Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gotten [ˈgɒtn]perf. p. av get
ill-gotten gains [ˌɪlgɒtnˈgeɪnz]substantiv i pluralskämts. lättförtjänta pengar
gain [geɪn]transitivt verbvinna <gain experience, gain time, gain a prize>, [lyckas] skaffa sig <gain permission>, <gain speed, gain confidence, gain sympathy>, erhålla; förvärvagain 2 kilos öka (gå upp) 2 kilogain ground, se under groundthere is nothing to be gained from delaying the decision vi (jag etc.) vinner ingenting på (genom) att skjuta upp beslutet[för]tjäna <gain one's living>vinna för sin sak (över till sin sida) <äv. gain over>om klocka forta sig, dra sig före <gain a minute a day>
intransitivt verbvinna, göra vinst <by ; in i, i avseende på>; öka, gå upp <gain in weight>; tilltaom klocka forta sig, dra sig före
substantiv a) vinst i allm.; förvärv; vunnen förmån, fördel b) [snöd] vinningpl. gains vanl. affärsvinst, inkomst[er]ill-gotten gains orättfånget gods; skämts. lättförtjänta pengarökning <a gain in weight>intransitivt verbmed prep.:gain onvinna (ta in) på <gain on the other runners in a race>öka försprånget framför, dra ifrån <gain on one's pursuers>
get [get] (got gotperf. p. amer. ofta äv. gotten)transitivt verb (se äv. geto. fraser med get under better, best, ready, wind, worstm.fl.) <get permission>I've got it from him a) jag har fått den (det) av honom b) jag har hört det av honom[lyckas] få, skaffa sig <get a job>; inhämta <get information>, råka ut för <get the measles, get a shock>he'll get it! vard. han ska få [så han tiger]!get it in the neck vard. få på huden (pälsen)fånga, ; få infånga, få fram <the painter has got her expression well>få tag i, <I got her on the phone>radio. el. TV. få (ta) in <can you get France?>vard. få [fast], sätta dit <they got the murderer>, knäppa skjutavard. uppfatta <I didn't get your name>; märka <did you get that look on her face?>vard. a) sätta fast (dit)you've got me there! äv. nu är jag ställdgot you! nu har jag dig [allt]! b) ta <narcotics will get him>vard. a)it gets me ⁅how he can be so stupid⁆ jag fattar inte… b) reta, förarga <his arrogance gets me>don't let it get you ta det inte så hårt, var inte ledsen för det c) röra, göra rördthat got them det tände dom på a)have got ha b)have got to vara (bli) tvungen att, få lov attI've got to go äv. jag måste gåyou have only got to… du behöver bara…you haven't got to… du behöver inte…skaffa <get sb a job>, ordna [med] <get tickets for (åt) sb>, hämtakomma med, hinna [med] <did you get the bus?>get sb (sth) to få (förmå) ngn (ngt) att
(för tema se get)intransitivt verb (se äv. get)komma <I got home early>get there komma (ta sig) ditI got there in time jag kom (hann) fram i tidhe's not getting anywhere el. he's getting nowhere han kommer ingen vart a)get to + inf. [småningom] komma att + inf., lära sig att + inf. <I got to like him>get to be [komma att] bli <they got to be friends>be getting to + inf. börja [att] + inf. <I'm getting to like him>get to know få reda på, få veta <how did you get to know it?>, lära känna <I got to know him in 2008> b)get + pres. p. börja + inf. <get talking>get going komma i gångbli <get better, get tired>get married gifta sighow stupid can you get? hur dum får man vara egentligen?be getting börja bli <she's getting old>
(för tema se get)transitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:get aboutresa omkring, komma ut [bland folk]; vara uppe och ute om sjuklingkomma ut, sprida sig om rykteta itu med, sätta i gång med <let's get about the job>get acrossvard. gå in, gå hem <their ideas never got across to (hos) others>get sth across to sb få ngn att förstå ngtget alongse get on b)klara (reda) sig <we can't get along without money>komma vidare (framåt, längre); se vidare get on a)I must be getting along jag måste ge mig i vägget along with you! vard. ge dig i väg!; snack!get aroundvanl. amer.:se get about a)se get roundget atkomma åt, <I can't get at it>; komma över; få tag ikomma på <get at the truth>syfta på, menawhat are you getting at? vart är det du vill komma?vard. hacka på, vilja ˈåt, trakassera <he was getting at me>get awaykomma undan; rymmaget away from komma ifrån, slippa ifrån (undan)there is no getting away from the fact that… man kan inte komma ifrån att…get away with it klara sig, slippa undan; lyckas, ta hem speletget away with you! vard. äh, prat!komma i väg, ge sig av; sport. startaget backkomma (gå) tillbaka, återvändafå igen (tillbaka) <get one's money back>; skaffa igen (tillbaka) <I'll get it back>get one's own back on sb ta revansch på ngnget behindkomma (bli) efterget byklara sig <she can't get by without him>; passera, dugakomma (ta sig) förbiget downgöra nedstämd, ta (slita) på <worries get you down>don't let it get you down ta inte vid dig så hårt för detanteckna, skriva (ta) nedfå ned, få i sig <he couldn't get the medicine down>gå (komma, stiga) ned (av)get down on one's knees falla på knäget down to ta itu medget inkomma hem; komma [till jobbet]; komma, anländafå (ta) in i olika betydelser: få under tak <get in the harvest>; sätta in <get in a blow>get a word in [edgeways] få en syl i vädretkomma in, bli invald <he got in by a large majority>vard. hinna medget sb in ⁅to repair the TV⁆ få hem (skicka efter) ngn…ta sig in <I got in through the window>get in with komma ihop med, bli vän medget intostiga (komma) in i (upp på) <get into a bus>komma (sätta sig) in i <you'll soon get into the job>komma i, få på sig <get into one's clothes>råka (komma) i <get into danger>, komma in i, <get into bad habits>get sb into få (skaffa) in ngn i <get sb into a firm>sätta sig i <the pain gets into the joints>what has got into him? vad har flugit i honom?get offgå (stiga) av <he got off [the train]>; gå bort (ner) från <get off the chair>get off it! vard. äh, lägg av!; försök inte!tell sb where to get off vard. be ngn dra åt skogenget off [work] bli ledig [från arbetet]få i väg <get the children off to school>få frikänd; gå fri, bli frikänd; slippa (klara sig) undan <he got off lightly (lindrigt)>få (ta) av (upp, loss) <I can't get the lid off>lämna <they got off the subject>ge sig av, komma i vägget off to bed gå och lägga sigget off to sleep somna inget off with vard. ˈstöta påget ongå vidare, fortsätta; lyckas, ha framgång; trivashow is he getting on? hur har han det?, hur står det till med honom?; hur går det för honom?how is the work getting on? hur går det med arbetet?get on! el. get on with it! skynda (raska) på!dra jämnt, komma [bra] överens, trivas <with sb med ngn>he is easy to get on with han är lätt att umgås medfå (sätta) på <I can't get the lid on>, ta (få, sätta) på sig <I got my coat on>gå (stiga) på <he got on [the train]>; sätta sig [upp] påget on one's feet stiga (komma) upp; resa sig för att tala; bildl. komma på föttershe gets on my nerves hon går mig på nervernabe getting on el. be geting on in years (life) [börja] bli gammaltime is getting on tiden gårbe getting on for närma sig, gå mot <he is getting on for 70>get on to komma upp på (med) <she couldn't get on to the bus>; få tag i i telefon, [få] tala medget outgå (komma, stiga, ta sig, slippa) ut <of ur>, komma upp <of ur>; gå (stiga) av (ur); komma (sippra) ut <the secret got out>get out of äv. komma ifrån (ur) <get out of that habit>få fram <she got out a few words>, ta (hämta) fram <he got out a bottle of wine>; få (ta) ut (ur)get sth out of sb få (locka) ur (av) ngn ngtge ut, komma ut med <they got out an anthology>get overkomma (ta sig) över; bildl. komma över i olika betydelser; övervinna <get over one's shyness>, hämta sig från <get over an illness>, glömmaget sth over with få ngt undanstökat (avklarat)get roundkringgå <get round a law>; komma ifrån <you can't get round the fact that…>lyckas övertalashe knows how to get round him hon vet hur hon ska ta honomget round to få tillfälle till, få tid medget throughkomma (klara sig) igenom; bli färdig medkomma fram äv. i telefongå igenomhe got through [his examination] han klarade sig [i examen]the bill got through lagförslaget gick igenomgöra slut på <he got through all his money>få (driva) igenom [i] <get a bill through Parliament>get toget to sb gå ngn på nervernasätta (komma) i gång med <get [down] to work>where has it got to? vard. vart har det tagit vägen?komma [fram] till, get to bed komma i sängget togetherfå ihop, samla <get a team together>, samla (plocka) ihop <get your things together>; skaffa ihopsamlas, träffas <let's get together sometime>get it together få det [hela] att funka, lyckas med det hela; vard. få ihop det ha ett förhållandeget upgå (stiga) upp <get up early in the morning>; resa sig, ställa sig uppfå upp; få att stiga upp (resa sig); lyfta upp[an]ordna <get up a party>styra ut <the book was beautifully got up>; klä ut, skaffa sig <get up an appetite>, få upp <get up steam>lära (läsa, plugga) inget up to komma till; komma (hinna) ifatt; hitta på, ställa till [med] <get up to mischief>get with itsl. hänga med, vara med i svängen
© NE Nationalencyklopedin AB