Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hand [hænd]substhandwin hands down vinna med lätthethands off! bort med tassarna!hands up! a) upp med händerna! b) räck upp en hand!wait on sb hand and foot passa upp på ngnget the upper hand få (ta) övertagetchange hands övergå i andra händergive sb a hand ge ngn ett handtag, hjälpa ngnhave a hand in sth vara inblandad i ngtclose at hand el. near at hand a) till hands b) nära föreståendeby hand för hand <done by hand>in hand a) till sitt förfogande <have money in hand> b) som man håller på med <the job in hand>a game in hand en match mindre speladtake sth in hand ta hand om ngtplay into sb’s hands spela i händerna på ngnoff hand på rak armget sth off one’s hands slippa ifrån ngton hand till handsout of hand ur kontroll, oregerlig <the children are getting out of hand>visare på ur <second hand>on one hand…on the other hand el. on the one hand…on the other hand å ena sidan…å andra sidanlearn sth at first hand få veta ngt i första handperson arbetare, man <how many hands are employed?>a bad hand at dålig ia good hand at duktig ihandstil <a legible hand>vard. applådergive sb a big hand ge ngn en stor applåd
[hænd]verbräcka, lämna, ge <sth to sb>
[hænd]verb (med adv. o. prep.)hand downlämna i arv, låta gå i arvhand inlämna inhand onskicka vidare, låta gå vidarehand outdela ut, lämna ifrån sighand over toöverlåta åt (till), överlämna åt (till)
shake [ʃeɪk] (shook shaken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskaka, skaka urshake oneself skaka på sigshake hands skaka handshake hands on sth ta varandra i hand på ngtshake one’s head skaka på huvudet <over, at åt>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskaka, göra upprördhe was shaken by the news han blev skakad av nyheten3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfå att skaka (skälva, darra)4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskaka, skälva, darra <with av>
[ʃeɪk]substskakning; skälvning, darrninggive it a good shake! skaka om ordentligt!
show [ʃəʊ] (showed shown)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisa, visa fram, visa upp <show one’s passport>show one’s hand bekänna färgthat just shows you! vard. där ser du!that’ll show them! vard. då ska dom få se!2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisa sig, synas, vara (bli) synlig3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisa; följa <show sb to the door>show sb the door visa ngn på dörren4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaspåvisa, bevisa <we have shown that the story is false>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisas, spelas, <the film is showing at the Grand>
[ʃəʊ] (showed shown)
verb (med adv. o. prep.)show offvisa upp, vilja briljera (skryta) medskryta, göra sig tillshow upvisa uppavslöja <show up a fraud>synas tydligt, framträdavard. visa sig, dyka upp
[ʃəʊ]substutställning <flower show>; uppvisning <fashion show>; teaterföreställning, revy, showa show of hands handuppräckninggood show! bravo!, fint!give the show away avslöja alltihopput up a good show göra mycket bra ifrån sigbe on show vara utställd, kunna besesrun the show basa för det helaståt, prål
2 stick [stɪk] (stuck stuck)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassticka, köra <stick a fork into a potato>; stoppa <stick one’s hands into one’s pockets>; sätta, ställa, lägga <you can stick it anywhere you like>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasklistra, klistra upp, fästa, limma faststick no bills! affischering förbjuden!stick a stamp on a letter sätta ett frimärke på ett brev3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. stå ut med, tåla <I can’t stick that fellow!>4I got stuck vard. jag blev ställd, jag körde fastbe stuck for sakna, plötsligt stå där utanbe stuck with vard. få på halsen, få dras med5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassitta fast, fastna <the key stuck in the lock>, sätta sig fast <the door has stuck>, kärva6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasklibba fast7stick around vard. dröja kvar, stanna kvar
[stɪk] (stuck stuck)
verb (med adv. o. prep.)stick atvard. hålla på med, ligga i med <stick at one’s work>stick at nothing inte sky några medelstick by sbvard. vara lojal mot ngnstick outräcka ut <stick one’s tongue out>, sticka ut; skjuta ut; puta uthålla ut, härda utit sticks out a mile vard. det syns lång vägstick out for higher wages envist hålla fast vid sina krav på högre lönstick tohålla sig till <stick to the point, stick to the truth>stick to one’s promise el. stick to one’s word hålla sitt löftestick togethervard. hålla ihopstick upsticka upp, skjuta uppstick up for vard. försvara, ta i försvar, stödja <stick up for a friend>
work [wɜ:k]substarbete, jobb, uppgift <that is his life’s work>work experience arbetserfarenhet, verkall work and no play makes Jack a dull boy bara arbete gör ingen gladgood work! fint!, bra gjort!it was hard work getting there det var jobbigt att komma ditthat was quick work det gick undana job of work ett arbete <he always does a fine job of work>a piece of worka)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasett arbete, en prestationb)   he is a nasty piece of work vard. han är en ful fiskI had my work cut out to finish the dictionary jag hade fullt sjå med att få ordboken färdighe has done great work for his country han har gjort stora insatser för sitt landmany hands make light work ordspr. ju fler som hjälper till, dess lättare går detmake quick work of klara av kvicktmake short work of göra processen kort medstop work a) sluta arbeta b) lägga ner arbetetat work a) på arbetet <don’t phone him at work> b) i arbete, i drift, i gång <we saw the machine at work>be at work on arbeta på, hålla på medout of work utan arbete, arbetslösbe thrown out of work bli arbetslösset to work at sth ta itu med ngtverk <the works of Shakespeare>, arbetea work of art ett konstverka new work on modern art ett nytt arbete om modern konstworks fabrik <a new works>, bruk, verkpl. works verk, mekanismpublic works offentliga arbeten
[wɜ:k] (worked worked, i betydelse 4 o. 6 wrought wrought)
verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasarbeta, jobba, verka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfungera, funka <the pump works>, arbeta, <it works smoothly>, drivas <this machine works by electricity>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslyckas, fungera, klaffa, funka <will this new plan work?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmanövrera, hantera; driva <this machine is worked by electricity>work sb to death låta ngn arbeta ihjäl sigwork oneself to death arbeta ihjäl sig5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasåstadkomma <time had wrought great changes>, vålla, orsaka6work one’s way arbeta sig framwork one’s way el. work one’s way up arbeta sig upp
[wɜ:k] (worked worked)
verb (med adv. o. prep.)work againstarbeta emot, motarbetawe are working against time det är en kapplöpning med tidenwork atarbeta på, arbeta medwork awayarbeta vidare <at, on >, arbeta undan, jobba påwork forarbeta för, arbeta åt <work for sb>work for one’s exam arbeta på sin examenwork freeslita sig loss, lossnawork loosesläppa, lossna <the screw has worked loose>work onarbeta på, arbeta medpåverka, bearbeta, spela på <work on sb’s feelings>work oututarbeta <work out a plan, work out a scheme>, utforma, arbeta framräkna ut, räkna fram; lösa <work out a problem>, tydautvecklas, <let us see how it works out>; lyckas <he hoped the plan would work out>it may work out all right det kommer nog att gå brathese things work themselves out sådant brukar ordna sigwork out at uppgå till, gå på <the total works out at £10>work overwork towardsarbeta för <work towards a peaceful settlement>work uparbeta upp, driva upp <work up a business>bearbeta, förädla, arbeta uppwork oneself up hetsa upp sig, jaga upp sigperf. p. worked up upphetsad, upprördget all worked up over nothing hetsa upp sig för ingenting
time [taɪm]substtid; tiden <time will show who is right>time, please! på t.ex. pub stängningsdags!the good old times den gamla goda tidenhard times hårda tider, bistra tideri förbindelse med long [: ]what a long time you have been! så länge du har varit!it will be a long time before… det dröjer länge innan…I have not been there for a long time jag har inte varit där sedan längefor a long time past el. for a long time sedan länge (med verb)time’s up! tiden är ute!it’s time for lunch det är lunchdagsthere is a time and place for everything allting har sin tidthere are times when I wonder… ibland undrar jag…what is the time? hur mycket är klockan?find (get) time to do sth hinna med ngthave the time el. have time ha tid, hinnahave a good time el. have a nice time ha roligt, ha det trevligthave time on one’s hands ha gott om tidkeep time a) hålla tider, hålla tiden, vara punktlig b) ta tid med stoppur c) hålla taktenkeep good time el. keep time om klocka gå rättkeep bad time om klocka gå feltake one’s time ta god tid på sig <about sth till ngt>take your time! ta god tid på dig!, ingen brådska!tell the time kunna klockancan you tell me the right time? kan du säga mig vad klockan är?you don’t waste much time, do you? du är snabb, du! (med vissa pron.)they were laughing all the time de skrattade hela tidenat all times alltidany time när som helst; vard. alla gångerevery time! vard. så klart!; alla gånger!I’ve got no time for vard. jag har ingenting till övers förat no time inte någon gångin less than no time el. in no time på nolltidat the same time a) vid samma tidpunkt, samtidigt b) å andra sidan, samtidigtfor some time en längre tidfor some time yet än på ett bra tagby that time vid det laget, ; till dessthis time last year i fjol vid den här tidenby this time vid det här lagetwhat time is it? el. what’s the time? hur mycket är klockan? (i olika prepositionsuttryck)about time too! det var minsann på tiden!against time i kapp med tidena race against time en kapplöpning med tidenat one time a) en gång i tiden b) på en (samma) gångat the time vid det tillfället, vid den tiden <he was only a boy at the time>at times tidvis, emellanåtat my time of life vid min ålderat different times vid olika tidpunkterby the time när, , vid den tid dåfor the time being för närvarande, tills vidarefrom time to time då och då, emellanåtin time med tiden <in time he’ll understand>just in time el. in time precis lagom, precis i tid <come in time for dinner>in a week’s time om en veckaall of the time hela tidenfor the sake of old times för gammal vänskaps skullon time i tid, precis, punktlig, punktligtonce upon a time there was… det var en gång…gång <the first time I saw her>five times four is twenty fem gånger fyra är tjugotime after time el. time and again gång på gångmany a time mången gång, många gångerone more time vard. en gång tilltwo or three times ett par tre gånger, några gångerone at a time en åt gången, en i sändermusik. takt, tempo; taktarttime signature taktbeteckningbeat time slå takt, slå taktenbeat time with one’s foot el. beat time with one’s feet stampa taktenkeep time hålla takten
[taɪm]verbvälja tiden för, tajma, avpassata tid på <time a runner>, ta tid vid <time a race>, tajma
© NE Nationalencyklopedin AB