Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

guilty [ˈgɪltɪ]adjektivskyldigguilty of murder skyldig till mordfind sb guilty förklara ngn skyldigplead guilty erkänna sig skyldigskuldmedveten <a guilty look>a guilty conscience dåligt samvete
plead [pli:d]verbjur.el.allm.plädera, talaplead with sb vädja till ngnplead guilty erkännaplead not guilty neka till brottet
plea [pli:]substförsvar, ursäkton the plea of ill health med åberopande av dålig hälsavädjanplea for mercy vädjan om nådjur., parts påstående; svaromålplea of guilty erkännandeplea of not guilty nekandeput in a plea of not guilty neka till brottet
verdict [ˈvɜ:dɪkt]substjurys utslagverdict of acquittal friande dombring in a verdict el. return a verdict fälla utslag, avge domthe jury brought in a verdict of guilty juryns utslag lydde på skyldig
find [faɪnd] (found found)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfinna, hitta, påträffa; se, upptäckabe found finnas, påträffas2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskaffa <find sb work>find one’s way el. find the way leta sig fram, hitta vägen3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanse, tycka ngn (ngt) vara; inse, märka <I found that I was mistaken>4jur.find guilty förklara skyldigfind not guilty frikänna5find out a) ta reda på, söka upp, upptäcka b) tänka ut, hitta på, komma på
[faɪnd]substfynd
© NE Nationalencyklopedin AB