Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

head-on [som adj. ˈhedɒn, som adv. ˌhedˈɒn]adjektiv och adverbmed huvudet förehead-on collision frontalkrock
enter [ˈentə]verbgå in, komma in; gå (komma, stiga) in i; ; gå in vid <enter the army>it never entered my head (mind) det föll mig aldrig inanmäla sig, ställa uppenter a protest lämna in en protestenter oneself for el. enter one’s name for anmäla sig tillanteckna, notera <enter name on a list>
[ˈentə]verb (med adv. o. prep.)enter intogå in i, tränga in ige sig in i (på), inlåta sig i (på), öppna, inledagå in på (i) <enter into details>enter onslå in påenter on one’s duties tillträda tjänsteninlåta sig i (på), börja
split [splɪt] (split split el. splitting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassplittra, klyva, sprängasplit hairs ägna sig åt hårklyverier2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassplittras, klyvas <into i>my head is splitting det sprängvärker i huvudet på migsplit upa)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasklyva sig, dela sigsplitting the vote orsaka splittring bland väljarnab)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvard. skiljas, separera3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdela <with med>; vard. dela på bytet, dela på vinsten; dela upp, dela påsplit on vard. tjalla på ngn
[splɪt]substsplittring, sprickado the splits gå ned i spagat
shake [ʃeɪk] (shook shaken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskaka, skaka urshake oneself skaka på sigshake hands skaka handshake hands on sth ta varandra i hand på ngtshake one’s head skaka på huvudet <over, at åt>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskaka, göra upprördhe was shaken by the news han blev skakad av nyheten3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfå att skaka (skälva, darra)4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskaka, skälva, darra <with av>
[ʃeɪk]substskakning; skälvning, darrninggive it a good shake! skaka om ordentligt!
levelˈlevlsubstnivå, plan; höjd; ytathe lecture was above my level föreläsningen låg över min horisonton a level with i nivå (höjd) med, i jämnhöjd medvard.on the level ärligt sagthe’s on the level han är justvattenpass
ˈlevladjektivjämn, slät, planvågrät; på samma plan <with som>, i jämnhöjd, jämställd <with med>; jämnlevel crossing plankorsning; järnvägskorsning i plana level teaspoonful en struken teskeddo one’s level best göra sitt allra bästadraw level komma jämsides med varandrakeep level with hålla jämna steg medkeep a level head hålla huvudet kallt
ˈlevl (-ll-, amer. -l-)verbjämna <level a road>; jämna utlevel with (to) the ground jämna med marken, raserarikta <at, against mot>
water [ˈwɔ:tə]substvattenpl. waters a) vatten, vattenmassor b) farvatten <in British waters>body of water vattenmassatable water bordsvattenwater on the knee med. vatten i knätspend money like water ösa ut pengardrink the waters el. take the waters dricka brunnpass water kasta vatten, urineratake in water ta in vatten, läckakeep one’s head above water hålla sig flytande
[ˈwɔ:tə]verbvattna, bevattnawater down a) spä, spä ut b) göra urvattnadwatered down utspädd, urvattnadvattra <watered silk>vattna sig, vattnasit made his mouth water det vattnades i munnen på honomrinna, tåras <the smoke made my eyes water>
keep [ki:p] (kept kept)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla, behålla, hålla kvarkeep alive hålla vid livkeep sb company hålla ngn sällskapkeep one’s head behålla fattningenI won’t keep you long jag ska inte uppehålla dig längekeep sb waiting låta ngn vänta2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförvara; bevara <keep a secret>keep goal stå i mål3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasäga, hålla sig med <keep a car>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasunderhålla, försörja5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasföra <keep a diary>, sköta <keep accounts>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla sig <keep awake, keep silent>how are you keeping? hur står det till?7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå sig, hålla sig <will the meat keep?>8keep straight on fortsätta rakt framkeep left! håll (kör, gå) till vänster!9keep doing sth el. keep on doing sth fortsätta att göra ngtkeep moving! rör på er!she keeps on talking hon bara pratar och pratar
[ki:p] (kept kept)
verb (med adv. o. prep.)keep at itligga i, inte ge uppkeep fromavhålla fråndölja förkeep sb from doing sth hindra ngn från att göra ngtkeep offhålla på avståndkeep off the grass! beträd ej gräsmattan!keep off a subject undvika ett ämnekeep onfortsätta med, hålla i sig <if the rain keeps on>inte ta av sig <keep one’s hat on>keep on at vard. tjata påkeep outhålla ute, stänga ute <of från>keep out of sb’s way undvika ngnkeep tohålla sig till, hålla fast vid <keep to one’s plans>; stå fast vid <keep to one’s promise>keep sth to oneself hålla ngt för sig själv, tiga med ngtkeep oneself to oneself hålla sig för sig självkeep to the right! håll till höger!keep underhålla nere, kuvakeep uphålla uppe, fortsätta med, hålla vid liv <keep up a conversation>keep it up fortsätta, hänga i, inte ge tapptkeep up with hålla jämna steg med
[ki:p]substuppehälle <earn one’s keep>for keeps vard. för alltid, för gott
throw [θrəʊ] (threw thrown)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta, slunga, slänga; störta <throw oneself into>throw oneself on sb kasta sig över ngnthrow one’s arms round sb slå armarna om ngn2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta av <the horse threw its rider>; kasta omkull <he threw his opponent>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbygga, slå <throw a bridge across a river>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. ställa till, hathrow a party for sb ställa till med fest för ngn
[θrəʊ] (threw thrown)
verb (med adv. o. prep.)throw aboutthrow awaykasta bort, hälla bortit is labour thrown away det är bortkastad mödathrow inkasta inyou get that thrown in man får det på köpetfotb. göra inkastthrow offkasta av, kasta bort; kasta av sig <he threw off his coat>bli av med, bli kvittI can’t throw off this cold jag blir inte kvitt den här förkylningenthrow outkasta ut, köra ut, köra bortthrow sb out of work göra ngn arbetslössända ut <throw out light>, utstråla <throw out heat>kasta fram, komma med <throw out a remark>throw overavvisa, överge, ge upp <throw over a plan>göra slut med, ge på båten <she threw over her boyfriend>throw upkasta upp, slänga upplyfta, höja <she threw up her head>kräkas upp, kasta upp, kräkasge upp, sluta <throw up one’s job>
[θrəʊ]substkaststake everything on one throw sätta allt på ett kort, sätta allt på ett bräde
turn [tɜ:n]verbvända, vända på <turn one’s head>; vända sigturn one’s back on sb vända ngn ryggenturn the other cheek vända andra kinden tillturn one’s hand to ägna sig åtthe very thought of food turns my stomach blotta tanken på mat kommer det att vända sig i magen på migit makes my stomach turn det vänder sig i magen på migleft turn! vänster om!right turn! höger om!vrida, vrida på, vrida om <turn the key in the lock>; skruva, snurra, skruva på, vevaturn sb’s head stiga ngn åt huvudetsvänga, snurra, svänga runt, snurra runtturn on one’s heel svänga om på klackenvika om, vända om, svänga runt <turn a corner>turn to the right el. turn right ta av till höger, svänga åt högerturn into förvandla till, göra om tillturn into el. turn to bli till <the water had turned into ice>, förvandlas till, övergå till (i)komma att surna <hot weather turns milk>; bli sur, surna <the milk has turned>fylla århe has turned fifty han har fyllt femtioit has just turned three klockan är lite över trebli <turn pale, turn sour>visa bort, köra bort <turn sb from one’s door>turn loose släppa loss (ut) <turn the cattle loose>
[tɜ:n]verb [tɜ:n]substvändning, vridning; svängning, sväng <left turn>; varvdone to a turn lagom stekt, lagom koktsväng <a turn to the left>, krokat every turn vid varje steg, vart man vänder sigförändringa turn for the worse en vändning till det sämrehis health took a turn for the worse hans hälsa försämradesthe turn of the century sekelskiftetturit’s my turn det är min turtake turns in doing sth el. take it in turns to do sth turas om att göra ngtin turni tur och ordning, växelvisi sin tur, återigen <and this, in turn, means…>speak out of turntala när man inte står i turuttala sig taktlösttake a turn at hjälpa till ett tag medtjänstone good turn deserves another ordspr. den ena tjänsten är den andra värddo sb a good turn göra ngn en stor tjänsta bad turn en otjänst, en björntjänstläggningturn of mind sinnelag; tänkesättliten turtake a turn round the garden ta en sväng runt tomtennummer på t.ex. varietévard. chockit gave me a terrible turn jag blev alldeles chockad (med adv. o. prep.)about turnturn againstvända sig motturn asidegå åt sidan, stiga åt sidan, dra sig åt sidan; vända sig bortturn awayvända sig bort; vrida bort, vända bort <turn one’s head away>avvisa <many spectators were turned away>turn backvända tillbaka, vända om, återvända, komma tillbakathere is no turning back det finns ingen återvändoturn downvika nerskruva ner <turn down the radio>avslå, avvisa, förkasta <turn down an offer>turn offvrida av, stänga av <turn off the radio>turn off the light släckavika av, ta av <turn off to the left>vard. stöta, beröra illa <his manner turns me off>, avskräckaturn sb off sth få ngn att tappa lusten för ngtturn onvrida på, sätta på <turn on the radio>turn on the light tändavända sig mot, gå lös på <the dog turned on his master>; ge sig påvard.he turns me on jag tänder på honomturn outvika utåt, vända utåt, vara vänd utåtsläcka <turn out the light>framställa, tillverka <the factory turns out 5,000 cars a week>kasta ut, köra ut; köra bortturn out one’s pockets tömma fickornamöta upp, ställa upp <everybody turned out to greet him>turn out to a man gå man ur huseutfalla, sluta <I don’t know how it will turn out>turn out well slå väl uthe turned out to be el. it turned out that he was han visade sig varaturn overvända; vända sigturn over the page vända bladetplease turn over! var god vänd!stjälpa omkull, välta omkullhand. omsätta <they turn over £9,000 a week>turn roundvända; vrida på, vända på; vända sig omsvänga runt, vrida runthis head turned round det snurrade i huvudet på honomturn tovända sig mot; vända sig till <turn to sb for help>turn to page 10 slå upp sidan 10the conversation turned to politics samtalet kom in på politikturn upvika (slå, fälla, vända) upp; vika (vända, böja) sig uppåtskruva upp <turn up the radio>dyka upp <he has not turned up yet, I expect something to turn up>, komma till rätta, infinna sig
mind [maɪnd]substsinne, själ; förståndhave an open mind vara öppen för nya idéerpresence of mind sinnesnärvarokeep one’s mind on koncentrera sig påin mind and body till kropp och själin one’s right mind el. of a sound mind vid sina sinnens fulla brukin one’s mind’s eye för sitt inre ögathat was a weight (load) off my mind en sten föll från mitt bröstget sth off one’s mind få ngt ur tankarnahave sth on one’s mind ha ngt på hjärtatwhat have you got on your mind? vad har du på hjärtat?have a th at the back of one’s mind ha ngt ständigt i tankarnabe out of one’s mind vara från sina sinnenchange one’s mind ändra mening, ändra åsiktgive sb a piece of one’s mind säga ngn sin mening rent utread sb’s mind läsa ngns tankarto my mind enligt min meninglust, böjelsehave a good (great) mind to ha god lust atthave half a mind to nästan ha lust attknow one’s own mind veta vad man villmake up one’s mind besluta sig, bestämma sigbe in two minds vara villrådigminnebear sth in mind ha ngt i minnetit must be borne in mind that man får inte glömma atthe puts me in mind of han påminner mig ompersons ande, hjärnagreat minds snillensmall minds trångsynta människor
[maɪnd]verbge akt påmind! akta dig!, se upp!mind you are in time! se till att du kommer i tid!mind you don’t fall! akta dig så att du inte faller!mind your head! akta huvudet!mind what you are doing! se dig för!se efter, sköta om, passa <mind children>mind your own business! vard. sköt du ditt!bry sig om, tänka påI don’t mind… jag bryr mig inte om…; jag har inget emot…I don’t mind if I do tack gärnado you mind if I smoke el. do you mind my smoking? har du något emot att jag röker?I don’t mind gärna för mig, det har jag inget emotwould you mind shutting the window? vill du vara snäll och stänga fönstret?
© NE Nationalencyklopedin AB