Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

game show [ˈgeɪmʃəʊ]substantivtävlingsprogram på tv
2 do [du] (did done; 3 person sg. pres. does) (se äv. done, don't)transitivt verb (se äv. do)göra <do one's duty, do one's best>; utföra <do repairs>; framställa <we can do this lipstick in ten shades>what can I do for you? vad kan jag stå till tjänst med?; till kund i butik vad får det lov att vara?, kan jag hjälpa dig?that did it bildl. det gjorde susen; då var det klipptit does him credit det hedrar honomsköta [om], ha hand om <do the correspondence>syssla med <do painting>; arbeta på (med) <we are doing a dictionary>I did four years of teaching jag undervisade (var lärare) i fyra år a) ordna, göra i ordningdo a room städa ett rumdo the windows tvätta fönstren b) utförado sums el. do arithmetic räknado the rumba dansa rumba c) ta [hand om] <I'll do you next, sir>läsa, studera <do science at the university>do one's homework läsa (göra) sina läxoravverka, göra: a) köra <we did 80 miles today> b) vard. se <we did Spain in (på) a week>I did a show jag var och såg en föreställning [på teatern]spela <he did Hamlet>; imitera, härma <he does Prince Charles very well>lösa <do a crossword>; klarawe can't do the size vi har inte storlekenvard. avtjänado five years in prison sitta inne fem år, sitta fem år i fängelseanrätta, laga tillvard. lura, blåsa, klå <out of >vard.they do you very well at the hotel man bor och äter (man har det) mycket bra på hotelletvard. vara lagom för, räcka för <three pieces will do me>; passa <this room will do me>vard. ta kål på <that game did me>; sl. råna; överfalla; slå sönder och sammanvulg. dra över, sätta på <do a woman>
(för tema m.m., se do)intransitivt verb (se äv. do)göra <do as you are told>; handla <you did right>; bära sig åtoh, do! gör det [du]!please, do! var så god!, ja gärna!be up and doing vara uppe och i full gångthere is nothing doing det händer ingenting; hand. det görs inga affärernothing doing! vard. aldrig i livet!klara (sköta) sig <how is he doing at school?>; <she is doing better now>do or die vinna eller försvinna, segra eller döhow do you do? hälsningsformel god dagpassa; gå an <it doesn't do to offend him>; räcka [till], vara nog (lagom)that'll do det är brawe'll have to make it do äv. det får lov att duga (räcka)
(för tema m.m., se do)transitivt verb och intransitivt verb (för tema m.m., se do)hjälpverbsom ersättningsverb göra⁅do you know him?⁆ yes, I do … ja, det gör jagyou saw it, didn't you? du såg det, eller hur?förstärkande (alltid beton.) i jak. sats, t.ex.:I do wish I could help you jag önskar verkligen att jag kunde hjälpa digdo come! kom för all del!omskrivande a)i frågesats t.ex.:do you like it? tycker du om det?do I get off here? ska jag stiga av här?doesn't he know it? vet han det inte? b)i nekande sats med not t.ex.:I don't dance jag dansar intedo not touch! får ej vidröras! c)i satser inledda med nekande adv. o.d., t.ex.:only then did she come el. not until then did she come först (inte förrän) då kom hon
(pl. ~s el. ~'s)substantivvard.fest, kalasdos and don'ts regler och förbudmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:do away withavskaffa, slopata livet avdo forduga till (som) <this room will do very well for a kitchen>vard. hushålla förhe does for himself han klarar sig (hushållet) självordna med <what have you done for transport?>do insl.fixa mördata kål påbe done in äv. vara utmattad (slut)lurado outstäda [upp i]; måla [och tapetsera]do sb out of sth lura ifrån (av) ngn ngtdo sb out of his job ta jobbet ifrån ngndo overrusta (snygga) upp, bättra påvard. klå upp, ge en omgångamer. göra om t.ex. en läxado upreparera, renovera, snygga uppslå (packa) in <do up a parcel>knäppa <do up one's coat>; knytabe done up vara slut (tröttkörd)do withgöra med, ta sig till med <what am I to do with her?>have to do with ha att göra medit has nothing to do with you el. it is nothing to do with you det har ingenting med dig att göraI can make do with two jag klarar mig med två; jag behöver tvåI could do with a drink det skulle sitta bra med en drinkbe done with vara över (slut)let's have done with it låt oss få slut på (komma ifrån) detbuy the car and have done with it köp bilen först som sist, köp bilen så är det gjortwhen you have done with the knife när du har använt kniven, när du är färdig med knivendo withoutklara sig utan, reda sig utan
put [pʊt] (put put)transitivt verb (se äv. put; för put i spec. förbindelser som put right (wise), put in mind, put to shamese under resp. huvudord)lägga, sätta, ställa <in, into i; on >; stoppa <put sth into one's pocket>; hälla, slå <put milk in the tea>stay put vard. stanna kvar där man ärput yourself in my place! sätt dig in i min situation!put sb into a rage göra ngn rasandeput sb through sth låta ngn gå igenom ngt <put sb through a test>put sb through it vard. klämma åt ngnput sb to sätta, förorsaka (vålla) ngn <put sb to trouble, put sb to expense>put oneself to göra (skaffa) sig, dra på sig <put oneself to a lot of trouble (expense)>be put to a lot of expense få en massa utgifterbe hard put to it ha det svårtuppskatta, beräkna <I put the value at (till)>, värdera <at till>uttrycka, säga <it can all be put in a few words>, framställa <put the matter clearly>, formulerato put it bluntly för att tala rent ut, för att säga som det ärto put it briefly för att fatta mig kort[fram]ställa, rikta <put a question to sb>put sth before (to) sb förelägga (underställa) ngn ngt, lägga fram ngt för ngnI put it to you that ⁅you were there⁆ jur. är det inte [faktiskt] så att…?, jag vill göra gällande att…översätta <put into (till) English>satsa, hålla, sätta <put money on a horse>; placera, lägga ner <put money into a business>sport. stötaput the shot (weight) stöta kula
intransitivt verb (se äv. put); sjö. löpa, , styra <put into the harbour>put into port söka hamnput to sea löpa ut; sticka till sjöss
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:put aboutsprida [ut] <put about a rumour>put acrossvard. föra (få) fram <she has plenty to say but she cannot put it across>put asidelägga (ställa, sätta) bort (ifrån sig)lägga undan, spara <put aside a bit of money>slå bort; bortse från, glömmaput atuppskatta till <the damage is put at over $1 million>put awaylägga etc. undan (bort, ifrån sig)put the car away ställa in (undan) bilenlägga undan, spara <put some money away>vard. bura (sy) invard. sätta (stoppa) i sig, lägga (lassa) input backlägga etc. tillbaka (på sin plats)vrida (ställa) tillbaka <put the clock back>hålla tillbakahäva (hälla) i sigput bylägga etc. undan (ifrån sig)lägga undan (av), spara [ihop] <put money by>put downlägga etc. ned (ifrån sig), släppa <put down a burden>; sätta (släppa) av <put me down at the corner>fälla ihop (ned) <put down one's umbrella>vard. snäsa (snoppa) av <put sb down>avliva spec. sjuka djuranteckna, skriva upp <put down the address>, sätta (föra, ta) upp <put it down to (på) my account>slå ned, kuva, undertrycka <put down a rebellion>, sätta stopp föruppskatta <at, as till>; anse, betrakta <as, for som, för> <they put him down as a fool>put down to tillskriva; skylla på <he puts it down to nerves>put forthuppbjuda <put forth all one's strength>framställa, framlägga <put forth a theory>skjuta <put forth shoots>put forth [leaves] slå (spricka) utput forwardlägga fram, framställa <put forward a theory>förorda, föreslå, nominera <put sb forward as a candidate>put oneself forward as a candidate ställa upp som kandidat, kandideravrida (ställa) fram <put the clock forward>put inlägga etc. in, dra in, installera <put in central heating>; sticka in <he put his head in at the window>; lägga ner <put in a lot of work>put in a good word for lägga ett gott ord förskjuta in <…he put in>, sticka emellan med <put in a word>lämna (ge) in, komma in med; lämna, komma med <put in an offer>put in for lägga in (ansöka) om, söka, anmäla sig [som sökande] till <he put in for the job>hinna med, avverka <put in an hour's work before breakfast>sjö. löpa (gå) in <put in to (i) harbour>put in at ⁅a harbour⁆ anlöpa (lägga till i)…put insidesl. bura (spärra, sy) input offlägga bort (av); ta av [sig]; sätta (släppa) av <he put me off at the station>skjuta upp, vänta (dröja) med <doing sth att göra ngt>avfärda <put sb off with a lot of talk>, avspisa; låta ngn vänta på svar o.d. <I can't put her off any longer>hindra, avråda <from från>vard. förvirra, göra konfys; distrahera <the noise put me off>; stöta <his manners put me off>; få att tappa lustenput onlägga (sätta) på <put the lid on>; sätta (ta) på [sig] <put on one's coat>; ta på sig <put on an air of innocence>, anta, anlägga⁅her modesty is only⁆ put on …spelad (låtsad)put it on vard. göra sig till (viktig); överdriva, bre på <put it on thick (för mycket)>; lägga på [priserna]öka, sätta upp <put on speed>put on weight öka (gå upp) i viktput on the clock ställa (vrida) fram klockansätta på <put on the radio>, sätta i gång, släppa påput on the brakes använda bromsen, bromsaput on the light tända [ljuset]ta upp, ge, spela <put a play on>put sb on driva med ngnput on to tele. koppla tillplease put me on to… äv. kan jag få…put outlägga etc. ut (fram); räcka (sträcka) fram <put out one's hand>, räcka ut <put out one's tongue>; hänga ut <put out flags>, sätta uppput out leaves slå (spricka) utköra (kasta) utput out of business konkurrera utput sb out of his misery göra slut på ngns lidandenput sb out of the way röja ngn ur vägensläcka <put out the fire>put out the light släcka [ljuset]vrida (sträcka) ur led <put one's shoulder out>put out of joint dra (få) ur ledgöra stött; störa <these interruptions put me out>be put out about sth ta illa vid sig över ngtvålla besvär, vara besvärlig för <would it put you out to do it?>put oneself out göra sig besvärta till, uppbjuda <put out all one's strength>producera, framställaoffentliggörasläppa ut; sätta (plantera) utlåna ut pengar <at interest mot ränta>sjö. sticka ut <to sea till sjöss>put overvard.se put acrossunder putovanput it (one) over on sb lura ngnput throughgenomgågenomföra, slutföratele. koppla [in] <to till>I'm putting you through tele. påringt!, varsågod!put togetherlägga ihop (samman); sätta ihop, montera <put together a machine>samla ihop, ordna <put together one's thoughts>put underput upsätta upp i olika betydelser <put up a notice, put one's hair>; uppföra, slå upp, resa <put up a tent>; ställa upp <put up a team>räcka (sträcka) upp <put up one's hand>; spänna (fälla) upp <put up one's umbrella>, hissa <put up a flag>höja, driva upp <put up the price>utbjuda <put up for (till) sale>vard. prestera, göra <put up a good game>, komma med <put up excuses>put up a defence försvara sigput up a fight göra motstånd, kämpa emotput up a good show göra bra ifrån sig, klara sig fintlägga (packa) in <put up sth in a parcel>teat. iscensätta, sätta upp <put up a play>föreslå <put up a candidate for (vid) an election>hysa, ta emot <put sb up for the night>put up at a hotel ta in (bo) på ett hotellput up with sb ta in (bo) hos ngnbetala, stå förput up the money skaffa [fram] pengarnaput sb up to sätta ngn in i; lära ngn <put sb up to a trick>; förleda (lura) ngn till <he put me up to doing (att göra) it>put up with stå ut med; finna sig i, tåla, tolereraput upon sbvålla ngn besvär (omak)trycka ner ngn
© NE Nationalencyklopedin AB