Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fortune [ˈfɔ:tʃu:n, -tju:n]substantivlycka <when fortune changed>; öde, [levnads]lott; levnadsvillkor, omständigheter <his fortunes varied>; tur, framgånghave a piece of good fortune ha tur, ha lyckan med sigfortune smiled on me lyckan log mot migI had the good fortune to el. it was my good fortune to jag hade lyckan (turen) attseek one's fortune söka lyckan (sin lycka)tell fortunes by the cards spå i korttell sb his fortune spå ngnI had my fortune told jag lät spå mig, jag blev spåddtry one's fortune pröva lyckan, försöka sin lyckaförmögenhet; rikedom, välstånd; stor hemgiftcome into a fortune ärva en förmögenhet, få ett stort arvmake a fortune göra sig en förmögenhetmake one's fortune göra sin lycka; bli rik; skapa sig en ställning
fortune-hunter [ˈfɔ:tʃu:nˌhʌntə]substantivlycksökare, lyckojägare
fortune-teller [ˈfɔ:tʃu:nˌtelə]substantivspåman; spåkvinna
wheel of Fortune [ˌwi:ləvˈfɔ:tʃu:n]substantivlyckans hjul
sizable [ˈsaɪzəbl]adjektivrätt (ganska) stor, ansenlig <a sizable park, a sizable fortune>, av betydande storlek
amass [əˈmæs]transitivt verbhopa, lägga på hög, samla [ihop] <amass a fortune>
wasting [ˈweɪstɪŋ]adjektivtärande <a wasting disease>krympande <a wasting fortune>; förtvinande <a wasting muscle>
vicissitudes [vɪˈsɪsɪtju:dz, vaɪˈs-]substantiv i pluralväxling[ar], förändring[ar]the vicissitudes of life livets skiften, livets olika skedenmany vicissitudes of fortune många växlande öden
dissipate [ˈdɪsɪpeɪt]transitivt verbskingra, jaga bort <dissipate sb's fears>; upplösaslösa (plottra) bort <dissipate one's fortune>; splittra <dissipate one's forces>
woo [wu:]transitivt verblitt.fria till; uppvakta a) söka vinna, sträva efter <woo fame, woo fortune, woo success> b) bildl. fria till, [söka] ställa sig in hos <an author trying to woo his readers>
© NE Nationalencyklopedin AB