Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

further [ˈfɜ:ðə]adjektiv (komparativ av far)bortre, avlägsnare, längre bortytterligarefurther education vidareutbildning, fortbildninguntil further notice tills vidare
[ˈfɜ:ðə]adverb (komparativ av far)längre, längre bortfurther on längre framtake sth further föra ngt vidarewish sb further vard. önska ngn dit pepparn växervidare, ytterligare
[ˈfɜ:ðə]verbfrämja, gynna
adoəˈdu:substståhej, väsenwithout further ado utan vidare spisning
farther [ˈfɑ:ðə] (komparativ av farse furtherför ex.)adjektivbortre <the farther bank of the river>, avlägsnare
[ˈfɑ:ðə] (komparativ av farse furtherför ex.)adverblängre <we can’t go farther>, längre bort
consideration [kənˌsɪdəˈreɪʃən]substövervägande, beaktandegive sth consideration ta ngt under övervägandeon further consideration vid närmare eftertankehänsyn, omtanketake sth into consideration ta hänsyn till ngt
outlook [ˈaʊtlʊk]substutsiktoutlook on life syn på livetom framtid utsikterfurther outlook om väder utsikterna för de närmaste dagarnautkikon the outlook på utkik
college [ˈkɒlɪdʒ]substinternatskola, collegefackskola, fackhögskolacollege of education lärarhögskolaskola, institutcollege of further education skola för vidareutbildningamer.:slags högskola som är ett internat; ibland universitet
venture [ˈventʃə]substvågstycke, vågspel; satsninghand. spekulationförsök <at till>
[ˈventʃə]verbvåga <venture one’s life>, satsa; riskera, sätta på spelnothing venture, nothing gain ordspr. den intet vågar han intet vinnervåga, försöka <venture a guess>; ta risker, våga sig <I won’t venture a step further, venture too far out>venture to våga, ta sig friheten att <I venture to suggest>
far [fɑ:] (farther farthest el. further furthest)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfjärran, avlägsenthe Far East Fjärran östern2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbortrethe far end bortre delenat the far end of vid bortersta ändan av
[fɑ:] (farther farthest el. further furthest)
adverblångt <how far is it?>; långt bortfar and wide vitt och brettbe far from vara långtifrånfar from it långt därifrånfar be it from me to… jag vill ingalunda…as far as a) (prep.) ända till b) (konj.) så vitt <as far as I know>so far hittillsin so far as i den månvida, långt, mycket <far better>far too much alldeles för mycketby far i hög grad, avgjort
notice [ˈnəʊtɪs]substnotis, meddelandevarsel, förvarning; uppsägninggive notice underrätta, varsko <of om>give notice to quit el. give notice säga upp siggive notice of a strike varsla om strejkreceive (get) a month’s notice bli uppsagd med en månads varseltill further notice tills vidarekännedom <bring sth to sb’s notice>attract notice väcka uppmärksamhetpay no notice to el. take no notice of inte bry sig om
[ˈnəʊtɪs]verbmärka, lägga märke till, iaktta
wish [wɪʃ]verbönska, vilja ha; önska sig något <close your eyes and wish !>I wish to say a few words jag skulle vilja säga några ordwish sb further vard. önska ngn dit pepparn växerI wish you would be quiet om du ändå ville vara tystI wish to God that… el. I wish to Heaven that… jag önskar vid Gud att…as you wish som du villwish for önska sig <she has everything a woman can wish for>wish on a star el. wish upon a star se på en stjärna och önska sig någottillönska, önska <wish sb a Happy New Year>wish sb joy lyckönska ngnI wish you well! lycka till!
[wɪʃ]substönskan, önskemål <for om>; längtan <for efter, till>pl. wishes a) önskningar, önskemål <for om> b) hälsningar <best wishes from Mary>my best wishes mina varmaste lyckönskningarmake a wish önska, önska sig någotagainst sb’s wishes el. contrary to sb’s wishes mot ngns önskan (vilja)
© NE Nationalencyklopedin AB