Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forgot [fəˈgɒt]imperf. av forget
forget [fəˈget] (forgot forgottenpoet. forgot)transitivt verbglömma [bort], inte minnas (komma ihåg)I forget her name jag har glömt hennes namnnot forgetting inte att förglömma, för att inte glömmaI was forgetting that he'd been here before jag hade glömt att han hade varit här förutnever to be forgotten oförglömlig
intransitivt verbforget about sth glömma bort ngt
truth [tru:θ, i pl. tru:ðz, tru:θs]substantivsanning; sannfärdighet, sanningsenlighet, riktighet, sanningshalt; verklighet, faktumtruth is stranger than fiction verkligheten överträffar diktenthe truth of the matter det verkliga förhållandet, sanningentruth will out åld. förr eller senare kommer sanningen framtell (speak, say) the truth säga sanningen, tala sanningto tell the truth ⁅, I forgot all about it⁆ sanningen att säga…, ärligt talat…, uppriktigt sagt…tell sb some home truths säga ngn några beska sanningar (några sanningens ord)⁅there's not⁆ a word of truth in it …ett sant ord i detriktighet, noggrannhet, exakthet; spec. tekn. precisionverklighetstrohet, realism hos konstverk o.d.
stretch [stretʃ]transitivt verbspänna <stretch the strings of a violin>, sträcka; tänja (töja) ut <stretch a jacket at the elbows>; sträcka (bre) ut <over över>; sträcka på <stretch one's neck>stretch one's legs sträcka på benen; röra på sigbildl. a) tänja på, tumma på <stretch the law>, släppa efter på; utvidga, bredda <stretch the meaning of a word>stretch a point göra ett undantag b) ansträngastretch oneself (one's powers) el. be fully stretched anstränga sig till det ytterstamed. sträcka <stretch a muscle>
intransitivt verbsträcka [på] sig <he stretched and yawned>, sträcka på benensträcka sig <the wood stretches for miles>, bre ut sig a) tänja sig, töja [ut] sig <the cardigan has stretched> b) gå att sträcka (spänna, töja ut) <rubber stretches easily>
substantiv a) sträckning, spänning; töjning, tänjning b) elasticitet, töjbarhet c) sport. stretchingbe at full stretch arbeta för fullt (med fullt pådrag)överskridande <a stretch of authority>not by any stretch of the imagination ⁅could she…⁆ inte [ens] i sin vildaste fantasi…sträcka; trakt, område <a stretch of meadow>a stretch of road en vägsträckaa stretch of water en vattenyta (vattenvidd)period, tid <for long stretches she forgot it>, avsnitt, stycke <for long stretches the story is dull>at a stretch i ett sträck <ten miles at a stretch>sport. raksträckahome stretch upplopp, upploppssträckasl. vända [på kåken]do a [five-year] stretch sitta [fem år] på kåken, sitta inne [fem år]intransitivt verbmed adv.:stretch outsträcka ut <stretch out one's arm for (efter)>, räcka framstretch oneself out sträcka ut sig [raklång]be stretched out ⁅on the sofa⁆ ligga raklång…
clean [kli:n]adjektivren <clean hands, clean air, ej radioaktivclean bomb>; renlig <clean animal> a) ren, fläckfri; anständigkeep the party clean vard. hålla det hela på ett anständigt plana clean record el. a clean sheet ett fläckfritt förflutetkeep a clean sheet sport. hålla nollanstart with a clean slate o. wipe the slate clean, se under slate b) grön, godkänd, rentvåddren, tom; klarshow a clean pair of heels lägga benen på ryggencome clean! vard. bekänn [nu]!slät, glatt; jämn <a clean edge>ren <a ship with clean lines>; nättskicklig; rena clean stroke i tennis o.d. ett rent slagfullständig <a clean break with the past>make a clean breast of it lätta sitt samvete, bekänna (tala om) alltsammansmake a clean sweep göra rent hus <of med>amer., sl. pank
adverballdeles, totalt <I clean forgot>, rent, rakt, tvärtthe thieves got clean away tjuvarna kom undan helt och hållet
transitivt verbrengöra, göra ren (snygg); snygga upp; putsa; borsta <clean shoes>; [kem]tvätta; städa [i]; rensa; rensa upptömma, länsa <clean one's plate>
intransitivt verbrengöras; bli ren
substantivvard. rengöring, städning etc.; jfr cleantransitivt verbmed adv.:clean awayrensa (putsa) bortclean downborsta (torka, tvätta) av [grundligt]clean offrensa (putsa) bortclean outrensa [upp], tömma; städa [i]vard. skinna, renrakalänsa <the tourists cleaned out the shops>clean uprensa upp [i], städa undan [i]; göra rent [i]clean up one's act vard. rycka upp sig, skärpa sigitr. städa, göra rent [efter sig]länsa, äta upp på <clean up one's plate>itr. snygga till sig
© NE Nationalencyklopedin AB