Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

for [fɔ:, obetonat ]prepositionför; till <here’s a letter for you, the train for London>; åt <I can hold it for you>; efter <ask for sb>, om <ask for help>; , till ett belopp av <a bill for £100>; av <cry for joy, for this reason>trotshe is kind for all that han är snäll trots alltvad beträffar, i fråga om <the worst year ever for accidents>for all I care vad mig beträffar, gärna för mighe is dead for all I know han är död vad jag vetso much for that! det var det!, nog om den saken!as for vad beträffaras for me för min delsåsom, somfor instance el. for example till exempelI for one jag för min delfor one thing för det förstaI know it for a fact det vet jag säkertför, för att vara <not bad for a beginner>oh for a cup of tea! vad jag är sugen på en kopp te!what’s this for ?vard. a) vad är det här till? b) vad är det här bra för? (i tidsuttryck): i; <I haven’t seen him for a long time>be away for a month vara bortrest en månadfor several months sedan flera månader tillbaka (i rumsuttryck)for kilometres på flera kilometerit is not for me to judge det är inte min sak att döma
[fɔ:, obetonat ]konjunktionför, ty <I asked her to stay, for I had something to tell her>
unlooked-for [ˌʌnˈlʊktfɔ:]adjektivoväntad
uncalled-for [ˌʌnˈkɔ:ldfɔ:]adjektivopåkallad, omotiverad <uncalled-for measures>, obefogadtaktlös <an uncalled-for remark>
wished-for [ˈwɪʃtfɔ:]adjektivefterlängtad, önskad
what-for [wɒtˈfɔ:]substvard.I gave him what-for jag gav honom så han teg
good-for-nothing [ˈgʊdfəˌnʌθɪŋ]substodåga
word-for-word [ˌwɜ:dfəˈwɜ:d]adjektivordagrann <a word-for-word translation>
distaste [ˌdɪsˈteɪst]substavsmak <for för>, motvilja <for mot, för>, olust <for inför>
eligible [ˈelɪdʒəbl]adjektivvalbar <for till>berättigad <eligible for a pension>, kvalificerad <eligible for membership>
sympathy [ˈsɪmpəθɪ]substsympati <for, with för>medkänsla, medlidande <for, with med>, förståelse <for, with för>, deltagande <for, with med, för>
© NE Nationalencyklopedin AB