Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grateful [ˈgreɪtf(ʊ)l]adjektivtacksam <to (mot) sb, for (för) sth>litt. angenäm <grateful news>, behaglig, välgörande <grateful shade>; tacknämlig
sincerely [sɪnˈsɪəlɪ]adverbuppriktigt, verkligt, i sanning <sincerely grateful>Yours sincerely i brevslut Din (Er) tillgivne, med vänlig hälsning
profoundly [prəˈfaʊndlɪ]adverbdjupt etc.; jfr profound; innerligt <profoundly grateful>; ytterst <profoundly silly>; i grunden <the country changed profoundly>med. allvarligt, totalt
truly [ˈtru:lɪ]adverbsant <truly human>, verkligt <a truly beautiful picture>, riktigt <truly good>; uppriktigt <truly grateful>; verkligen <truly, she is beautiful>really and truly verkligen, faktiskt, sannerligenriktigt, exakt, precis <truly correct>i brev,Yours truly HögaktningsfulltYours very truly Med utmärkt högaktningthat won't do for yours truly skämts. det gillar inte undertecknad, det duger (räcker) inte åt en annanlitt. i sanning, sannerligen
mercy [ˈmɜ:sɪ]substantivbarmhärtighet, förbarmande; förskoning, misskund; nådpetition for mercy nådeansökanask (beg, cry) for mercy be (tigga) om nådhave mercy on (upon) sb förbarma sig över ngn, ha förbarmande med ngnbe at the mercy of sb (sth) el. be at sb's mercy el. be left to the mercy (mercies) of sb (sth) vara i ngns (ngts) våld, vara utelämnad på nåd och onåd till ngn (ngt)lycka, turpl. mercies äv. nådegåvor; glädjeämnenit is a mercy that… det är en [Guds] lycka (välsignelse) att…be thankful (grateful) for small mercies vara tacksam för litet (det lilla)
to [beton. tu:, före vokal , obeton. , före konsonant , t]preposition (se vidare under huvudorden)till uttr. riktning (äv. friare) <walk to school>
till, åt uttr. dativ <to whom did you give it?>
för <read to sb, known to sb, useful to sb>open to the public öppen för allmänhetena toast to the President! el. to the President! [en] skål för presidenten!to me it was… för mig var det…what is that to you? vad betyder det för dig?; vad angår det dig?⁅we had the compartment⁆ all to ourselves …helt för oss själva
i: a)uttr. riktning <a visit to England, go to church> b)andra fall:a quarter to six kvart i sextear to pieces slita i stycken (sönder)
: a)uttr. riktning <go to a concert>this airline runs services to London det här flygbolaget flyger på London b)andra fall:⁅there were no windows⁆ to the hut …på stugana year to the day ett år på dagen
mot, emot: a)uttr. riktning el. placering mot <with his back to the fire>hold sth [up] to the light hålla [upp] ngt mot ljuset b)efter ord uttr. bemötande o.d. <good to sb, grateful to sb, polite to sb> c) i jämförelse medvid sidan av <you are but a child to him>she made three jumps to his two hon hoppade tre gånger mot hans tvåten to one he will do it [jag håller] tio mot ett på att han gör det⁅he's quite rich now⁆ to what he used to be …mot (jämfört med) vad han varit förut
mot, åt uttr. riktning <the balcony looks to the south>
med <likeness to>engaged to förlovad medmarried to gift med
vid: a)accustom to vänja vidnot used to ovan vid b)efter ord uttr. fästande, fasthållande o.d. <tie sth to> c)knuten till:secretary to ⁅the British legation⁆ sekreterare vid…
hos: a)anställd hos:secretary to the minister sekreterare hos (till) ministern, ministerns sekreterare b)hemma hos:I have been to his house jag har varit hemma hos (hem till) honombe on a visit to sb vara på besök hos ngn
enligt, efter <to my thinking>
omtestify to vittna om; bära vittnesbörd omwhat do you say to a nice beefsteak? vad säger du om en god biff?
betecknande viss proportionalitet:thirteen to a dozen tretton på dussinet⁅his pulse was 140⁆ to the minute …i minuten
ex. på andra motsvarigheter:freeze to death frysa ihjältell sb sth to his face säga ngn ngt mitt upp (rakt) i ansiktet[here's] to you! skål!
infinitivmärkeattfristående med syftning på en föreg. inf.:⁅we didn't want to go⁆, but we had to …men vi måste [göra det]för att <he struggled to get free>to say nothing of all the other things el. not to speak of all the other things för att inte tala om allt annatin order to för attatt, för (om, över m.fl.) att <inclined (böjd) to think, anxious (angelägen) to try>i satsförkortningar: a)he wants us to try han vill att vi ska försökaI'm waiting for Bob to come jag väntar på att Bob ska komma b)he was the last to arrive han var den siste som kom⁅generations⁆ to come …som kommer, kommande (framtida)… c)you would be a fool to believe him du vore dum om du trodde honom, det vore dumt av dig att tro honom d)we don't know what to do vi vet inte vad vi ska göra e)to hear him speak you would believe that… när man hör honom [tala] skulle man tro att… f)he lived to be ninety han levde tills han blev nittio
adverbigen, till <push the door to>the door is to dörren är stängdto and fro fram och tillbaka, av och an, hit och dit
© NE Nationalencyklopedin AB