Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 found [faʊnd]imperf. o. perf. p. av find
2 found [faʊnd]verbgrunda, lägga grunden till, grundläggagrunda, basera <on >
find [faɪnd] (found found)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfinna, hitta, påträffa; se, upptäckabe found finnas, påträffas2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskaffa <find sb work>find one’s way el. find the way leta sig fram, hitta vägen3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanse, tycka ngn (ngt) vara; inse, märka <I found that I was mistaken>4jur.find guilty förklara skyldigfind not guilty frikänna5find out a) ta reda på, söka upp, upptäcka b) tänka ut, hitta på, komma på
[faɪnd]substfynd
body [ˈbɒdɪ]substkropp, lekamenlik; död kropp <the police found the body>samfund, församling <a legislative body>governing body styrande organskara, gruppbody plagg
all [ɔ:l]adjektiv och pronomenall, allt, allaall at once alla (allt) på en gångnot at all inte allsnot at all! ingen orsak!once and for all en gång för allain all allt som allthela <eat all the cake, don’t take up all my time>hel- <all wool>
[ɔ:l]adverballdeles, helt och hålletall along a) (prep.) utefter hela <all along the road> b) (adv.) hela tiden, längs hela <I knew it all along>all at once plötsligtall but a) alla (allt) utom <we’ve found all but one> b) nästan <we are all but there>go all out ta ut sig heltall over a) (prep.) över hela <all over the world> b) (adv.) över hela kroppen <she was shivering all over>that is Tom all over det är typiskt Tom, sådan är Tomit’s all up with him det är ute med honomhe’s not all that good! vard. så bra är han inte!it’s (it’s quite ) all right a) det går bra b) för all del, det gör ingentingit will be all right det ordnar sig nogall the more så mycket (desto) meraall the same ändå, i alla fallit’s all the same to me det gör mig detsammathree all sport. tre lika
© NE Nationalencyklopedin AB