Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hard [hɑ:d]adjektivhård, fasthard cash reda pengar, kontanterhård, häftig <a hard fight>hard labour jur. straffarbetesvår <a hard question>be hard of hearing höra dåligtbe hard up vard. ha ont om pengarom person hård, känslolös; sträng; om klimat sträng, hård, svårhard lines el. hard luck vard. oturbe hard on sb vara hård (sträng) mot ngntunghard drugs tung narkotikahard liquor sprit, starksprit
[hɑ:d]adverbhårt, häftigt, kraftigt <it’s raining hard>flitigt <work hard>be hard done by vara illa behandlad
nail [neɪl]substnagelspikas hard as nails vard. stenhård, obevekligon the nail a) vard. på stubben <pay on the nail> b) amer. helt korrekt, exakt
[neɪl]verbspika, spika fastnail down spika igen, spika tillnail sb down ställa ngn mot väggenvard. sätta fast <nail a thief>; sätta dit <I’ll nail him>
wood [wʊd]substträ, ved; träslag <teak is a hard wood>touch wood! el. amer. knock on wood! ta i trä!woodpl. woods liten skog <go for a walk in the woods>you cannot see the wood for the trees man ser inte skogen för bara tränbe out of the wood (the woods) vara ur knipan, ha klarat krisen
luck [lʌk]substlycka, turany luck? lyckades det?bad luck oturgood luck lycka, turgood luck! lycka till!hard luck el. tough luck vard. otur <on sb för ngn>just my luck! iron. det är min vanliga tur!the best of luck! lycka till!
hit [hɪt] (hit hit el. hitting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå till; slå <at mot>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasköra, stöta mot, köra på <the car hit a tree>, träffahit and run smita om bilförarehit on el. hit upon komma (hitta) på3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdrabba <feel hit, feel oneself hit>be hard hit drabbas hårt
[hɪt] (hit hit el. hitting)
verb (med adv. o. prep.)hit backslå tillbakahit it offkomma bra överenshit outslå vilt omkring sighit onkomma på, hitta på
[hɪt]substslag, stötträffdirect hit fullträffsuccé; schlager
press [pres]substtryckning, press, tryckat the press of a button när man trycker på en knapppress <a hydraulic press>pressande, pressning av t.ex. klädertryckpress; tryckeri, tidningspress
[pres]verbpressa <press one’s trousers>; trycka <press sb’s hand>; krama, klämmapress the button trycka på knappenpressa, försöka tvinga <press sb to do sth>ansätta <be hard pressed>be pressed for ha ont om <be pressed for time>pressa, trycka <on >press for yrka på <press for higher wages>press on el. press forward pressa på, tränga sig fram, skynda framåt
wear [weə] (wore worn)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha på sig, vara klädd i, ha, bärashe always wears blue hon klär sig alltid i blåttwear a beard ha skäggwear one’s hair long ha långt hårwear lipstick använda läppstiftwear a ring ha ringwear spectacles använda glasögonwear one’s years well el. wear one’s age well bära sina år med hederthis coat has not been worn den här rocken är inte använd2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnöta på, slita på <hard use has worn the gloves>; trampa upp, köra upp <wear a path across the field>wear a hole in nöta hål på (i), slita hål på (i)3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnötas, slitas, bli nöttwear thin a) bli tunnsliten b) börja bli genomskinlig <his excuses are wearing thin> c) börja ta slut <my patience wore thin>4wear on sb gå ngn på nerverna5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla <this material will wear for years>; stå sigwear well hålla bra; vara väl bibehållen <she wears well>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. hålla streckthe argument won’t wear argumentet håller inte
[weə] (wore worn)
verb (med adv. o. prep.)wear downnöta ut, slita ut, nötas ut, slitas utworn down nedsliten, utnötttrötta ut <he wears me down>bryta ned, övervinna <wear down the enemy’s resistance>wear offnöta av, nöta bort, nötas av, nötas bortgå över, gå bort <his fatigue had worn off>; minska, avta <the effect wore off>wear onom t.ex. tid lida, framskrida <as the winter wore on>wear outslita ut, nöta ut, slitas ut, nötas utbe worn out vara utarbetad, vara slut
[weə]substbrukclothes for everyday wear kläder för vardagsbrukklädermen’s wear herrkläder, herrkonfektionnötning, slitningwear el. wear and tear slitage, förslitningfair wear and tear normalt slitageshow signs of wear börja se sliten utstand any amount of wear tåla omild behandlingbe the worse for wear vara sliten, vara illa medfaren
1 line [laɪn]substlinjelina; metrevklädstreckelektr. el. tele. ledningstand in line spec. amer. stå i kö, köalänga, räcka, filrad <page 10 line 5>drop me a line skriv några raderversradteat.vanligen pl. lines replik <the actor had forgotten his lines>, roll <he knew his lines>släktgren, led; ättfack, bransch <what line is he in?>saving is not in my line att spara ligger inte för mighand. vara, sortiment <a cheap line in hats>diverse fraser och uttryck:line of action förfaringssättline of business affärsgren, branschline of goods varuslagbe in line with ligga helt i linje medare you still on the line? är du kvar i telefon?bring sth into line with bringa ngt i överensstämmelse meddraw the line at a) dra gränsen vid, säga stopp b) inte vilja gå med påline engaged el. amer.line busy tele. upptaget!fall into line mil. falla in i ledethold the line, please! tele. var god och vänta!take a strong line el. take a hard line uppträda bestämt
[laɪn]verblinjeraline el. line up rada upp; mil. ställa upp på linjeline up köa, ställa upp sigstå utefter, kanta <people lined the streets>göra rynkig, fåra t.ex. pannan
work [wɜ:k]substarbete, jobb, uppgift <that is his life’s work>work experience arbetserfarenhet, verkall work and no play makes Jack a dull boy bara arbete gör ingen gladgood work! fint!, bra gjort!it was hard work getting there det var jobbigt att komma ditthat was quick work det gick undana job of work ett arbete <he always does a fine job of work>a piece of worka)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasett arbete, en prestationb)   he is a nasty piece of work vard. han är en ful fiskI had my work cut out to finish the dictionary jag hade fullt sjå med att få ordboken färdighe has done great work for his country han har gjort stora insatser för sitt landmany hands make light work ordspr. ju fler som hjälper till, dess lättare går detmake quick work of klara av kvicktmake short work of göra processen kort medstop work a) sluta arbeta b) lägga ner arbetetat work a) på arbetet <don’t phone him at work> b) i arbete, i drift, i gång <we saw the machine at work>be at work on arbeta på, hålla på medout of work utan arbete, arbetslösbe thrown out of work bli arbetslösset to work at sth ta itu med ngtverk <the works of Shakespeare>, arbetea work of art ett konstverka new work on modern art ett nytt arbete om modern konstworks fabrik <a new works>, bruk, verkpl. works verk, mekanismpublic works offentliga arbeten
[wɜ:k] (worked worked, i betydelse 4 o. 6 wrought wrought)
verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasarbeta, jobba, verka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfungera, funka <the pump works>, arbeta, <it works smoothly>, drivas <this machine works by electricity>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslyckas, fungera, klaffa, funka <will this new plan work?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmanövrera, hantera; driva <this machine is worked by electricity>work sb to death låta ngn arbeta ihjäl sigwork oneself to death arbeta ihjäl sig5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasåstadkomma <time had wrought great changes>, vålla, orsaka6work one’s way arbeta sig framwork one’s way el. work one’s way up arbeta sig upp
[wɜ:k] (worked worked)
verb (med adv. o. prep.)work againstarbeta emot, motarbetawe are working against time det är en kapplöpning med tidenwork atarbeta på, arbeta medwork awayarbeta vidare <at, on >, arbeta undan, jobba påwork forarbeta för, arbeta åt <work for sb>work for one’s exam arbeta på sin examenwork freeslita sig loss, lossnawork loosesläppa, lossna <the screw has worked loose>work onarbeta på, arbeta medpåverka, bearbeta, spela på <work on sb’s feelings>work oututarbeta <work out a plan, work out a scheme>, utforma, arbeta framräkna ut, räkna fram; lösa <work out a problem>, tydautvecklas, <let us see how it works out>; lyckas <he hoped the plan would work out>it may work out all right det kommer nog att gå brathese things work themselves out sådant brukar ordna sigwork out at uppgå till, gå på <the total works out at £10>work overwork towardsarbeta för <work towards a peaceful settlement>work uparbeta upp, driva upp <work up a business>bearbeta, förädla, arbeta uppwork oneself up hetsa upp sig, jaga upp sigperf. p. worked up upphetsad, upprördget all worked up over nothing hetsa upp sig för ingenting
time [taɪm]substtid; tiden <time will show who is right>time, please! på t.ex. pub stängningsdags!the good old times den gamla goda tidenhard times hårda tider, bistra tideri förbindelse med long [: ]what a long time you have been! så länge du har varit!it will be a long time before… det dröjer länge innan…I have not been there for a long time jag har inte varit där sedan längefor a long time past el. for a long time sedan länge (med verb)time’s up! tiden är ute!it’s time for lunch det är lunchdagsthere is a time and place for everything allting har sin tidthere are times when I wonder… ibland undrar jag…what is the time? hur mycket är klockan?find (get) time to do sth hinna med ngthave the time el. have time ha tid, hinnahave a good time el. have a nice time ha roligt, ha det trevligthave time on one’s hands ha gott om tidkeep time a) hålla tider, hålla tiden, vara punktlig b) ta tid med stoppur c) hålla taktenkeep good time el. keep time om klocka gå rättkeep bad time om klocka gå feltake one’s time ta god tid på sig <about sth till ngt>take your time! ta god tid på dig!, ingen brådska!tell the time kunna klockancan you tell me the right time? kan du säga mig vad klockan är?you don’t waste much time, do you? du är snabb, du! (med vissa pron.)they were laughing all the time de skrattade hela tidenat all times alltidany time när som helst; vard. alla gångerevery time! vard. så klart!; alla gånger!I’ve got no time for vard. jag har ingenting till övers förat no time inte någon gångin less than no time el. in no time på nolltidat the same time a) vid samma tidpunkt, samtidigt b) å andra sidan, samtidigtfor some time en längre tidfor some time yet än på ett bra tagby that time vid det laget, ; till dessthis time last year i fjol vid den här tidenby this time vid det här lagetwhat time is it? el. what’s the time? hur mycket är klockan? (i olika prepositionsuttryck)about time too! det var minsann på tiden!against time i kapp med tidena race against time en kapplöpning med tidenat one time a) en gång i tiden b) på en (samma) gångat the time vid det tillfället, vid den tiden <he was only a boy at the time>at times tidvis, emellanåtat my time of life vid min ålderat different times vid olika tidpunkterby the time när, , vid den tid dåfor the time being för närvarande, tills vidarefrom time to time då och då, emellanåtin time med tiden <in time he’ll understand>just in time el. in time precis lagom, precis i tid <come in time for dinner>in a week’s time om en veckaall of the time hela tidenfor the sake of old times för gammal vänskaps skullon time i tid, precis, punktlig, punktligtonce upon a time there was… det var en gång…gång <the first time I saw her>five times four is twenty fem gånger fyra är tjugotime after time el. time and again gång på gångmany a time mången gång, många gångerone more time vard. en gång tilltwo or three times ett par tre gånger, några gångerone at a time en åt gången, en i sändermusik. takt, tempo; taktarttime signature taktbeteckningbeat time slå takt, slå taktenbeat time with one’s foot el. beat time with one’s feet stampa taktenkeep time hålla takten
[taɪm]verbvälja tiden för, tajma, avpassata tid på <time a runner>, ta tid vid <time a race>, tajma
© NE Nationalencyklopedin AB