppon the run vard. på flykt, på rymmensport., i t.ex. kricket ’run’, poängkort färda run in the car en bilturrutt, väg, rundaserie, följd, räcka <a run of misfortunes>have a good run ha framgång, gå braa run of bad luck ständig otura run of good luck ständig turin the long run i längden, på lång siktplötslig efterfrågan, ökad efterfråganthere was a run on the bank det blev rusning till banken för att få ut innestående pengarvard. fritt tillträde, tillgång <of till>maska på t.ex. strumpa
© NE Nationalencyklopedin AB